سالنامه های تقویم نجومی

سالنامه های تقویم نجومی

پستتوسط najm111 » شنبه فبريه 13, 2010 7:42 pm

سالنامه های تقویم نجومی
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

سالنامه تقويم فشرده قمري

پستتوسط najm111 » پنج شنبه فبريه 25, 2010 3:54 pm

سالنامه تقویم فشرده قمري 1429-1430
از اول ماه مبارك رمضان 1429 تا آخر ماه شعبان 1430
http://www.4shared.com/file/99039895/4e ... -1430.html

سالنامه تقویم فشرده قمري 1430-1431
از ماه مبارك رمضان 1430 تا ماه مبارك رمضان 1431
http://www.4shared.com/file/115720932/f ... -1431.html

سالنامه تقویم فشرده قمري -1432
از ماه مبارك رمضان 1431 تا ماه مبارك رمضان 1432
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Saalnaame/ ... e-1432.pdf

سالنامه تقویم فشرده قمري -1433
از ماه مبارك رمضان 1432 تا ماه مبارك رمضان 1433
http://aelaa.net/110.aspx?id=1557

سالنامه تقویم فشرده قمري -1434
از ماه مبارك رمضان 1433 تا ماه مبارك رمضان 1434
http://aelaa.net/110.aspx?id=2309

سالنامه تقویم فشرده قمري -1435
از ماه مبارك رمضان 1434 تا ماه مبارك رمضان 1435
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Taq ... 435=N4.pdf

سالنامه تقویم فشرده قمري -1436
از ماه مبارك رمضان 1435 تا ماه مبارك رمضان 1436
http://aelaa.net/110.aspx?id=6096

سالنامه تقویم فشرده قمري -1437
از ماه مبارك رمضان 1436 تا ماه مبارك رمضان 1437
http://aelaa.net/110.aspx?id=8456

سالنامه تقویم فشرده قمري -1438
از ماه مبارك رمضان 1437 تا ماه مبارك رمضان 1438
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Taq ... de1438.pdf

سالنامه تقویم فشرده قمري -1439
از ماه مبارك رمضان 1438 تا ماه مبارك رمضان 1439
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Taq ... de1439.pdf

سالنامه تقویم فشرده قمري -1440
از ماه مبارك رمضان 1439 تا ماه مبارك رمضان 1440
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Taq ... de1440.pdf

سالنامه تقویم فشرده قمري -1441
از ماه مبارك رمضان 1440 تا ماه مبارك رمضان 1441
viewtopic.php?f=2163&t=28&start=60#p58429

سالنامه تقویم فشرده قمري -1442
از ماه مبارك رمضان 1441 تا ماه مبارك رمضان 1442
viewtopic.php?f=2163&t=28&p=68552#p62923

سالنامه تقویم فشرده قمري -1443
از ماه مبارك رمضان 1442 تا ماه مبارك رمضان 1443
viewtopic.php?f=2163&t=28&p=68552#p68552

سالنامه تقویم فشرده قمري -1444
از ماه مبارك رمضان 1443 تا ماه مبارك رمضان 1444
viewtopic.php?f=2163&t=28&p=72881#p72881

سالنامه تقویم فشرده قمري -1445
از ماه مبارك رمضان 1444 تا ماه مبارك رمضان 1445
viewtopic.php?f=2163&t=28&p=75188#p75188

Image
در کل 1 بار ویرایش شده. اخرین ویرایش توسط najm152 در چهارشنبه مارس 03, 2010 2:07 pm .
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

التقويم الفلكي البسيط

پستتوسط najm152 » پنج شنبه فبريه 25, 2010 3:54 pm

التقويم القمري البسيط -1432
بداية رمضان المبارك 1431 حتى نهاية شعبان 1432
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Saalnaame/ ... nashr1.pdf

التقويم القمري البسيط -1433
بداية رمضان المبارك 1432 حتى نهاية شعبان 1433
http://aelaa.net/110.aspx?id=1558

التقويم القمري البسيط -1434
بداية رمضان المبارك 1433 حتى نهاية شعبان 1434
http://aelaa.net/110.aspx?id=2310

التقويم القمري البسيط -1435
بداية رمضان المبارك 1434 حتى نهاية شعبان 1435
http://aelaa.net/110.aspx?id=4780

التقويم القمري البسيط -1436
بداية رمضان المبارك 1435 حتى نهاية شعبان 1436
http://aelaa.net/110.aspx?id=6095

التقويم القمري البسيط -1437
بداية رمضان المبارك 1436 حتى نهاية شعبان 1437
http://aelaa.net/110.aspx?id=8470

التقويم القمري البسيط -1437
بداية رمضان المبارك 1436 حتى نهاية شعبان 1437
viewtopic.php?f=2163&t=28&p=53643#p53643

التقويم القمري البسيط -1438
بداية رمضان المبارك 1437 حتى نهاية شعبان 1438
viewtopic.php?f=2163&t=28&p=53643#p53643

التقويم القمري البسيط -1439
بداية رمضان المبارك 1438 حتى نهاية شعبان 1439
viewtopic.php?f=2163&t=658&p=53667#p54907

التقويم القمري البسيط -1440
بداية رمضان المبارك 1439 حتى نهاية شعبان 1440
viewtopic.php?f=2163&t=658&p=55908#p55908

التقويم القمري البسيط -1441
بداية رمضان المبارك 1440 حتى نهاية شعبان 1441
viewtopic.php?f=2163&t=658&start=10#p58430

التقويم القمري البسيط -1442
بداية رمضان المبارك 1441 حتى نهاية شعبان 1442
viewtopic.php?f=2163&t=658&p=68584#p63014

التقويم القمري البسيط -1443
بداية رمضان المبارك 1442 حتى نهاية شعبان 1443
viewtopic.php?f=2163&t=658&p=68584#p63014

Image
در کل 1 بار ویرایش شده. اخرین ویرایش توسط najm152 در چهارشنبه مارس 03, 2010 2:08 pm .
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

سالنامه تقويم نجومي همگانی

پستتوسط najm111 » پنج شنبه فبريه 25, 2010 3:55 pm

سالنامه تقویم نجومی همگانی 1429-1430
از اول ماه مبارك رمضان 1429 تا آخر ماه شعبان 1430
http://www.4shared.com/file/108770092/6 ... -1430.html

سالنامه تقویم نجومی همگانی 1430-1431
از اول ماه مبارك رمضان 1430 تا آخر ماه شعبان 1431
http://www.4shared.com/file/116156441/5 ... 30-31.html

سالنامه تقویم نجومی همگانی -1432
از اول ماه مبارك رمضان 1431 تا آخر ماه شعبان 1432
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Saalnaame/ ... i-1432.pdf

سالنامه تقویم نجومی همگانی -1433
از اول ماه مبارك رمضان 1432 تا آخر ماه شعبان 1433
http://aelaa.net/110.aspx?id=1671

سالنامه تقویم نجومی همگانی -1434
از اول ماه مبارك رمضان 1433 تا آخر ماه شعبان 1434
http://aelaa.net/110.aspx?id=2334

سالنامه تقویم نجومی همگانی - 1435
از اول ماه مبارك رمضان 1434 تا آخر ماه شعبان 1435
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Taq ... 435=N6.pdf

سالنامه تقویم نجومی همگانی - 1436
از اول ماه مبارك رمضان 1435 تا آخر ماه شعبان 1436
viewtopic.php?f=52&t=32&p=49159#p49159

سالنامه تقویم نجومی همگانی - 1437
از اول ماه مبارك رمضان 1436 تا آخر ماه شعبان 1437
viewtopic.php?f=52&t=32&p=52571#p52571

سالنامه تقویم نجومی همگانی - 1438
از اول ماه مبارك رمضان 1437 تا آخر ماه شعبان 1438
viewtopic.php?f=52&t=32&p=52571#p52571

سالنامه تقویم نجومی همگانی - 1439
از اول ماه مبارك رمضان 1438 تا آخر ماه شعبان 1439
viewtopic.php?f=2163&t=32&start=30#p54908

سالنامه تقویم نجومی همگانی - 1440
از اول ماه مبارك رمضان 1439 تا آخر ماه شعبان 1440
viewtopic.php?f=2163&t=32&start=30#p56056

سالنامه تقویم نجومی همگانی - 1441
از اول ماه مبارك رمضان 1440 تا آخر ماه شعبان 1441
viewtopic.php?f=2163&t=32&start=30#p58849

سالنامه تقویم نجومی همگانی - 1443
از اول ماه مبارك رمضان 1442 تا آخر ماه شعبان 1443
viewtopic.php?f=2163&t=32&p=68652#p68652

Image
در کل 1 بار ویرایش شده. اخرین ویرایش توسط najm152 در چهارشنبه مارس 03, 2010 2:09 pm .
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

التقويم السنوي الفلكي العام

پستتوسط najm152 » پنج شنبه فبريه 25, 2010 3:55 pm


سالنامه التقويم السنوي الفلكي العام 1429-1430

النسخة السنوية بداية رمضان المبارك 1429 حتى نهاية شعبان 1430
http://www.4shared.com/file/116450563/f ... 29-30.html

التقويم السنوي الفلكي العام 1430-1431
النسخة السنوية بداية رمضان المبارك 1430 حتى نهاية شعبان 1431
http://www.4shared.com/file/126632863/1 ... 30-31.html

التقويم الفلكي العام -1432
النسخة السنوية بداية رمضان المبارك 1431 حتى نهاية شعبان 1432
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Saalnaame/ ... Nashr1.pdf

التقويم الفلكي العام -1433
النسخة السنوية بداية رمضان المبارك 1432 حتى نهاية شعبان 1433
http://aelaa.net/110.aspx?id=1687

التقويم الفلكي العام -1434
النسخة السنوية بداية رمضان المبارك 1433 إلى نهاية شعبان 1434
http://aelaa.net/110.aspx?id=2333

التقويم الفلكي العام -1435
النسخة السنوية بداية رمضان المبارك 1434 إلى نهاية شعبان 1435
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Saalnaame/ ... mm1435.pdf

التقويم الفلكي العام - 1436
النسخة السنوية بداية رمضان المبارك 1435 إلى نهاية شعبان 1436
viewtopic.php?f=52&t=29&p=49178#p49178

التقويم الفلكي العام - 1437
النسخة السنوية بداية رمضان المبارك 1436 إلى نهاية شعبان 1437
viewtopic.php?f=52&t=29&p=52572#p52572

التقويم الفلكي العام - 1438
النسخة السنوية بداية رمضان المبارك 1437 إلى نهاية شعبان 1438
viewtopic.php?f=2163&t=29&p=54914#p53669

التقويم الفلكي العام - 1439
النسخة السنوية بداية رمضان المبارك 1438 إلى نهاية شعبان 1439
viewtopic.php?f=2163&t=29&p=54914#p54914

التقويم الفلكي العام - 1440
النسخة السنوية بداية رمضان المبارك 1439 إلى نهاية شعبان 1440
viewtopic.php?f=2163&t=29&p=56087#p56087

التقويم الفلكي العام - 1443
النسخة السنوية بداية رمضان المبارك 1442 إلى نهاية شعبان 1443
viewtopic.php?f=2163&t=29&p=69559#p69559

Image
najm152
 
پست ها : 2010
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:26 am

سالنامه آغازنامه ماههاى قمري

پستتوسط najm111 » دوشنبه آگوست 09, 2010 12:35 pm

Image

سالنامه آغازنامه ماه قمري 1430-31
از اول ماه مبارك رمضان 1430 تا ماه شعبان 1431
http://www.4shared.com/file/116504555/b ... 30-31.html

سالنامه آغازنامه ماه قمري 1432
از اول ماه مبارك رمضان 1431 تا ماه شعبان 1432
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Saalnaame/ ... me1432.pdf

سالنامه آغازنامه ماه قمري 1433
از اول ماه مبارك رمضان 1432 تا ماه شعبان 1433
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Saalnaame/ ... me1433.pdf

سالنامه آغازنامه ماه قمري 1434
از اول ماه مبارك رمضان 1433 تا ماه شعبان 1434
http://aelaa.net/110.aspx?id=2484

سالنامه آغازنامه ماه قمري 1435
از اول ماه مبارك رمضان 1434 تا ماه شعبان 1435
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Saa ... 435-N5.pdf

سالنامه آغازنامه ماه قمري 1436
از اول ماه مبارك رمضان 1435 تا ماه شعبان 1436
حاوي راهنماي آغازنامه + سالنامه آغازنامه
viewtopic.php?f=52&t=27&p=49171#p49171

سالنامه آغازنامه ماه قمري 1437
از اول ماه مبارك رمضان 1436 تا ماه شعبان 1437
حاوي راهنماي آغازنامه + سالنامه آغازنامه
viewtopic.php?f=52&t=27&p=49171#p49171

سالنامه آغازنامه ماه قمري 1438
از اول ماه مبارك رمضان 1437 تا ماه شعبان 1438
viewtopic.php?f=52&t=27&p=49171#p49171

سالنامه آغازنامه ماه قمري 1439
از اول ماه مبارك رمضان 1438 تا ماه شعبان 1439
viewtopic.php?f=2163&t=27&p=54911#p54911
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

سالنامه اختيارات نجومی

پستتوسط najm111 » شنبه آگوست 21, 2010 3:16 pm

سالنامه اختيارات نجومي 1432
از اول ماه مبارك رمضان 1431 تا آخر ماه شعبان 1432
http://aelaa.net/110.aspx?id=150

سالنامه اختيارات نجومي 1433
بخش اول: ماه مبارك رمضان تا ذيقعده 1432
http://aelaa.net/110.aspx?id=1823
بخش دوم: ماه ذيحجه 1432 تا شعبان 1433
http://aelaa.net/110.aspx?id=1994

سالنامه اختيارات نجومي 1434 - نسخه 3
رمضان المبارك 1433 تا آخر شعبان 1434
http://aelaa.net/110.aspx?id=3149

سالنامه اختيارات نجومي 1435
رمضان المبارك 1434 تا آخر شعبان 1435
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Saa ... 435-N6.rar
حاوی دو فايل: راهنماي اختيارات + سالنامه اختيارات نجومي 1435

سالنامه اختيارات نجومي 1436
رمضان المبارك 1435 تا آخر شعبان 1436
viewtopic.php?f=52&t=654&p=49233#p49233

سالنامه اختيارات نجومي 1437
رمضان المبارك 1436 تا آخر شعبان 1437
viewtopic.php?f=52&t=654&p=52686#p52686

سالنامه اختيارات نجومي 1438
رمضان المبارك 1437 تا آخر شعبان 1438
viewtopic.php?f=52&t=654&p=52686#p52686

سالنامه اختيارات نجومي 1439
رمضان المبارك 1438 تا آخر شعبان 1439
viewtopic.php?f=2163&t=654&p=54946#p54946

سالنامه اختيارات نجومي 1440
رمضان المبارك 1439 تا آخر شعبان 1440
viewtopic.php?f=2163&t=654&p=56164#p56164

سالنامه اختيارات نجومي 1441
رمضان المبارك 1440 تا آخر شعبان 1441
viewtopic.php?f=2163&t=654&start=10#p58523

سالنامه اختيارات نجومي 1443
رمضان المبارك 1442 تا آخر شعبان 1443
viewtopic.php?f=2163&t=654&p=68843#p68843

=================

براي نمايش صحيح سالنامه بسته فونت مرسولات را نصب نماييد
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=373&t=596#p2659

Image
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

الإختيارات الفلكية

پستتوسط aelaa.net » پنج شنبه سپتامبر 02, 2010 12:52 am

سالنامه اختيارات نجومي به زبان عربي

معرفة الأحيان الأرضية بالدّلالات السّماوية
ويبتني اصول هذا العلم على تعاليم الوحي الشريف القرآن الكريم وما علّمه الأنبياء والأوصياء ‏لحكماء البشر

بيان الأوقات المسعودة والمحذورة من ايام الشهور القمرية والشمسية وماينقص السعادة ومناحس القمر والكواكب

Image

الإختيارات الفلكية 1432
بداية رمضان المبارك 1431 إلى نهاية شعبان 1432
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52& ... 4636#p4636

الإختيارات الفلكية 1433
بداية رمضان المبارك 1432 إلى نهاية ذي القعدة 1432
http://aelaa.net/110.aspx?id=1846

الإختيارات الفلكية 1434
بداية رمضان المبارك 1433 إلى نهاية شعبان 1434
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Saalnaame/ ... 434-N3.pdf

الإختيارات الفلكية 1435
بداية رمضان المبارك 1434 إلى نهاية شعبان 1435
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/3/Saalnaame/ ... 435-N4.pdf

الإختيارات الفلكية 1436
بداية رمضان المبارك 1435 إلى نهاية شعبان 1436
viewtopic.php?f=52&t=665&p=49441#p49441

الإختيارات الفلكية 1437
بداية رمضان المبارك 1436 إلى نهاية شعبان 1437
viewtopic.php?f=2163&t=665&p=55089#p52857

الإختيارات الفلكية 1438
بداية رمضان المبارك 1437 إلى نهاية شعبان 1438
viewtopic.php?f=2163&t=665&p=55089#p55088

الإختيارات الفلكية 1439
بداية رمضان المبارك 1438 إلى نهاية شعبان 1439
viewtopic.php?f=2163&t=665&p=55089#p55089

الإختيارات الفلكية 1443
بداية رمضان المبارك 1442 إلى نهاية شعبان 1443
viewtopic.php?f=2163&t=665&p=69577#p69577
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 908
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

سالنامه تقویم نجومی شرعي

پستتوسط aelaa.net » پنج شنبه سپتامبر 02, 2010 12:54 am

اين تقويم شامل:
ضروريات نجومي عامه مردم
+
تقويم الهي خاصه
با نشان نمودن تواريخ برگزيده (با علامت پرچم) از ميان اقوال بسيار تاريخي


سالنامه تقویم نجومی شرعي 1432
رمضان المبارك 1431 تا شعبان 1432
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=663

سالنامه تقویم نجومی شرعي 1433
رمضان المبارك 1432 تا شعبان 1433
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=663#p9639

سالنامه تقویم نجومی شرعي 1434
رمضان المبارك 1433 تا شعبان 1434
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52& ... 604#p24604

سالنامه تقویم نجومی شرعي 1435
رمضان المبارك 1434 تا شعبان 1435
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52& ... 4a4#p39722

سالنامه تقویم نجومی شرعي 1436
رمضان المبارك 1435 تا شعبان 1436
viewtopic.php?f=52&t=663&p=49086#p49086

سالنامه تقویم نجومی شرعي 1437
رمضان المبارك 1436 تا شعبان 1437
viewtopic.php?f=52&t=663&p=52573#p52573

سالنامه تقویم نجومی شرعي 1438
رمضان المبارك 1437 تا شعبان 1438
viewtopic.php?f=52&t=663&p=52573#p52573

سالنامه تقویم نجومی شرعي 1439
رمضان المبارك 1438 تا شعبان 1439
viewtopic.php?f=2163&t=663#p54909

سالنامه تقویم نجومی شرعي 1440
رمضان المبارك 1439 تا شعبان 1440
viewtopic.php?f=2163&t=663&p=56057#p56057

سالنامه تقویم نجومی شرعي 1441
رمضان المبارك 1440 تا شعبان 1441
viewtopic.php?f=2163&t=663&p=58866#p58866

سالنامه تقویم نجومی شرعي 1443
رمضان المبارك 1442 تا شعبان 1443
viewtopic.php?f=2163&t=663&p=69030#p69030
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 908
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

سالنامه تقویم نجومی تخصصي

پستتوسط najm111 » شنبه اکتبر 29, 2011 3:08 pm

سالنامه تقویم نجومی تخصصي 1433
رمضان المبارك 1432 تا شعبان 1433
http://aelaa.net/110.aspx?id=1988

سالنامه تقویم نجومی تخصصي 1434
رمضان المبارك 1433 تا شعبان 1434
http://aelaa.net/110.aspx?id=2999

سالنامه تقویم نجومی تخصصي 1435
رمضان المبارك 1434 تا شعبان 1435
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Saa ... 435-N5.rar

سالنامه تقویم نجومی تخصصي 1436
رمضان المبارك 1435 تا شعبان 1436
viewtopic.php?f=52&t=31&p=49210#p49210

سالنامه تقویم نجومی تخصصي 1437
رمضان المبارك 1436 تا شعبان 1437
viewtopic.php?f=52&t=31&p=52693#p52693

سالنامه تقویم نجومی تخصصي 1438
رمضان المبارك 1437 تا شعبان 1438
viewtopic.php?f=52&t=31&p=52693#p53911

سالنامه تقویم نجومی تخصصي 1439
رمضان المبارك 1438 تا شعبان 1439
viewtopic.php?f=52&t=31&p=52693#p54916

سالنامه تقویم نجومی تخصصي 1443
رمضان المبارك 1442 تا شعبان 1443
viewtopic.php?f=2163&t=31&p=69721#p69721

Image
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

بعدي

بازگشت به سالانه


Aelaa.Net