نماز آيات الهي

نشر پاسخ سؤالات وارده درباره نماز و نيايش

Re: نماز آيات الهي

پستتوسط مراقبت » يکشنبه فبريه 28, 2010 12:48 pm

سؤال:
به نظر حضرتعالى در صورت وقوع زلزله، آيا شرط وجوب نماز آيات ترسيدن است؟ اگر شرط باشد ترس شخصى است يا نوعى ؟

جواب:
وجوب نماز آيات در زلزله منوط به ترس نمي باشد؛ و به صرف وقوع زلزله اى كه براى غالب مردم محسوس است؛ نماز واجب مي شود. [شمارة ثبت: (700) منبع: المسائل الاصفهانية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: نماز آيات الهي

پستتوسط مراقبت » يکشنبه فبريه 28, 2010 12:50 pm

سؤال:
لطفا بفرماييد با شروع خسوف يا كسوف شخص مي تواند نماز آيات بخواند؟ تا چه وقت به نيت ادا انجام دهد؟ از كى بايد نيت قضا كند؟

جواب:
از ابتداى خسوف يا كسوف نماز آيات بجاى آورده مي شود؛ و نبايد آنرا از شروع انجلاء و بازشدن تأخير بياندازند؛ و تنها در صورت تأخير آن تا انجلاى تام و بازشدن كامل است كه نيت قضا مي نمايد. [شمارة ثبت: (696) منبع: المسائل الاصفهانية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: نماز آيات الهي

پستتوسط مراقبت » يکشنبه فبريه 28, 2010 12:51 pm

سؤال:
اگر در وقت نماز يوميه، نماز آيات هم بر شخص واجب شود ابتدا كدام نماز را بايد به جاي آورد؟

جواب:
ابتدا به فريضه نمايد؛ مگر اينكه براى اداى فريضه وقت باقي باشد ولى وقت نماز آيات (در صورت تأخير بر فريضه) بگذرد؛ و در صورت تعارض نماز آيات با وقت نماز مغرب و نبودن مجال براى تأخير نماز آيات؛ ابتدا به مغرب نمايد؛ و نماز آيات را بر حسب وظيفه (ادا يا قضا) بخواند. [شمارة ثبت: (698) منبع: المسائل الاصفهانية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: نماز آيات الهي

پستتوسط مراقبت » يکشنبه فبريه 28, 2010 12:52 pm

سؤال:
در محلّ ما وقتى كه كسوف و خسوف مي شود؛ در حاليكه هيچ تبليغي براى لزوم انجام نماز آيات و اهميت و ارزش آن؛ و يا ترويجي در بيان سيره پيامبر (صلى الله عليه وآله) در وقت رخداد اين نوع نشانه ها انجام نمي گيرد، ولى در عين حال تبليغات فراواني صورت مي گيرد براى تشويق به ديدن خسوف و كسوف؛ و اينكه از مدتها قبل افراد آماده شوند و بروند و در مناسبترين موقعيت جغرافيايي؛ اين پديده طبيعي باشكوه را تماشا كنند! و هي تكرار مي كنند كه خسوف و كسوف هيچ جاى نگراني ندارد! و اينها دليل علمي دارد! و.. و از اين جور عناوين و تعبيرات! به نظرم مي رسد كه اين سبك تبليغ و تعبيرات؛ فراتر از بالابردن آگاهي علمي مردم است، آيا به نظر شما اين روش آنها روش سالم و درستي است؟ آيا نگاه كردن در خورشيد و ماه بطور مستمر در حال خسوف و كسوف خوب است؟

جواب:
اگر در بلادي زندگي مي كنيد كه غالبا مسلمان هستند؛ اين روش برخورد با كسوف و خسوف (همچنانكه برداشت كرده ايد) روش سالمي نيست؛ و برخاسته از منشأ معتقد و ملتزم به دين نبوده؛ و در مسير ترويج فرهنگ ايماني نمي باشد، بلكه ناشي از برنامه افراد غير متدين و چه بسا معاند دين؛ و يا متأثرين از ايشان؛ براى تضعيف عقيده ديني مؤمنين در اين خصوص است، و پر واضح است كه پديده هاى كسوف و خسوف و مانند آن پديده هاى الهي بوده؛ نه طبيعي؛ كه بر اساس نظم و انتظام بسيار دقيقي استوار گرديده؛ و ناشي از عظمت تدبير حق تعالى در تكوين خلقت است؛ آن چنان نظمي كه دانشمندان بشر (حكماى شرق) از هزاران سال پيش بدون داشتن وسايل و ابزار امروزي و تنها با دانش به ارث رسيده از انبيا و اوصياى الهي (عليهم السلام) توانسته اند مواضع و مواقع دقيق اوضاع كواكب و قرارگيرى آنها نسبت به يكديگر را محاسبه و تقاويم چند صد ساله آنرا استخراج نمايند كه همه اينها از پرتو تقدير خداى عزيز عليم است، ولذا تاكيد آن افراد روي تعبير به طبيعي بودن اين پديده ها آن هم در محيط اعتقاد به دين؛ ناشي از الحاد عقيده صاحبان آن يا تأثر از ايشان است، و وانمود كردن اينكه خسوف و كسوف جاى نگراني نداشته؛ و منشأ و تفسير علمي دارد كه غربيان و غرب زدگان آنها را مي دانند؛ اين تعبيرها همه و همه نوعي تحريف عقايد ديني و وقايع تاريخي علمي است؛ چه اينكه به اعتراف غربيان؛ از واضحات تاريخ علم است كه پيشروان ديرينه اين دانش؛ بزرگان دين و دانش در جهان شرق بوده اند؛ كه قرنها قبل از آشنايي غربيان با اين گونه علوم؛ نه تنها با آن مأنوس بوده و مباني و قواعد آنها را تدوين و تنظيم كرده؛ كه آنرا نيز بكار مي گرفته اند، همچنانكه بر اهل دين و دانش واضح است كه اهتمام شرع مقدّس به اين موضوع از جنبه هشداردهي؛ ناشي از نشناختن اسباب ظاهري و علمي اين پديده ها نبوده؛ و هيچگاه كسي را از خود اين وقايع (كه سالانه مكررا اتفاق مي افتد) نترسانده؛ كه مؤمنين نيز از خود اين اتفاق نمي هراسند، بلكه توصيه دين شريف تنها به پندگيري و عبرت آموزي از آن (بخاطر مشابهت و يادآوري نشانه هاى واقع در هنگام قيامت و يا وقوع عذاب الهي) مي باشد (اعاذنا الله)، كه اين هم براى بالابردن جنبه معنوي و ترقي روحي بشر است، و خلاصه اينكه: گسترش دانش و بالابردن سطح آگاهيهاى مردم كار بس ارزشمندى است؛ ولى تحريف حقايق و القاى عقايد الحادي به بهانه ترويج علم؛ جنايتي بس بزرگ نسبت به عقيده و فرهنگ يك جامعه مؤمن مي باشد.
اما نگاه كردن در خورشيد (حتى در وقت كسوف كامل) موجب آسيب جدي چشم بوده، مگر اينكه با ابزار و حفاظ مخصوص انجام بگيرد؛ ولى از نظر علوم دقيقه كهن (كه بعضي از اصول و قواعدش را نيز برخي از دانشمندان امروزى نيز كشف كرده اند) تعرض در نور خورشيد يا ماه منكسف نه تنها خوب نبوده بلكه نتايج جسمي و رواني منفي دارد؛ چه اينكه به قدرت الهي همه اشياء و مخلوقات (بويژه اجرام آسماني) مجراى قدرت و نيروى حق تعالى بوده؛ و تأتُير متقابل در يكديگر دارند، و تفاوت وضعيتهاى مختلف و حالات متفاوت اجرام آسماني موجب تفاوت آثار آن در اجرام زميني است، همچنانكه دانش امروزي مواردي از اين قبيل تأثير و تأثرها مانند (دخالت ماه در جزر و مدّ آب درياها؛ و ارتباط فورانهاى خورشيدي با تغييرات جوّي شديد و ناگهاني كره زمين) را دريافته و تفاصيل علميش نيز عمومي شده و مورد اطلاع همگان است. گذشته از اينها هيچ نياز و ضرورتي براى اين رؤيت نمي باشد؛ چه اينكه امروزه در هر مورد از اين اتفاقات؛ هزاران تصوير با كيفيت ممتاز و در حالات مختلف توسط عكاسان حرفه اى تهيه و از طريق اينترنت و ساير رسانه ها در معرض عموم قرار مي گيرد؛ كه نياز طالب تفرج شخصي يا تذكر دينى يا مطالعه علمي را بسيار بهتر و وسيعتر از رؤيت شخصي برآورده مي كند.
البته استمرار مطالعات و تحقيقات علمي روي وقوع اين گونه پديده ها و نشانه هاى الهي همچون زمينه هاى ديگر بسيار بجاست، شكي نيست كه وقوع و عدم وقوع آنها يا كيفيت وقوع آنها (كلى حلقوي جزئي) يا مناطق رؤيت يا عدم رؤيت همه و همه يكسان نبوده؛ و هر كدام خواص و آثار و نتايج ويژه خود را داشته، كه از اين رو بررسيهاى پيوسته و گسترده و عميقي را اقتضا مي كند. [شمارة ثبت: (1224) منبع: المسائل المشرقية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: نماز آيات الهي

پستتوسط مراقبت » يکشنبه فبريه 28, 2010 12:52 pm

سؤال:
اگر انسان شك كند در نماز آيات كه چهار ركوع به جاى آورده يا پنج ركوع، وظيفه چه مى باشد؟

جواب:
اگر تجاوز از محلّ نكرده باشد بناء را بر أقلّ گذاشته و يك ركوع ديگر مى گذارد، و در صورت تجاوز از محلّ بنا را بر اتيان مي گذارد، و نماز او بسبب عروض اين شك باطل نمى شود. [شمارة ثبت: (900) منبع: المسائل القمّيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: نماز آيات الهي

پستتوسط مراقبت » يکشنبه فبريه 28, 2010 12:53 pm

سؤال:
اگر زن در موقع وجوب نماز آيات، عادت باشد وظيفه اى دارد؟ بعد از پاك شدن قضا بر او لازم است؟

جواب:
بر وى انجام نماز آيات واجب نمي باشد؛ و پس از طهارت قضا ندارد، ولى در هنگام وقوع آيات؛ عبادت بجاى نماز در ايام عادت (تسبيح) را انجام دهد. [شمارة ثبت: (699) منبع: المسائل الاصفهانية]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: نماز آيات الهي

پستتوسط مراقبت » يکشنبه فبريه 28, 2010 12:54 pm

سؤال:
اگر نماز آيات از جمله بخاطر زلزله واجب شد آيا بر زنى كه در اين وقت، عادت بوده قضاى اين نماز واجب است؟ در صورت مثبت بودن جواب، با توجه به عدم وجوب قضاى نمازهاى يوميه سرّ وجوب قضاى اين نماز را در صورت صلاحديد بيان فرماييد.

جواب:
اگر زن در هنگام وقوع آيت معذور از نماز باشد؛ اصلا نماز آيات بر او واجب نمي شود تا اينكه قضا داشته باشد؛ و در صورت توصيه به قضا از باب احتياط و بجهت تذكر به قيامت و ملاحظه خشيت الهى است. [شمارة ثبت: (692) منبع: المسائل الأندلسيّة]
مراقبت
Site Admin
 
پست ها : 694
تاريخ عضويت: يکشنبه فبريه 07, 2010 12:48 am

Re: نماز آيات الهي

پستتوسط najm111 » يکشنبه ژوئن 21, 2020 10:00 am

سؤال:
سلام علیکم. صبحتان به خیر. به جز نماز ایات. و ذکر گفتن. اعمال دیگه ای هست انجام دهیم با تشکر

جواب:
عليك السلام
1- در مبحث نماز آيات كتاب آئين نماز نحوه اعمال و آداب مربوطه مفصلا تبيين شده است،

2- و بجز مدت زمانى نماز (بقدرى كه انتخاب مى كند انجام دهد) تا قبل از مبانه كسوف، بقيه مدت از قبل و بعد نماز را به ختم كبير استغفار ببردازد. وفقنا الله جميعا بذلك

3- مهم است كه هيج كار دنيوي در اين مدت مشغول نباشد
خصوصا امور غير ضرورى و ماندكار؛
كه آثار سوء مدت كسوف همراه آن كار نشود
و افراد حامل و باردار دست به بدن خود نكذارند و در معرض نور خورشيد بيرون نيايند
اعاذنا الله من جميع الشرور و الآفات
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1536
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

قبلي

بازگشت به آئين نماز و نيايش


cron
Aelaa.Net