بيماريهايي كه در طب رايج با روش تهاجمي و طول مدت و هزينه بسيار و رنج بيمار معالجه مي شود

شما اجازه خواندن مبحث ها را در اين انجمن نداريد.

ورود  •  عضويت

 

Aelaa.Net