کشاورزي ارگانيک چيست؟

کشاورزي ارگانيک چيست؟

پستتوسط aelaa.net » يکشنبه ژانويه 30, 2011 2:40 am

بسم الله الرحمان الرحيم
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

Re: کشاورزي ارگانيک چيست؟

پستتوسط aelaa.net » يکشنبه ژانويه 30, 2011 2:43 am

کشاورزي ارگانيک چيست؟


كشاورزي ارگانيك يعني استفاده از اطلاعات سنتي و علمي براي كاهش استفاده از سموم و مواد شيميايي در توليد محصولات. سيستم هاي کشاورزي ارگانيک بر پايه مديريت اکوسيستم استوار است و به نهاده هاي خارج از مزرعه وابسته نيست

كشاورزي ارگانيك يعني استفاده از اطلاعات سنتيو علمي براي كاهش استفاده از سموم و مواد شيميايي در توليد محصولات. سيستم هاي کشاورزي ارگانيک بر پايه مديريت اکوسيستم استوار است و به نهاده هاي خارج از مزرعه وابسته نيست .

در اين نوع از كشاورزي از نهاده هاي سنتز شده مانند کودهاي شيميايي، آفت کش ها ، داروهاي دامپزشکي، گياهان اصلاح شده ژنتيکي و نژادي و مواد نگهدارنده، مواد افزودني و از تابش اشعه ها استفاده نمي شود.

کشاورزي ارگانيک مديريت توليد مناسب است که باعث تقويت و توسعه سلامت اکوسيستم هاي زيستي ، چرخه هاي زيستي و فعاليت بيولوژيکي خاک مي شود. اين نظريه تاکيد دارد که از نهاده هاي داخل مزرعه استفاده گردد و از نهاده هاي بيروني استفاده اي نشود. و براياين منظور احتياج به سيستم هاي تطابق پذيري در هر منطقه داريم . اين کار باعث استفاده از روشهاي کشاورزي زيستي و مکانيکي و بدون استفاده از نهاده هاي خارجي سنتز شده صورت مي گيرد.
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

توليدات گواهي شده ارگانيک چه چيزهايي هستند؟

پستتوسط aelaa.net » يکشنبه ژانويه 30, 2011 2:44 am

توليدات ارگانيک گواهي شده بايد تمام مراحل توليد بسته بندي و فرآوري را زير نظر اعضاي گواهي دهنده طي کرده باشند. و توليدات توسط انجمن هاي گواهي دهنده برچسب دريافت کنند.به اين نکته توجه کنيد که برچسب ارگانيک بايد در طول مراحل فرآيند و توليد رعايت گردد.

گواهي ارگانيک(organic certification) يعني اينکه اين محصول فرآيندهاي ارگانيک را طي کرده. اين برچسب اسم شرکت گواهي دهنده و نوع استاندارد آنرا مشخص کرده است .

براي آشنا کردن مصرف کنندگان، اين برچسب مي تواند بعنوان راهنما باشد. شرکت هاي گواهي دهنده به تمام مراحل توليد و فرآيند اين محصولات نظارت دارند.
شرکت هاي گواهي دهنده در سراسر دنيا گسترده شده و اغلب آنها در کشورهاي توسعه يافته هستند. استانداردهاي داوطلبانه بين الملي مانند سطوح بين المللي سازمان بهداشت جهاني,(who) فدراسيون بين المللي محصولات ارگانيك (ifoam) ,کميسيون کدکس غذايي براي تمام توليدات فرآيندها و برچسب ها راهنماي بين المللي توليد مي کند و از تقلب و گول زدن جلوگيري مي کند.
اين راهنما مورد قبول تمامي اعضاي کميسيون کدکس غذايي مي باشد. بخش خصوصي که راهنماي کدکس غذايي را ارزيابي مي کند براي توليدات ارگانيک و فرآيند آن ifoam است.
راهنماي کدکس و ifoam هر دو استانداردهايي براي توليد و فرآوري توليدات کشاورزي ارگانيک و نهاده هاي مورد استفاده دارند که از جابجايي ، ذخيره سازي ، فرآيند ، بسته بندي و حمل ونقل و موادي که مي توان در توليد اين محصولات بکار برد شامل مي گردد.

اين قوانين بطور منظم بازبيني مي گردند و در اختيار بازرسان گواهي دهنده قرار مي گيرد.

استانداردهاي اجباري بين المللي راهنماي کدکس غذايي و ifoam داراي حداقل استانداردها براي کشاورزي ارگانيک هستند و قصد دارد که به راهنمايي دولتها و گواهي دهنده ها بپردازد بعضي از کشورها نيز مانند اتحاديه اروپا ، ژاپن ، آرژانتين و آفريقا داراي استانداردهاي خاص خود هستند.
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

مزاياي کشاورزي ارگانيک براي محيط زيست

پستتوسط aelaa.net » يکشنبه ژانويه 30, 2011 2:48 am

پايداري در مدت زمان طولاني:
خيلي از تغييرات در محيط زيست در درازمدت اتفاق مي افتد. در کشاورزي ارگانيک چون مطابق اکوسيستم رفتار مي شود اثر مخربي براي محيط زيست ندارد.
در مورد خاک نيز در کشاورزي ارگانيک از کمترين شخم ، کودهاي بيولوژيکي ، تناوب کشت مناسب،گياهان پوششي و ... استفاده مي شود.
همچنين با بهبود جانوران مفيد خاک و تخمير مواد آلي ، بافت خاک بهبود يافته و باروري خاک افزايش مي يابد. و ميزان مواد مغذي بيشتري به خاک داده مي شود. به همين دليل فرسايش خاک کم گرديده و تنوع زيستي خاک افزايش يافته.
در بسياري از مناطق کشاورزي، آب به دليل مصرف بي رويه کود و سموم آلوده گرديده است و به دليل اينکه در کشاورزي ارگانيک از اين مواد کمتر استفاده مي گردد به همين دليل آب نيز آلوده نمي گردد.
براي باروري خاک در کشاورزي ارگانيک از کمپوست ، کودها ي حيواني و کودهاي آلي نيز استفاده مي گردد.
براي توليد کودهاي شيميايي بايد از منابع تجديد نشدني مانند نفت استفاده کرد و چون در کشاورزي ارگانيک از اين مواد استفاده نمي گردد پس آلودگي هوا نيز کمتر است.
همچنين کشاورزي ارگانيک از اثرات گلخانه اي مي کاهد. زيرا خيلي از فعاليتهاي انجام شده در کشاورزي ارگانيک مانند حداقل شخم ، استفاده از گياهان تثبيت کننده نيتروژن ، باز گرداندن ضايعات کشاورزي به خاک ، استفاده از گياهان پوششي باعث افزايش بازگشت کربن به خاک گشته و حفظ و ذخيره سازي کربن را باعث مي گردد.
کشاورزان ارگانيک هم نگهبان تنوع زيستي هستند و هم استفاده کننده از تنوع زيستي . مثلاً استفاده از بذور بومي که مقاومت بيشتري نسبت به بيماريها و شرايط بد محيطي دارند.
در سطوح بالا ترکيب گياهان و حيوانات باعث بهينه سازي مصرف انرژي و بازيافت چرخه مواد مي گردد.
در سطوح اکوسيستم حفظ منابع طبيعي در اطراف کشاورزي ارگانيک و فقدان مواد شيميايي باعث حفظ حيات و حش مي گردد. همچنين آيش گذاري زمين باعث عدم فرسايش خاک در تنوع زيستي مي گردد.
استفاده از فرآوده هاي اصلاح شده ژنتيکي در کشاورزي ارگانيک جايز نيست . زيرا اثرات فرآورده هاي اصلاح شده ژنتيکي هنوز بخوبي شناخته نشده اند .
کشاورزي ارگانيک هدفش تشويق و توسعه تنوع زيستي است و گواهي هاي تاييد ارگانيک اين مساله را نيز در نظر دارند.
کشاورزي ارگانيک با اکولوژي هماهنگ است و باعث تثبيت بافت خاک ، حفظ چرخه آب ، چرخه کربن ، چرخه مواد غذايي و آلودگي کمتر زمين است کشاورزي ارگانيک و تنوع زيستي(biodiversity)


کشاورزي ارگانيک براي تنوع زيستي بسيار مناسب است.


تنوع زيستي به انواع تنوع در زمين مانند تنوع ژنتيکي ، تنوع گونه و تنوع اکوسيستمي اشاره دارد.

حفظ تنوع زيستي فقط براي مناطق حفاظت شده نيست. اغلب استراتژي هاي حفاظتي با حفظ گونه هاي موجود در مناطق حفاظت شده آغاز مي شود. اما اين کارها هرگز براي حفاظت تنوع زيستي کافي نيست . براي اين کار احتياج به زمينهاي پايدار همراه با استراتژيهاي مديريت آب، براي تشويق تنوع زيستي بومي در نواحي که مردم زندگي مي کنند ،دارد . تقريباً37% سطح زمين براي مصارف کشاورزي مورد استفاده است ( در آسيا 50% ،صحراي آفريقا40%) در اغلب اين نواحي تنوع زيستي در حال از بين رفتن است براي حفظ تنوع زيستي هم کشاورزي و هم طبيعت لازم است.


کشاورزي خود يکي از عوامل حفظ تنوع زيستي است .در هرسيستم کشاورزي تنوع زيستي به اجرا در مي آيد اين کارها مانند بازيافت مواد زايد، کنترل شرايط اقليمي و بافر کردن فرآيندهاي آبياري است .در سيستم هاي کشاورزي انسان ها با آوردن نهاده هاي خارجي در اين اکوسيستم دخالت مي کنند مانند استفاده از آفت کش هاي شيميايي و کودهاي شيميايي.


تنوع زيستي کشاورزي در حال حاضر درحد بحراني است . در حال حاضر فقط کمتر از 70 گونه گياه در بيش از 1300 ميليون هکتار در جهان کشت مي گردد و فقط گونه هاي کمي از انواع گياهان مورد پرورش هستند. در آمريکا 60-70 % لوبياهاي کاشته شده فقط از 3 گونه استفاده مي شود.


سازمان خواروبار جهاني ملل متحده تخمين زده که 75 % تنوع ژنتيکي محصولات کشاورزي در خيلي از گياهان بومي از مناطق اصلي خود از بين رفته اند.


چگونه کشاورزي ارگانيک مي تواند باعث پيشرفت و توسعه تنوع زيستي گردد؟
با احترام گذاشتن به ظرفيت طبيعي خاک ، گياه، حيوانات و اکوسيستم کشاورزي ارگانيک مي تواند به حفظ تنوع زيستي کمک کند.

در اين نوع کشاورزي با استفاده از عملکردهاي اکولوژيکي طبيعي مي توان توليد را افزايش داده و در برابر آفات و بيماريها مقاوم نمود. کودهاي سنتز شده ، ارگانيسم هاي اصلاح ژنتيک شده و آفت کش ها اثر منفي بر روي تنوع زيستي و سلامتي دارند و در اين نوع کشاورزي استفاده از آنها ممنوع است.


تقويت تنوع :
کشاورزي ارگانيک استفاده شرايط بومي است و استفاده از ترکيبات شيميايي آلي ممنوع است.

سيستم هاي آلي باعث تشويق استفاده از گونه هاي محلي و واريته هاي حيوانات و محصولات ميگردد.مزارع ارگانيک داراي تنوع زيستي بالايي هستند زيرا تنوع آيش بسيار بيشتر بوده و گياهان بيشتري کاشته مي شود.

پروژه هاي تحقيقاتي نشان داده است که کشاورزي ارگانيک باعث افزايش تعداد و گونه هاي وحشي در مزرعه مي گردد. تحقيقات 76 محقق کشورهاي مختلف نشان داد که کشاورزي ارگانيک باعث بهبود چرخه غذايي از باکتريها تا پستانداران مي گردد. زيرا کشاورزي ارگانيک با حيات وحش بصورت دوستانه برخورد مي کند و از مواد شيميايي و سموم کمتر استفاده مي کند.


کار با طبيعت :
کاکائو و قهوه گياهان سايه دوست هستند اما رشد سريع انها باعث حساسيت آنها در برابر بيماريها و آفات مي گرددو پرورش قهوه و کاکائو در زير سايه بان باعث افزايش قدرت زنده ماندن و افزايش عملکرد مي گردد و باعث کاهش استفاده از سموم جهت دفع آفات و بيماريها مي شود.

بنابر اين پرورش کاکائو بصورت زيستي باعث کمک به کشاورزان و تنوع زيستي مي گردد.


حفظ سنتها :
با حفظ کشاورزي سنتي مي توان به حفظ حيات وحش و تنوع زيستي و اقتصاد پايدار روستاها کمک کرد.

براي کشت برنج احتياج به آب زيادي است و تقاضاي زياد آب براي اين محصول يک تهديد عمده براي رژيمهاي آبي دنياست.


حمايت از توسعه پايدار:

با توليد ميزان وسيعي از غذاها با کشاورزي ارگانيک مي توان در جوامع محلي به توليد مشغول گرديد. افزايش جمعيت باعث استفاده بيشتر از زمينها براي استفاده از کشاورزي شود. و اين زمينها مخصوصاً در جاهاي پرآب بيشتر در معرض خطر است و همين امر باعث شده که خسارات سيل آسيبهاي فراواني به آن جوامع وارد آورد.


تهديدهاي تنوع زيستي :

يکي از اين تهديدات محصولات تراريخته است.


حمايت از کشاورزي ارگانيک

براي اينکه توسط کشاورزي بتوانيم تنوع زيستي را نيز افزايش دهيم احتياج به فعاليت هاي وسيعي داريم . در اين زمينه کشاورزان و تشکل هاي غير دولتي کمک زيادي مي توانند انجام دهند.


سياست ها :

تشويق کشاورزي ارگانيک در بين دولتها نه با صادرات اين محصولات بلکه با حفاظت از مواد غذايي و تنوع زيستي.
تشويق مسئولات زيست محيطي براي ترويج کشاورزي ارگانيک جهت شرکت در برنامه هاي بين المللي تنوع زيستي.
تشويق مجامع به شرکت در پروژه هاي کشاورزي ارگانيک و سرمايه گذاري در بخش تنوع زيستي.
ارزيابي اثر سوبسيدهاي کشاورزي بر روي تنوع زيستي.
تحقيقات و ترويج

ترويج تنوع زيستي موفق در بين کشاورزان و كارشناسان كشاورزي.

انتشار دستاوردهاي نوين مورد کشاورزي ارگانيک و تنوع زيستي.
تحقيق در مورد تنوع کشاورزي ارگانيک (عوامل بازدارنده تنوع زيستي خصوصاً در کشورهاي جهان سوم)
تشخيص ، توسعه و حفظ گونه ها با پتايسيل عملکرد خوب آن در شرايط منطقه اي.


بهبود بازار فروش:

ارتقاء توسعه بازارهاي محصولات کشاورزي ارگانيک


ارتقاء نظر مصرف کنندگان در مورد کشاورزي ارگانيک


کاهش تهديدات
معرفي آلاينده هاي کشاورزي به توليد کنندگان
تحقيق درباره اثر و پتانسيل محصولات ژنتيکي اصلاح شده بر تنوع زيستي
استفاده از چهارچوب قانوني توسعه تحت کنواسيون تنوع زيستي و پروتکل کارتگانا براي توسعه قوانين زيستي سالم در سطح بين المللي
قبول نکردن منابع ژنتيکي اصلاح شده و حفظ کشاورزي يومي و تامين بذر آنها
استانداردهاي تنوع زيستي
فدراسيون جهاني محصولات ارگانيك (ifoam) اخيراً تحقيق در مورد تنوع زيستي جهاني و استانداردهاي آمايش سرزمين را بر اساس استانداردهايي جهاني شروع کرده است .

اين استادندارها احتياج به مديريت تنوع زيستي آمايش سرزمين ها در هرمنطقه دارد.
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

ده علت براي رفتن به سمت کشاورزي ارگانيک

پستتوسط aelaa.net » يکشنبه ژانويه 30, 2011 2:49 am

1-محصولات ارگانيک استانداردهاي بيشتري دارند:


گواهي نامه هاي محصولات ارگانيک ، بعنوان بيمه هايي است که در توليد اين محصولات از مواد شيميايي و سمي استفاده نشده است.


2-طعم غذاهاي ارگانيک بهتر است:


گياهان توليد شده به روش ارگانيك سالم تر بوده و بعنوان غذاهاي خوشمزه تر براي تغذيه انسان و حيوانات ميتواند بکار رود.


3-محصولات ارگانيک خطر بيماريها را کم مي کند:


خيلي از مراكز حفاظت محيط زيست دريافته اند که مواد شيميايي موجود در آفت کش ها داراي اثرات سرطان زايي و بيماري زايي دارند. کشاورزي ارگانيک يکي از راههاي کاهش مصرف سموم شيميايي و كم كردن اين مواد به منابع آب ، زمين و هوا است.


4-کشاورزي ارگانيک به منابع آبي احترام مي گذارد:


براي حذف مواد شيميايي آلوده کننده و دفع نيتروژن در آب بايد به منابع آبي و خاکي احترام گذاشت و آنها را درست مصرف کرد.در كشاورزي ارگانيك اين موارد به درستي رعايت مي شود.


5-کشاورزي ارگانيک باعث ايجاد خاک سالم مي گردد:


خاک يکي از منابع اصلي زنجيره غذايي است و يکي از اصول کشاورزي ارگانيک ايجاد خاک سالم است.


6-کشاورزي ارگانيک الگو برداري از طبيعت است:


کشاورزي ارگانيک براي اکوسيستم متعادل ارزش قايل است . طبيعت زنده نيز شامل تناوب كشت درمحصولات علوفه اي و استفاده از گياهان پوششي و بقيه مناطق طبيعي است.


7-کشاورزان ارگانيک هدايت کننده تحقيقات تازه هستند:


توليد کنندگان ارگانيک بعنوان پيشرو در تحقيق عدم استفاده از آفت کش ها و اثرات مضر بر محيط زيست هستند.


8-توليدکنندگان ارگانيک در جهت تنوع زيستي تلاش مي کنند:


از دست دادن تعداد زيادي از گونه ها ( تنوع زيستي) يکي از نگراني هاي دانشمندان محيط زيست است . به همين دليل خيلي از کشاورزان ارگانيک در صدد هستند تا گونه هاي معمولي و بومي را حفظ کنند.


9-کشاورزي ارگانيک به حفظ سلامت جوامع روستايي کمک مي کند:


کشاورزي ارگانيک به دليل سطوح کم آن براي جوامع روستايي مفيد است و به افزايش درآمد آنها منجر مي گردد.


10-تنوع غذاهاي ارگانيک


بهر حال بعضي از غذاهاي ارگانيک بعنوان جايگزين قابل استفاده است و محصولات کشاورزي غير غذايي ( صنعتي ) نيز در حال تبديل شدن به توليد ارگانيک هستند مانند توليد پنبه ارگانيك و در نهايت توليد لباسهاي ارگانيك . غذاهاي ارگانيكغـذاهـاي ارگـانـيك به غذاهايي اطلاق مي گـردد كـه بـدون اســتفاده از آفـت كش ها و علف كش هـاي مصـنـوعــي و ارگانيسمهاي اصلاح شده ژنتيك توليد شده باشند.
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

معيار سبزيجات، ميوه ها و حبوبات ارگانيك

پستتوسط aelaa.net » يکشنبه ژانويه 30, 2011 2:50 am

1- خـاك ايمن: حداقل از 3 سال قبل از برداشت محصول، زمـين زراعــي نبايستي با آب فاضلاب آبياري شده باشد. خاك نيز بايد عاري ازاملاح سرب و كلرايد پتاسيم باشد.
2- عدم اصلاح سازي:هيچگونه مواد افزودني (مثل شيرين كننده ها و رنگ دهنده هاي مصنوعي)، پرتو دهي با پرتوهاي يونيزه كننده و اصلاح ژنتيك نبايستي در روند توليد محصول بكار رفته باشد.
3- ذخيره سازي و انبار مجزا: محصولات ارگانيك بايد از محصولات غير ارگانيك تفكيك شده و بطور جداگانه نگه داري شوند.
4- عدم استفاده از مواد شيميايي مصنوعي: عدم استفاده از تركيبات شيميايي مصنوعي نظير كودهاي شيميايي، آفت كشها، حشره كشها و علف كشها. (از 3 سال قبل از برداشت محصول)
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

معيار گوشت، شير، تخم مرغ و ديگر فرآورده هاي حيواني ارگانيك:

پستتوسط aelaa.net » يکشنبه ژانويه 30, 2011 2:54 am

1- حيوانات ميبايستي حداكثر از روز اول تولد به روش ارگانيك پرورش يافته باشند.

2- خوراك ارگانيك: تغذيه دام و طيور بايد 100 درصد از خوراك ارگانيك بوده باشد.

3- هيچگونه آنتي بيوتيك و هورمون نبايد استفاده شود.

4- حيوانات چرنده بايستي از مرتع مناسب برخوردار باشند. هر حيوان بايد از سرپناه، آب سالم، رژيم غذايي متعادل، هواي تازه، نور مستقيم آفتاب و فضاي كافي براي حركت برخوردار باشد.

5- ذخيره سازي و انبار مجزا: فرآورده هاي ارگانيك بايستي از محصولات غير ارگانيك تفكيك شده و جداگانه نگه داري شوند.

نكته:در كشاورزي رايج از كودهاي مصنوعي و در كشاورزي ارگانيك از كودهاي طبيعي مانند كمپوست استفاده ميگردد.

نكته:در كشاورزي رايج از آفت كشهاي مصنوعي و در كشاورزي ارگانيك از حشرات و پرندگان نافع، محدود كردن جفتگيري آفات، كندن علفهاي هرز و در صورت نياز از حشره كشهاي مجاز كشاورزي ارگانيك نظير اسيد بوريك براي كنترل و ريشه كن كردن آفات استفاده ميشود.
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

مضرات كشاورزي و محصولات تهيه شده به روش رايج:

پستتوسط aelaa.net » يکشنبه ژانويه 30, 2011 2:56 am

1- در كشاورزي رايج از بيش از 300 تركيب شيميايي خطرناك و مصنوعي نظير آفت كشها، علف كشها و كودهاي شيمايي بمنظور كنترل آفات و حشرات و حاصلخيز سازي خاك استفاده ميگردد كه بقاياي اين مواد پس از ورود به بدن ميتواند موجب مشكلات عديده اي گردد منجمله: بروزنقصهاي مادرزادي، تولد نوزاد با وزن كم، اختلال در سيكل ماهانه زنان، سقط جنين، بلوغ زودرس و يا دير رس، يائسگي پيش رس، تغيير در رفتار جنسي، كاهش تعداد اسپرم مردان، كاهش باروري و يا ناباروري، تغيير در سرعت متابوليسم، اختلال در سيستم غدد داخلي، ضعف عضلاني، كاهش حافظه، آسيب به سيستم عصبي و مغز، كاهش كارايي سيستم ايمني بدن و سرطانزايي. يافته ها حاكي از آنست كه 60 درصد سموم دفع آفات، 90 درصد قارچ كشها و 30 درصد حشره كشها سرطانزا ميباشند.

2- استفاده از كودهاي شيمايي و آفت كشها سبب آلودگي آب، خاك و هوا ميگردند.

3- استفاده بي رويه از كودهاي شيميايي و آفت كشها موجب ميشود تا آفتها نسبت به سموم مقاوم گرديده و آفتهاي جديدي نيز ظاهر گردند.

4- پرتو دهي محصولات يعني آنكه محصولات را در معرض ميزان كنترل شده پرتوهاي يونيزه كننده قرار ميدهند تا اينكه باكتريهايي نظير e.coli و سالمونلا نابود گرديده و درواقع محصولا را به اين طريق ضد عفوني ميكنند. كنترل حشرات و انگلها، افزايش ماندگاري و جلوگيري از جوانه زدن از ديگر علل پرتودهي محصولات غذايي ميباشد.

اما اين پرتودهي موجب:
1-از دست رفتن ميزان اندكي از مواد مغذي محصولات ميشود.
2-هنگامي كه مواد غذايي پرتودهي ميشوند مواد شيميايي سرطان زايي بنام cyclobutanones تشكيل ميگردد.

5- مهندسي ژنتيك و يا اصلاح ژنتيك محصولات به جداسازي، دستكاري و انتقال ژنها اطلاق ميگردد. در اين روش ژنهاي با خاصيت مطلوب از يك گونه جدا گرديده و به گونه هدف انتقال داده ميشود. بهبود كيفيت، افزايش توليد، ايجاد يك صفت مطلوب و مقاوم ساختن محصولات در برابر آفتها و تنشهاي محيطي از كاربردهاي مهندسي ژنتيك ميباشد. مضرات محصولات اصلاح شده ژنتيكي شامل بروز نقصهاي مادرزادي، كاهش طول عمر، افزايش حساسيت زايي مواد غذايي (بعلت تغيير در زنجيره پروتئينها)، فقر مواد مغذي، مقاومت آنتي بيوتيكي (احتمال دارد ژنهاي مقاوم در برابر آنتي بيوتيك ها به باكتريهاي بيماريزا در بدن منتقل گردد و يك بيماري جديد و مقاوم در برابر آنتي بيوتيكها ايجاد شود).

6- استفاده هورمونها در دام و طيور رشد آنها را تسريع كرده و فربه شدن آنها را سرعت ميبخشد. اما از ارزش غذايي آنها ميكاهد. آنتي بيوتيكها هم كه براي جلوگيري از بيمار شدن دام و طيور مورد استفاده قرار ميگرند ميتواند در انسان مقاومت آنتي بيوتيكي ايجاد كند.
نكته: از ميان مواد غذايي كه به روش سنتي عرضه ميگردند سيب، هلو، گلابي، سيب زميني، زردآلو، اسفناج، توت فرنگي، شليل،انگور، كرفس، تمشك و گيلاس بيشترين و كيوي، انبه، پياز، موز، بروكلي، گل كلم،آ ناناس، ذرت؛ نخود فرنگي، آوكادو، هندوانه، آلو و بادنجان كمترين آلودگي را به باقيمانده آفت كشها دارند.

سوال: استفاده از سم و کودهای شیمیایی در زراعت چه عوارضی برای انسان دارد و چطور با عوارض آن مقابله کنیم؟

خریداری میوه کرم‌خورده به سه برابر قیمت در اروپا
حدود 20 سال است در اروپا سمهای متداول در کشور ایران، به میوه‌ها زده نمی‌شود و جالب است بدانید میوه کرم‌خورده را در اروپا، سه برابر قیمت خریداری می‌شود و استدلالشان این است که به دلیل زنده ماندن کرم، این میوه سم نخورده است؛ مردم ایران هم حاضرند میوه کرم‌خورده و زشت بخورند اما سیب بزرگ و سم خورده که باعث سرطان خون، ریه و کلیه می‌شود را نمی‌خواهند استفاده کنند.
سمهای ارگانیک هم وجود دارد که به سلامت مصرف‌کننده آسیب نمی‌زند؛ در کشورهای اروپایی کندوی زنبورداران را کرایه می‌کنند و به جای سم از زنبور در برخی از مزارع استفاده می‌کنند تا میوه‌ها را ارگانیک پرورش دهند.

کود شیمیایی «سم» است؛ جهت اطلاع وزارتخانه‌ها!
ایران سالانه 2 میلیون تُن کود به صورت سهمیه‌ای بین کشاورزان توزیع می‌کند و بعد می‌گوییم مقام اول را در سرطان داریم؛ جهت اطلاع مسئولان کشاورزی و وزارت بهداشت و پتروشیمی باید اعلام کنیم که کود شیمیایی «سم» است؛ چرا ما باید این همه سم را وارد معده مردم کنیم و بعد بگوییم چرا مردم کشورمان به سرطان، دیابت و ام.اس و ... مبتلا می‌شوند؟‎
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

خلاصه: فوايد کشاورزي ارگانيک چيست؟

پستتوسط aelaa.net » يکشنبه ژانويه 30, 2011 3:04 am

فوايد زراعت ارگانيك:
1- در كشاورزي ارگانيك آب توسط مواد شيميايي آلاينده مانند كودهاي مصنوعي، آلوده نميگردد.
2- در كشاورزي ارگانيك تعادل اكوسيستم و حاصلخيزي خاك حفظ ميگردد. فرسايش خاك نيز تا 50 درصد كاهش مي يابد.
3- تنوع زيستي در زمينهاي زراعي ارگانيك 57 درصد بيشتر است. (به علت عدم استفاده از سموم آفت كش و علف كش)
4- كشاورزان در معرض سموم و آلاينده هاي كمتري قرار ميگيرند.

فوايد مصرف مواد غذايي ارگانيك:
1- ارزش غذايي بالاتري دارند. ميزان ويتامين c ، كلسيم، منيزيوم، آهن و فسفر در مواد غذايي ارگانيك بيشتر است.
2- مواد غذايي ارگانيك حاوي آنتي اكسيدان بيشتري ميباشند. در مواد غذايي ارگانيك آنتي اكسيدان phenolic بيشتر يافت ميگردد (50 درصد بيشتر از محصولات غير ارگانيك). چراكه آفت كشهاي مصنوعي توليد اين مواد را در گياهان كاهش داده اما كودهاي حيواني و آلي بكار رفته در كشاورزي ارگانيك توليدآنها را افزايش ميدهد.
3- كمتر سمي هستند. محصولات ارگانيك سالم تر بوده و به بقاياي آفت كشهاي آلي كمتر آلوده ميباشند. همچنين اين محصولات فاقد افزدنيهاي غذايي بوده و طبعا سالمتر ميباشند.
4- خوشمزه و خوش طعم تر هستند. يكي از دلايل آن اين است كه محصولات ارگانيك پس از برداشت در مدت زمان كمتري بدست مصرف كننده رسيده و تازه تر ميباشند. و همچنين در محصولات تهيه شده به روش سنتي، با فرآوريها و دستكاريهايي كه بروي آنها صورت ميگيرد تنها به ظاهر، رنگ، بالا بردن ماندگاري، افزايش توليد و مقاوم كردن آنها در برابر صدمات ناشي از حمل و انبار داري توجه ميشود و نه كيفيت و ارزش تغذيه اي آن.
5- توليد كنندگان محصولات ارگانيك از استانداردها و دستورالعمل هاي بسيار سخت گيرانه اي تبعيت ميكنند كه احتمال آلوده شدن اينگونه محصولات به هر گونه مواد شيمايي و سمي منتفي ميباشد.

معايب محصولات ارگانيك:
1- گرانتر هستند از محصولات آلوده به:
سموم آفات نباتي
يا كودشيميايي خورده
يا برتو داده شده
يا تراريخته

2- توليد و عرضه آنها بسيار محدود است .

----------------------------------------------------

غذاهاي ارگانيك براي قلب بهترند

محققان آمريكايي مي گويند ميوه ها و سبزيجات ارگانيك در مقايسه با انواعي كه به روش هاي رايج رشد داده مي شوند براي سلامت قلب بهترند.

طبق نتايج يك مطالعه 10 ساله با مقايسه گوجه فرنگي ارگانيك با محصول استاندارد
نشان داده است سطوح فلاونوئيد ها كه نوعي آنتي اكسيدان هستند در فرآورده ارگانيك تقريبا دو برابر است.
فلاونوئيدها تركيباتي هستند كه فشار خون را كاهش مي دهند و لذا از خطر بيماري هاي قلبي و سكته مغزي نيز مي كاهند.

محققان مي گويند علت اين تفاوت به نتيروژن موجود در خاك مربوط مي شود.

محققان دانشگاه كاليفرنيا ميزان دو فلاونوئيد به نام هاي quercetin و kaempferol در گوجه فرنگي خشك اندازه گيري كرده و دريافتند بطور متوسط ميزان اين دو در نمونه هاي ارگانيك گوجه فرنگي به ترتيب 79 و 97 درصد بيشتراست.

سطوح متفاوت فلاونوئيدها در گوجه فرنگي احتمالا به عدم حضور كودشيميائي در كشاورزي ارگانيك مربوط مي شود.
اين تركيبات به صورت يك مكانيسم دفاعي تحريك شده در اثر كمبود ماده مغذي مانند كمبود نيتروژن در خاك توليد مي شوند.

نيتروژن غير آلي موجود در كودهاي رايج براحتي در دسترس گياه قرار مي گيرند و بنابراين كود دهي زياد احتمالا باعث كاهش سطوح فلاونوئيدها مي شود

والحمد لله رب العالمين
aelaa.net
Site Admin
 
پست ها : 909
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:21 am

معرفی تاييدكنندگان، توليد كنندگان و محصولات ارگانيك

پستتوسط pejuhesh232 » دوشنبه آپريل 22, 2019 12:07 am

1- از ميوه هايي به وفور ارگانيك و طيب آن در بازار هست سيب است كه در دماوند و آذربايجان به وفور توليد و عرضه مي شود

https://agronic.ir/fa/post/1550/%D8%B3% ... 9%86%D8%AF
https://applefruit.ir/category/%D8%B3%D ... %8C%DA%A9/


2- جستجو كنندگان در اينترنت و نيز منابع ايراني دقت كنند كه
تعريف ارگانيك در ايران متفاوت از تعريف ارگانيك در سطح جهان است
در ايران ارگانيك يعني عدم افراط و عدم مصرف بي رويه كودشيميايي و سموم وووو = زياد سم و شيميايي ندارد
در حاليكه در تعريف علمي و جهاني پرهيز از هرگونه مصرف كودشيميايي و سموم است = فاقد هر نوع و هرقدر سم و كودشيميايي

فلذا اگر در نت جستجوبزنيد سيب زميني ارگانيك صفحات بسياري مي آيد كه گزارش توليد آنرا در استانهاي مختلف از استان مركزي تا همدان تا اردبيل و بسياري نقاط ديگر مي دهد و حتى فروشگاههاى اينترنتی كه عرضه مي كنند؛ اما وقتي گزارشها تفصيلا بررسي مي شود همان تعريف انحرافي ايراني از ارگانيك است
مقصود از اين نوع ارگانيك ايراني بدون سم و كود شيميايي نيست

https://agronic.ir/fa/post/1550/%D8%B3% ... 9%86%D8%AF
http://www.stnews.ir/content/news/68665 ... %B1%D8%AF-
https://organiccrops.ir/product/potato-abgineh/
https://tejaratsibzamini.ir/%D8%B5%D8%A ... %A7%D9%86/

http://lifepro.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D ... 8%AF%D9%87

3- يك موسسه توليد ارگانيك در اصفهان هست كه روي اين هدف سعي دارد و بيشتر محصولات سبد مصرفي خانوار را هم ارائه مي كند محصولاتش را به عنوان آبگينه عرضه مي كند
https://organiccrops.ir/
البته دسته بندي سلامت محصولات او متفاوت است
از وحشي - طبيعي - اركانيك - سالم - كواهي شده ... ووو
از نظر تعريف ارگانيك هم اينطور كه در راهنماي ان امده است همان تعريف صحيح جهاني را ذكر مي كند پرهيز از هرگونه سمومات و شيميايي و انكه در حد مجاز ووو است را به عنوان سالم عرضه مي كند نه ارگانيك
شرح دسته بنديهاى محصولاتش در اينجاست
https://organiccrops.ir/organic/
انواع محصولاتي كه عرضه مي كند

نان و غلات
https://organiccrops.ir/product-categor ... d-cereals/

میوه، سبزی و صیفی جات
https://organiccrops.ir/product-categor ... egetables/

حبوبات
https://organiccrops.ir/product-category/beans/

مغزیجات و خشکبار
https://organiccrops.ir/product-category/nuts/

دامی و پروتئینی
https://organiccrops.ir/product-categor ... -products/

و چاشنيها و دمنوشها و و عسل و ساير موارد
https://organiccrops.ir/product-categor ... erbal-tea/
https://organiccrops.ir/product-category/seasoning/
https://organiccrops.ir/product-category/honey/
https://organiccrops.ir/product-category/other-cases/
روي تصوير هر محصول بايد كليک كنيد تا مشخصات تفصيلي آن ظاهر شود

براى هر محصول شرحي دارد و در شرح آن دقت كنيد آيا نوشته وحشي يا طبيعي يا ارگانيك يا سالم = و بجز عنوان سالم بقيه اش داراى شرايط واقعي ارگانيك نوشته است و قابل تهيه است
اين شركت در اصفهان فروشكاه حضوري دارد و از طريق فروشگاه اينترنتي هم سفارش مي پذيرد و در اصفهان با پيك ارسال مي كند
https://organiccrops.ir/shops/

و در ساير استانها مشخص كرده كجا نمايندگي دارد و چطور
https://organiccrops.ir/stores/

با شرح فوق معلوم شد كه اين مؤسسه هم يك سرنخ براى محصولات طيبات هست
و مي توان ضمن استفاده موارد مطلوب به اماكن توليد انها نيز رسيد و غالبا در هر منطقه وقتي يك مزرعه اي در زمينه اى فعال است نظاير او هم هستند و منحصر به يكجا نيست‎

https://www.organiccenter.ir/organic/li ... cosmetics/
https://organiccrops.ir/

آشپزخانه ارگانيك
https://www.goharbano.ir/

معرفي مزارع ارگانيك
https://www.organiccenter.ir/engineerin ... d-gardens/

4- توليد محصولات سبزيجات و صيفيجات ارگانيك توسط دانشگاه مشهد
http://www.um.ac.ir/news/%D9%85%D9%88%D ... DA%A9.html
------------

5- چگونگی شناسایی محصولات ارگانیک استاندارد از محصولات تقلبی
مسئول کانون کشاورزی ارگانیک دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر اینکه برای تشخیص محصولات ارگانیک استاندارد، مصرف‌کنندگان باید به گواهی استاندارد و ارگانیک در این محصولات توجه کنند، خاطرنشان کرد: گاهی کشاورزی مدعی می‌شود که هیچگونه کود و سم شیمایی در محصولات استفاده نکرده و محصولاتش ارگانیک است؛ ممکن است این محصول سالم باشد اما زمانی می‌توان گفت ارگانیک است که مراحل بازرسی محصولات ارگانیک را طی کرده و کاملا براساس استانداردهای کشاورزی ارگانیک باشد و شرکت‌های بازرسی مرتبا محصولات را بازرسی کرده باشند.
فلاح‌پور ادامه داد: زمینی می‌تواند تولید ارگانیک داشته باشد که حداقل سه سال از استفاده از محصولات شیمیایی در آن گذشته باشد و تحت بازرسی شرکت‌های بازرسی نیز قرار گرفته باشد تا تاییدیه ارگانیک را دریافت کند؛ شرکت‌های گواهی دهنده مختلفی هستند که استاندارد ایران، اروپا، امریکا و یا ژاپن را رعایت می کنند؛ امیدواریم با توجه به تقاضای زیادی که در بازار وجود دارد، نظارت و بازرسی‌های کافی نیز برای کشاورزی ارگانیک صورت گیرد تا مسیر آن به درستی طی شود.
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D ... B%8C%D9%85

شناخت ارگانيك تقلبي
https://organiccrops.ir/news-article/70 ... %AF%D8%9F/

6- رتبه نخست تولید محصولات کشاورزی ارگانیک
رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت : این استان با ۷۴ هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات سالم و عاری از سموم شیمیایی(ارگانیک) رتبه نخست تولید و سطح زیر کشت این نوع محصولات در کشور را دارد. http://tabriz.irib.ir/web/fars697740/-/ ... B%8C%DA%A9
در حال حاضر بیش از 2 میلیون محصول ارگانیک در سطح جهان تولید و عرضه می‌شوند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند کشورهای هند، اتیوپی و مکزیک، جزو پرچمداران تولید محصولات ارگانیک استاندارد در جهان هستند و بیشترین نیاز به فرآورده‌های ارگانیک در کشورهای اروپایی توسط هند تأمین می‌شود.‎

7- شناخت ارگانيك غيرواقعي
https://article.tebyan.net/460585/%D9%8 ... 8%A7%D9%86
https://article.tebyan.net/335831

اما با اين حال برخي انكارهاي مطلق هم براى توجيه توليد غيرارگانيك و منصرف كردن است
فلذا بايد نكته ها را گرفت و هوشيارتر شد ضمن اينكه امكان توليدش در ايران هست و عرضه هم مي شود و بسياري موارد بدون هزينه خاصي از قديم توليد ارگانيك داشته اند بخاطر جذب اداره جات كشاورزي نشدن‎

خداوند لعنت كند انقلاب سفيد شاه و ملت را كه ترويج كشاورزي يكي از بندهايش بود و به اسم آموزش كشاورزان تا همين امروز اداره جات كشاورزي دنبال الزام كشاورزان به مصرف كود شيميايي و سمومات و بذر تراريخته هستند‎
استانداردهاى ارگانيك
http://salemiran.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5% ... 4%D9%85-2/

8- چند آدرس مفيد درباره تاييدكنندگان - توليد كنندگان و محصولات ارگانيك‎
شرکتهای بازرسی و گواهی محصولات ارگانیک‎
http://www.organickhorasan.com/about-organic/3745-2/

محصولات ارگانيك
http://www.organickhorasan.com/organic-products/

فروشگاه محصولات ارگانيك
http://www.organickhorasan.com/organic-shops/

سبزيجات ارگانيك
http://www.sadraog.com/blog/organic-vegetables/

اين مؤسسه هم توليد و توزيع محصولات اركانيك را اعلام كرده است اما...
http://bioneshan.ir/
البته در سطح تهران فقط

فروشگاه
http://bioneshan.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88% ... %A7%D9%87/

محصولات پروتئيني
http://bioneshan.ir/product-category/%D ... %87%D8%A7/

سبزيجات
http://bioneshan.ir/product-category/%D ... %A7%D8%AA/

حبوبات
http://bioneshan.ir/product-category/%D ... %A7%D8%AA/

صيفيجات
http://bioneshan.ir/product-category/%D ... %A7%D8%AA/

ميوه جات
http://bioneshan.ir/product-category/%D ... AA/page/2/

نان و شيريني و غلات
http://bioneshan.ir/product-category/%D ... %A7%D8%AA/

خشكبار
http://bioneshan.ir/product-category/%D ... %A7%D8%B1/

بجز نقص محدوديت عرضه در يكشهر فقط = تهران
اين مؤسسه هيچ شناسنامه دقيقي از هر محصول ارائه نمي دهد
وقتي روي تصوير محصول كليك مي كنيد اصلا توضيح ندارد = چه برسد مشخصات توليدي آن دقيقا بيان شده باشد
فلذا نياز به پيگيري و معلوم شدن ملاك ارگانيك ان دارد كه آيا واقعا عاري از هرگونه كود شيميايي و سموم است يا بقول استاندار خنده دار اداره كشاورزي ايران بقدر لازم سم و شيميايي دارد؟!؟!؟

9-
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
pejuhesh232
 
پست ها : 7689
تاريخ عضويت: سه شنبه دسامبر 07, 2010 11:22 pm


بازگشت به بازارچه طيبات مواد غذايي


cron
Aelaa.Net