:مقادير مورد نياز براى استخراج تقويم
ساعت منطقه اى + مختصات جغرافيائي + محاسبات بسيار دقيق

استخراج ساعت منطقه اى

براى استخراج ساعت منطقه اى محل مورد نظر؛ با استفاده از جدول زير؛ ساعت منطقه اى كشور محل نقطه مورد نظر بدست آوريد، برخي كشورها مانند اندونزي استراليا روسيه كانادا داراي جند ساعت منطقه اى مي باشند.
ساعت مثبت (+) یه معنی شرق گرینویچ و ساعت منفی (-) به معنی غرب گرینویچ میباشد

عدم ملاحظه تفاوت ساعت فصلي:
در بهار يا فصل ديگر يك ساعت يا بيشتر ساعتها را به جلو مي كشند، نظر به تغيير برنامه دولتها در اين امر (تغيير ساعت) از اين رو در جداول اوقات اين تقويم ساعت فصلي در نظر گرفته نشده است. بنابراين در صورتي كه كاربران علاقه به داشتن جدول اوقات به ساعت فصلي محلي هستند؛ مقدار مربوطه را در هنگام محاسبه؛ ملاحظه ننموده، و تنها هنگام كاربرد؛ آنرا به مقادير جدول اوقات بيافزايند؛ تا اوقات جداول مطابق ساعت فصلي محلي بشود.

:انتخاب کشور 
 استخراج مختصات جغرافيائي

براى استخراج دقيق مختصات جغرافيايي محل مورد نظر؛ با استفاده از پنجره زيره به نقطه مورد نظر در روي كره زمين رفته، و با اطمينان از محل مطلوب؛ نشانگر قرمز را روي آن قرار دهيد.

نام شهر :
طول جغرافیایی
 درجه:      دقیقه:  
عرض جغرافیایی
 درجه:      دقیقه:  


محاسبه اوقات شرعي

تاریخ و نوع تقویم را انتخاب نماييد.

 تاریخ:
 سال:      سالانه شمسي سالانه میلادی

اكنون با فشردن دكمه (محاسبه نهايي اوقات شرعي) جدول اوقات شرعي درخواستي محاسبه و استخراج مي شود
:در صورت مواجهه با هر گونه اشكال، مجمع كاربران منجم اونلاين را ببينيد

http://aelaa.net/Tal/Fa/viewtopic.php?f=56&t=1435&p=48569#p48569