اگر چه اوقات فجر طلوع غروب و عشاء بوسيله فرمولهاى دقيق رياضي و مثلثات كروي مربوطه قابل محاسبه واستخراج مي باشد، ولي از آنجا كه افزون بر محاسبات كلي معمول اين اوقات پارامترهاى متعددي نيز دخالت داشته كه برخي بر حسب زمان بروز مي شوند لذا بر خلاف تقويم نويسان مراكز نجومي كه اين اوقات را مستقلا محاسبه مي كنند و غالبا مبتلا به خطا يا افت ضريب دقت هستند، لذا براى شدت اعتبار تقويم اوقات شرعي؛ ترجيح داديم اين اوقات را ازمهمترين مرجع جهاني (مراكز نظامي نجومي و ناوبري) استخراج اين اوقات استفاده كرده و بقيه اوقات را بر اين اساس محاسبه نمائيم.

                                                                                    
معرفي اوقات 14 گانه شرعي:

اوقات شرعی عروض طولانی:
در بلاد داراي عرضهاى 48.33.43 درجه طولانی يا جنوبي كره زمين و بيشتر از آن؛ در بخشي از سال؛ بعد از غروب خورشيد؛ شفق (روشنايي بعد غروب آفتاب) غروب نكرده و به فلق (روشنايي قبل طلوع آفتاب) متصل شده و تمام شب آسمان به شكل بين العشائين يا بين الطلوعين در مي آيد، تا اينكه يكباره خورشيد طلوع كند، در اين وضعيت تنها وقت غروب و طلوع آفتاب قابل تشخيص بوده و تشخيص وقت عشاء و فجر (بر حسب اوصاف و نشانه هاي معروف در عروض معتدله) ممكن نمي باشد، و گاهي اين شفق و فلق متصل و يكپارچه؛ نورش آنچنان زياد مي شود كه شب تقريبا مانند روز روشن است. در زبان محلي اين بلاد؛ اين شبها را شبهاي سفيد (WhiteNight) يا شبهاي روشن (LightNight) مي نامند. توجه شود اين اصطلاح محلي با ترجمه اصطلاح عمومي "ليالي مقمرة و ايام البيض" اشتباه نشود. در ايام اتصال شفق به فلق و فقدان اوصاف فجر و عشاء؛ ضمن استفاده از آخرين وقت فجر، از وقت تقديري فجر و عشاء نيز استفاده مي شود .

وقت عشاء عروض طولانی:
در تمام اين موارد (عدم غروب شفق و اتصال شفق به فلق) هنگام فضيلت نماز عشاء در وقت عشاء تقديري 72 دقيقه بعد از غروب آفتاب مساوي حداقل مقدار شفق، و معادل زماني 18 درجه در عروض مستويه) بوده، و بيشتر از آن تأخير نشود. آخر فضيلت عشاء يكساعت و نيم بعد از غروب آفتاب است.

 براى محاسبه تقسيمات نصف و ثلث و دو ثلث شب؛ در شبهاي نزديكي بسيار فجر و عشاء به نيمه شب و در شبهاي اتصال شفق به فلق، مقدار شب را با ملاحظه اوقات تقديري عشاء و فجر (يعني فاصله 72 دقيقه بعد غروب آفتاب تا 72 دقيقه قبل از طلوع آفتاب) را محاسبه و سپس تقسيمات مزبور را اعمال مي نمايند.

وقت فجر عروض طولانی:
 كه داراي شبهاي غيرمتعارف هستند
:

1- در شبهاي نزديكي بسيار شفق به نيمه شب: براى روزه ؛ در وقت فجر صادق امساك نموده و نيت مي نمايند، اما براى اداي نماز صبح: بهتر است كه نماز صبح را در وقت فجر تقديري (72 دقيقه قبل از طلوع آفتاب = حداقل فلق و معادل زماني 18 درجه در عروض مستويه) بجاي آورند.

2- در شبهاي اتصال شفق با فلق (WhiteNight) براى روزه ؛ در وقت فجر صادق آخرين روز واجد فجر امساك نموده و نيت مي نمايند، اما براى اداي نماز صبح: حتما نماز صبح را در وقت فجر تقديري (72 دقيقه قبل از طلوع آفتاب) بجاي آورند..

 

برای محاسبه اوقات شرعي محل مورد نظر بر دكمه محاسبه اوقات شرعي كليك نماييد.

برو به صفحه محاسبه اوقات شرعي

 

مکه مکرمه مدينه منوره نجف اشرف كربلاي معلى كاظمين شريفين مشهد مقدس سامراي غريب بيت المَقدِس