اختيارات نجومي

اختيارات نجومي

پستتوسط najm111 » جمعه آپريل 16, 2010 7:56 pm

سخني با اعضاي پژوهشكده علوم تقويم نجوم و تنجيم و كاربران تقاويم بنياد حيات اعلى

1- به اذن الهي و امداد حضرت وجه اللهي تا كنون چهار سال از انتشار انواع مرسولات و تقاويم روزانه (روزنامه گاه شناسي) هفتوانه (راه آسمان) ماهانه (تقويم نجومي تخصصي، التقويم الفلكي الإحترافي، تقويم نجومي طبي، هنگام شناسي) سالانه (تقويم فشرده قمري، تقويم نجومي همگاني، التقويم الفلكي العام، آغازنامه ماه قمري) بنياد حيات اعلى مي گذرد، همچنين 23 شماره از ماهنامه هنگام شناسي منتشر شده است، در برنامه ريزي انتشار اين ماهنامه بنابر اين بوده كه در هر شماره: افزون بر مطالب مربوط به هر ماه از سه سالنامه فوق، و نيز تقويم نجومي تخصصي؛ همچنين مطالب متنوعي در زمينه هنگام شناسي وقايع تاريخي؛ هنگام شناسي وقايع روز؛ و نيز هنگام شناسي كاربردي منتشر گردد، البته اين بخشهاى اخير تا كنون بطور مرتب و تفصيلي عملي نشده بود.

2- در ماه ذي حجه مباركه 1430 و به بركت ايام تجلي حضرت وجه اللهي؛ با انتظام و تكميل ساير مرسولات نجومي، برنامه تحقق اين بخشها نيز راه اندازي شد، ابتدا بخش خلاصه وقايع مهم فلكي در تقويم نجومي تخصصي اضافه گرديد، و بعد از آن هنگام شناسي كاربردي طراحي و استخراج شد. از آنجا كه موضوعات اين رشته (هنگام شناسي كاربردي) مفصل بود، لذا مناسب ديديم آنرا در ماهنامه مستقلي منتشر نمائيم، و با توجه به كارآيي خاص اين ماهنامه جديد كه مي توان وقت مناسب براى هر كاري را اختيار نموده، از اين رو (بر حسب اصطلاح متداول آن در تقويم و تنجيم كهن) آنرا ماهنامه اختيارات نجومي ناميديم. البته ماهنامه هنگام شناسي مانند گذشته منتشر شده، تا ان شاء الله فرصت نمائيم بخشهاى باقيمانده آن (هنگام شناسي وقايع تاريخي؛ هنگام شناسي وقايع روز) را نيز در آينده نزديك تكميل نمائيم.

3- در انتشار اكثر نشريات نجومي ما (مانند تقاويم)؛ تا كنون رعايت استاندارد علمي آن مقدم بر نياز عمومي كاربران بوده، و مهمترين انگيزه و مقصد اين بوده كه تقاويم به بهترين و استوارترين نحو ممكن استخراج و انتشار يابد، تا از نظر پژوهشگران علوم تقويم نجوم و تنجيم هر چه بيشتر مطلوب و نافع باشد، اما نياز عموم كاربران يا سطح كاربري مرسولات را در رتبه بعد دنبال مي كرده ايم، ولذا تا كنون سعي داشته ايم تا با مرسولات آموزشي يا مجالس توضيحي ايشان را با نحوه كاربرد آنها آشنا كنيم.

4- اما از آنجا كه ماهنامه اختيارات نجومي تنها به لحاظ نياز عموم كاربران غير حرفه اى تهيه مي شود، هر چند مورد استفاده پژوهشگران نيز مي باشد، از اين رو در درجه اول نيازهاى عمومي كاربران و نيز سهولت كاربري اين ماهنامه براى ايشان را ملاحظه نموده ايم، براى همين ماهنامه اختيارات نجومي ضمن حاوي بودن مباني علمي (به اشاره)، طوري طراحي شده كه براى هر فرد عادي (حتى با اندك سواد خواندن معمولي) نيز؛ كاربرد اين ماهنامه در نيازهاى عمومي روزمره او فراهم بوده، و براى افراد حرفه اى نيز؛ دسترسي كاربردي به اوقات اختيارات نجومي آسان باشد، تا بدينوسيله توانسته باشيم دانش ارزشمند هنگام شناسي امور زميني به نشانه هاى آسماني را در دسترس همگان قرار داده باشيم.

5- در هر شماره از ماهنامه اختيارات نجومي بيان مي كنيم كه در اين ماه قمري جه تاريخي مناسبترين و چه تاريخي نامناسبترين اوقات براي امور گوناگون و نيازهاي فردي و اجتماعي شخص مي باشد، و سعي مي كنيم تا اضافه بر عناوين مندرج در منابع كهن؛ مهمترين عناوين و زمينه هاى اصلي نيازهاي روزمره انسان امروزي در جامعه مدرن را نيز ذكر نموده، و هنگام شناسي آنرا را نيز بيان نمائيم. تا بدينوسيله هنگام شناسي كاربردي جامع و به روزي را ارائه داده باشيم.


(امور دين و معنويت، روابط عاطفي خانواده خاندان دوستان همكاران و جامعه، خواستگاري عقد ازدواج عروسي و زفاف، و انعقاد و ولادت و طلاق، سفر و نقل و انتقالات، تعمير و احداث بنا، انواع امور شغلي و استخدامي و حرفه اى، انواع امور تجاري معاملات اقتصادي بانكي بيمه، خدمات، امور ارتباطات رسانه ها وسايل ارتباط جمعي، امور علمي حوزوي دانشگاهي اهل قلم، امور هنري، امور حرف و صنايع، امور كشاورزي، امور اداري دولتي لشكري كشوري قضائي تقنيني اجرائي، و..).

از آنجا كه براى موضوع مسائل بهداشت و سلامتي تن و روان تقويم نجومي مستقلي مرتبا منتشر مي شود، طبيعي است كه اختيارات مربوط به امور سلامت و بهداشت و اقدامات طبي را در تقويم نجومي طبي منتشر نمائيم، و كاربران براى اطلاع در اين زمينه بايد به اين ماهنامه مراجعه نمايند. اعضاي پژوهشكده نجوم و نيز عموم كاربران تقاويم بنياد حيات اعلى با مطالعه و كاربرد عناوين موجود فعلي در اين مرسولات؛ در صورت برخورد با موارد نياز عمومي ذكر نشده؛ مي توانند ما را از آنها مطلع نموده تا در شماره هاى آتي به آن بيافزائيم.

6- اميدواريم به لطف حق و مدد مولا منه السلام و همّت دوستان؛ شماره مربوط به هر ماه قمري را در ايام البيض ماه قبل آن منتشر نمائيم، ابتدا سه نسخه آزمايشي اين ماهنامه مربوط به ماههاي محرم و صفر و ربيع الأوّل را منتشر نموديم، اولين شماره رسمي اين ماهنامه (كه در ارتباط با ماه ربيع الثاني بود) در ايام البيض ماه ربيع الأوّل 1431 منتشر شد، با توجه به درخواست بسياري براى انتشار پيشاپيش اختيارات ماههاي آتي؛ دومين شماره رسمي ماهنامه اختيارات نجومي را به اختيارات 4 ماه آينده (جمادى الاولى و جمادى الأخرى و رجب و شعبان 1431) اختصاص داده و آنرا يكجا منتشر مي نمائيم.

7- در مرسولات مختلفي قبلا بطور مكرر توضيح داده ايم كه: تناسب و عدم تناسب اوقات نسبي بوده، و براى اختيار وقتي كه از جميع جهات مناسب بوده و از دلائل نامناسب خالي بوده و با توجه طالع هر شخص و نوع هر كار و افراد مربوط به آن بايد از اختيار خاص استفاده نموده و اين نياز به ملاحظه خصوصيات هر شخص و كار مورد نظر بطور جداگانه بوده كه مبتني بر محاسبات گسترده بيشتر و فرصت باز براى انتخاب وقت دارد، كه در ماهنامه عمومي قابل درج نيست، ولذا همانطور كه در تقاويم كهن منجمين اسلامي مرسوم بوده ما به ذكر اوقات مربوط به اختيار عام نموده و ذيل عناوين كارهاى عمومي تر، بيان مي كنيم كه درمحدوده اين وقت (تقويم اختيارات نجومي) چه اوقاتي كلا نامناسب و محذور بوده؟ و لازم است پرهيز نموده يا در ضرورت به راههاى مربوطه تدارك شود، و چه وقتي صرفا خالي از محذور بوده؟ و چه اوقاتي بعد از خالي محذور بودن واجد شرايط ضروري سعد يا مناسب بودن نيز مي باشد؟ و چه اوقاتي افزون بر اينها واجد برخي موجبات كمال سعات وقت يا واجد جميع جهات كمال سعادت مي باشد، كه اين اخير كمتر و ديرتر اتفاق مي افتد، و شخص براى رسيدن به آن بايد انتظار بيشتري بكشد. برنامه هاى روزمره كمتر ميسر است.

8- به لطف الهي و عنايت حضرت وجه اللهي؛ سعي مي كنيم در هر شماره به توسعه و تعدد عناوين اختيارات بيافزائيم، هر چند بخاطر اجتناب از طولاني شدن و تحميل عمليات اضافي استخراج اوقات بر كارشناسان پژوهشكده تقويم نجوم تنجيم بايدعناويني را كه همه مردم در هر ماه نياز ندارند؛ از ماهنامه حذف نموده و در نسخه هاى سالنامه و يا در مشاوره هاى فردي افراد توسط دفاتر پژوهشكده تقويم نجوم تنجيم ارائه داد.

9- اميدواريم به توفيق الهي سالنامه اختيارات نجومي را كه حاكي از تعيين اوقات كاملا مسعود (در طول يكسال) با جميع دلائل فلكيه مربوطه مي باشد، نيز ارائه دهيم. إنّه هو الموفق المعين.

10- براى اختيار وقت كاملا مسعود و خالي از جميع نحوس مطابق هر شخص و عمل مربوطه (اختيار خاص) امور متعددي لازم است فراهم شود:
نكته اوّل: بايد ابتدا فرصت باز براى انتخاب داشت، كه اين محدوده از يك ماه تا چند ماه يا يكسال و بيشتر؛ بر حسب نوع عمل و يا خصوصيات طالع ولادت هر شخص مي باشد.
نكته دوم: اطلاع از تاريخ دقيق ولادت يا شخص يا اشخاص يا تاريخ تاسيس يا شروع قبلي عمل احيانا، لازم مي باشد.
نكته سوم: نياز به محاسبات بسيار طولاني و پيچيده مي باشد، كه عليرغم وجود ابزارهاى مدرن محاسباتي نجومي؛ استخراج آن نياز به فرصت و مدت قابل توجهي مي باشد.

11- عليرغم محدوديت شرايط، و قلت اعوان و كثرت نيازها و مراجعات؛ كه همه مستلزم فراهم نبودن فرصت لازم براى استخراج و نشر اين نوع اختيارات است، اما با همه اينها؛
بخاطر علاقه شديد به نشر معارف و علوم انبياء الهي، و نيز بذل خدمت به بندگان درگاه حضرت وجه اللهي، بسيار دوست داريم تا در صورت توفيق حق و مدد با تسديد مولا؛ در اين زمينه نيز خدماتي را عرضه نمائيم، ما نيتمان را بازگو مي كنيم شما اهل ايمان دعا نمائيد تا توفيق تحقق آن عطا شود، چه اينكه اين امور با همه وسعتش و بالاتر از اينها به عنايت حق ميسر است.
طبيعي است كه در صورت فرصت؛ اين سنخ استخراجات را جهت امور بسيار مهمه اى مانند انعقاد نطفه و تعيين تاريخ ولادت جنين (به جراحي)، و نيز امور مهمه افرادي كه براى شروع كار در وقت مناسبي؛ آمادگي انتظار با مدت را داشته باشند، اختصاص دهيم، براى ورود در اين حوزه هر يك از كاربران مي توانند: تاريخ دقيق ولادت خود را (سال ماه روز ساعت دقيقه) تحقيق نموده، و به آدرس tanjim@Aelaa.net ارسال نمايند تا در صورت ورود به استخراج اين زمينه و نيز فتح باب مشاوره هاي تخصصي نجومي مورد نظر قرار گيرد.

12- در هر صورت هنگامهاى مناسب و نامناسب مندرج در اين ماهنامه را كه نسبي مي باشد، مي توان با اختيار ساعت كوكبي مناسب مقداري تدارك نمود، و قبل از همه اينها صدقه و توكل على الله و توسل به حضرت وجه الله، و بعد از آن تسليم اراده و مشيت الهي شدن كارساز است.
راهنماي ماهنامه اختيارات نجومي

 قبلا اشاره شد كه اختيار وقت مناسب بر دو قسم است:
1- اختيار خاص: كه با ملاحظه خصوصيات عمل خاص براى فرد يا افراد خاصي دلائل فلكي لازم را بررسي و تعيين وقت نمايند، و اين امر بطور فردي و موردي استخراج مي شود و قابل ارائه در تقاويم نبوده، چه اينكه بر اساس هر فردي نتيجه ممكن است متفاوت باشد.

2- اختيار عام: كه به ملاحظه عموم افراد تعيين مي شود، و اين همان نوعي است كه در تقاويم نجومي كهن اجمالا ارائه مي شده و ما در اين ماهنامه آنرا تفصيلا ارائه مي كنيم ان شاء الله.

 براى هر موضوعي دلائل و نشانه هاي فلكي متعددي بايد فراهم شود تا وقت مناسب بر اساس اختيار عام تعيين شود، از آنجا كه محدوده اختيار و انتخاب ما در طول يكماه مي باشد، لذا هميشه همه دلايل لازم براى اختيار وقت مناسب فراهم نمي باشد، لذا ما اوقات را به هفت نوع تقسيم نموده ايم، تا در صورت كمي فرصت شخص و محدوديت انتخاب؛ امكان استفاده بيشتري از دلائل فلكي اوقات داشته باشد:

1- اوقات محذور اختيار ساده: عبارت از ايام محذور ماهانه (قمري شمسي اسكندري) بوده كه ساده ترين روش اختيارات بوده، و در آن از كارهاى مهم پرهيز مي شود.
2- اوقات محذور اختيار دقيق: عبارت از اوقاتي است كه واجد يكي از نشانه هاى نقص يا ضد سعادت وقت بوده و اولين گام در اختيارات دقيق بوده، و در آن اوقات از كارهاى مربوطه پرهيز مي شود.
3- اوقات محذور اختيار عميق: عبارت از اوقاتي است كه واجد يكي از حالات نحوست قمر بوده، و مهمترين شرط در اختيار اوقات مناسب هر كار است و لذا در كارهاى مهم از آن اوقات پرهيز مي شود.
4- اوقات سعد نسبي: خالي از همه محذورات بوده و اين اولين مرحله سعادت اوقات است.
5- اوقات سعد عام: خالي از همه محذورات و واجد برخي ديگر از شرائط سعادت وقت بوده و اين نشانه تقويت سعادت اختيار است.
6- اوقات سعد تام: خالي از همه محذورات و واجد تمام شرائط سعادت وقت بوده، كه از نظر سعادت اختيار مطلوبي است.
7- اوقات سعد خاص: خالي از همه محذورات و واجد تمام شرائط سعادت وقت و برخي از كمالات وقت بوده، كه از نظر سعادت اختيار ممتازي است.


 تواريخ مربوطه به اوقات فوق الذكر؛ بطور دقيق؛ براى هر موضوع از اختيارات در جداولي مانند زير ارائه مي شود:

تصوير

دلائل فلكي اختيارات: براى اطلاع كارشناسان تنجيم از دلائل فلكي اوقات ذكر شده، و نيز آموزش دانشجويان تنجيم؛ در ذيل هر عنوان؛ دلائل فلكي مربوطه براى اختيار عام در وقت ذكر شده را بطور اجمال آورده ايم، براى آشنايي با تفصيل كامل دلائل فلكي مرتبط به موضوعات مختلف، و استدلالهاى مربوطه؛ بايد به هفته نامه آموزشي راه آسمان مراجعه نمائيد، كه در آينده منتشر مي شود. إن شاء الله تعالى.

 مبناي علمي پژوهشكده نجوم و تنجيم بنياد حيات اعلى؛ برگرفته از تعاليم مكتب وحي بوده؛ و هدف آن احياء و معرفي و ترويج نجوم و تنجيم اسلامي مي باشد، بنابر پژوهشهاي بسيار؛ سير شمس مرهون خط اعتدال ربيعي و در نتيجه به بروج استوائي مربوط بوده، و سير قمر و ساير كواكب بر اساس بروج رصدي مي باشد، كه با بروج نجمي مشابهت دارد. تنها هنگام قمر در عقرب كه بسيار مورد توجه عموم بوده، به هر دو نحو رصدي و استوائي محاسبه و در اختيارات معرفي شده؛ رعايت گرديده است.

[ رؤيت لينك فقط براي اعضاء و بعد ورود امكانپذير است :: عضويت ]
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

ماهنامه اختيارات نجومي محرم الحرام 1431

پستتوسط najm111 » جمعه آپريل 16, 2010 8:00 pm

نسخه آزمايشي شماره 1
http://www.4shared.com/file/192974791/f ... rram1.html
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

ماهنامه اختيارات نجومي صفر1431

پستتوسط najm111 » جمعه آپريل 16, 2010 8:01 pm

نسخه آزمايشي شماره 2
http://www.4shared.com/file/199993969/5 ... r1431.html
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

ماهنامه اختيارات نجومي ربيع الاول 1431

پستتوسط najm111 » جمعه آپريل 16, 2010 8:03 pm

najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

ماهنامه اختيارات نجومي ربيع الآخر 1431

پستتوسط najm111 » جمعه آپريل 16, 2010 8:04 pm

najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

اختيارات نجومي 4 ماهه جمادى الاولى تا رمضان المبارك 1431

پستتوسط najm111 » جمعه آپريل 16, 2010 8:10 pm

najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

سالنامه اختيارات نجومي 1432

پستتوسط najm111 » سه شنبه نوامبر 23, 2010 9:15 am

سالنامه اختيارات نجومي 1432
از اول ماه مبارك رمضان 1431 تا آخر ماه شعبان 1432
http://aelaa.net/110.aspx?id=150
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

سالنامه اختيارات نجومي 1433

پستتوسط najm111 » يکشنبه آگوست 14, 2011 3:01 am

سالنامه اختيارات نجومي 1433
بخش اول: ماه مبارك رمضان تا ذيقعده 1432
http://aelaa.net/110.aspx?id=1823

بخش دوم: ماه ذيحجه 1432 تا شعبان 1433
http://aelaa.net/110.aspx?id=1994
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

سالنامه اختيارات نجومي 1434

پستتوسط najm111 » چهارشنبه آگوست 08, 2012 12:26 pm

سالنامه اختيارات نجومي 1434 - نسخه 3
رمضان المبارك 1433 تا آخر شعبان 1434
http://aelaa.net/110.aspx?id=3149
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

سالنامه اختيارات نجومي 1435

پستتوسط najm111 » پنج شنبه جولاي 11, 2013 4:13 am

رمضان المبارك 1434 تا انتهاي شعبان 1435
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Saa ... 435-N6.rar
حاوی دو فايل: راهنماي اختيارات + سالنامه اختيارات نجومي 1435

براي نمايش صحيح سالنامه بسته فونت مرسولات را نصب نماييد
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=373&t=596#p2659

تصوير
najm111
Site Admin
 
پست ها : 2032
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

بعدي

بازگشت به سالانه


cron
Aelaa.Net