الگوی تعلیمی و آموزشی تلاوت شمرده خواني = قرائت

الگوی تعلیمی و آموزشی تلاوت شمرده خواني = قرائت

پستتوسط إشراف » پنج شنبه جولاي 18, 2019 2:10 am

بسم الله الرحمان الرحيم

نكات مهم درباره شرايط و اوصاف تلاوت صحيح و الكوي اموزش يمعتبر جهت تعلم و تمرين
viewtopic.php?f=288&t=690&p=4834#p4834

آموزش انواع تلاوت و دسته بنديهاى مربوطه و كاربرد آنها

مطلب اوّل:
خلاصه مطالب:
* تلاوت كلام وحي بر سه نحو انجام مي كَيرد: ١- قرائت يا (شِمُرده خواني): ٢- ترتيل يا (روان موزون خواني): ٣- تجويد يا (آوازموزون خواني):
* قسم اول و دوم در نماز كاربرد داشته، و قسم سوم مخصوص بيرون نماز است.
* نمونه هاى هر يك از اين اقسام در تلاوتهاى منتشره در بوستان تلاوت در سايت آمده، و تفصيلا هم در غرفه هاى جدا منتشر شده است

مطلب دوّم:
اولين نوع تلاوت:
تلاوت قرائت يا (شمرده خواني):
* در اين روش تنها آيات كلام وحي به نحو شمرده ادا شده و سعي بر اداي صحيح و با توجه و تذكر آن مي باشد،
* اين نوع تلاوت همان است كه در نماز معمولا بكار مي رود، و براى همين قسمت حمد و سوره را قرائت مي كويند.
* نمونه اين تلاوت قرائت نماز بسياري از علماء (كه خالي از لهجه غير عربي و ضعف در اداي حروف)است، مانند قرائت نماز مرحوم امام خميني و مرحوم آيت الله نجفي مرعشي و....
يك ختم تلاوت كامل از شيخ محمود حصري هست به اسم تلاوت معلم كه به نحو شمرده خواني تلاوت كرده و كودكان هم همراهش تكرار مي كنند

مطلب سوّم:
دومين نوع تلاوت:
تلاوت ترتيل يا (روان موزون خواني):
* در اين روش ضمن رعايت قواعد تجويد و اداي صحيح؛ تلاوت آيات كلام وحي موزون و آهنكَين ادا شده، ولى به حد صدابلند كردن به آواز نمي رسد،
* بكاربردن اين نوع تلاوت در نماز اشكالي نداشته و جه بسا ترجيح نيز داشته باشد.
* بهترين نمونه اين نوع تلاوت: تلاوت شيخ علي حذيفي (كه توسط مجمع مصحف مدينه ضبط و نشر شده است) مي باشد.
و اين نوع بر حسب سرعت تلاوت سه قسم است: ترتيل و تحقيق و حدر

مطلب جهارم:
سومين نوع تلاوت:
تلاوت مجودة يا (آوازموزون خواني):
* در اين روش ضمن رعايت قواعد تجويد و اداي صحيح؛ آنرا با آواز موزون و آهنكَين ادا كرده، و صدا بلند به آواز خوش بلند مي شود، اين نوع تلاوت بخاطر توصيه حضرت رسالت صلى الله عليه وآله به تلاوت كلام وحي به آواز خوش متداول شده است،

در اين غرفه الكوي آموزشي از تلاوت شمرده خواني (قرائت) را براى استفاده متعلمين در اختيار مي كذاريم
إشراف
Site Admin
 
پست ها : 46
تاريخ عضويت: دوشنبه ژانويه 25, 2010 11:00 am

Re: الگوی تعلیمی و آموزشی تلاوت شمرده خواني = قرائت

پستتوسط إشراف » پنج شنبه جولاي 18, 2019 2:11 am

تلاوت شمرده خواني (قرائت) براى اموزش مبتديان و آسان براي تمرين و حفظ مبتدئين

http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/001-Al-Fatiha.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/002-Al-Baqara.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/00 ... -Imran.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/004-An-Nisa.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/005-Al-Maeda.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/006-Al-Anaam.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/007-Al-Araf.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/008-Al-Anfal.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/009-At-Tawba.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/010-Yunus.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/011-Hud.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/012-Yusuf.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/013-Ar-Rad.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/014-Ibrahim.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/015-Al-Hijr.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/016-An-Nahl.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/017-Al-Isra.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/018-Al-Kahf.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/019-Maryam.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/020-Ta-Ha.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/021-Al-Anbiya.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/022-Al-Hajj.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/02 ... menoon.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/024-An-Noor.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/025-Al-Furqan.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/026-Ash-Shuara.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/027-An-Naml.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/028-Al-Qasas.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/02 ... kaboot.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/030-Ar-Room.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/031-Luqman.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/032-As-Sajda.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/033-Al-Ahzab.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/034-Saba.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/035-Fatir.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/036-Ya-Seen.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/037-As-Saaffat.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/038-Sad.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/039-Az-Zumar.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/040-Ghafir.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/041-Fussilat.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/042-Ash-Shura.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/043-Az-Zukhruf.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/044-Ad-Dukhan.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/045-Al-Jathiya.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/046-Al-Ahqaf.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/047-Muhammad.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/048-Al-Fath.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/049-Al-Hujraat.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/050-Qaf.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/05 ... ariyat.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/052-At-Tur.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/053-An-Najm.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/054-Al-Qamar.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/055-Ar-Rahman.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/056-Al-Waqia.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/057-Al-Hadid.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/05 ... jadila.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/059-Al-Hashr.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/06 ... tahina.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/061-As-Saff.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/062-Al-Jumua.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/06 ... fiqoon.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/06 ... ghabun.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/065-At-Talaq.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/066-At-Tahrim.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/067-Al-Mulk.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/068-Al-Qalam.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/069-Al-Haaqqa.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/070-Al-Maarij.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/071-Nooh.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/072-Al-Jinn.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/07 ... zammil.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/07 ... ththir.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/075-Al-Qiyama.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/076-Al-Insan.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/07 ... rsalat.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/078-An-Naba.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/079-An-Naziat.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/080-Abasa.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/081-At-Takwir.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/082-Al-Infitar.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/08 ... ffifin.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/08 ... shiqaq.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/085-Al-Burooj.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/086-At-Tariq.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/087-Al-Ala.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/08 ... ashiya.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/089-Al-Fajr.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/090-Al-Balad.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/091-Ash-Shams.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/092-Al-Lail.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/093-Ad-Dhuha.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/09 ... shirah.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/095-At-Tin.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/096-Al-Alaq.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/097-Al-Qadr.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/098-Al-Bayyina.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/099-Az-Zalzala.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/100-Al-Adiyat.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/101-Al-Qaria.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/10 ... kathur.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/103-Al-Asr.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/104-Al-Humaza.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/105-Al-Fil.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/106-Quraish.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/107-Al-Maun.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/108-Al-Kauther.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/10 ... firoon.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/110-An-Nasr.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/111-Al-Masadd.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/112-Al-Ikhlas.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/113-Al-Falaq.mp3
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/hosari/114-An-Nas.mp3
إشراف
Site Admin
 
پست ها : 46
تاريخ عضويت: دوشنبه ژانويه 25, 2010 11:00 am

Re: الگوی تعلیمی و آموزشی تلاوت شمرده خواني = قرائت

پستتوسط إشراف » پنج شنبه جولاي 18, 2019 2:21 am

=================تلاوت اموزشي به روش شمرده خواني از شيخ حصري ==========================
المصحف المعلم
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s1.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s2.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s3.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s4.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s5.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s6.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s7.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s8.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s9.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s10.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s11.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s12.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s13.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s14.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s15.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s16.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s17.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s18.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s19.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s20.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s21.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s22.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s23.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s24.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s25.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s26.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s27.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s28.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s29.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s30.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s31.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s32.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s33.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s34.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s35.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s36.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s37.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s38.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s39.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s40.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s41.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s42.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s43.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s44.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s45.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s46.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s47.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s48.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s49.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s50.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s51.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s52.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s53.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s54.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s55.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s56.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s57.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s58.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s59.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s60.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s61.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s62.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s63.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s64.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s65.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s66.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s67.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s68.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s69.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s70.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s71.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s72.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s73.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s74.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s75.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s76.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s77.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s78.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s79.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s80.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s81.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s82.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s83.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s84.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s85.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s86.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s87.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s88.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s89.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s90.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s91.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s92.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s93.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s94.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s95.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s96.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s97.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s98.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s99.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s100.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s101.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s102.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s103.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s104.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s105.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s106.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s107.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s108.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s109.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s110.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s111.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s112.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s113.mp3
http://www.aelaa.net/Ersaal/5/2/s114.mp3
إشراف
Site Admin
 
پست ها : 46
تاريخ عضويت: دوشنبه ژانويه 25, 2010 11:00 am


بازگشت به الگوي تعليمي و آموزشي


cron
Aelaa.Net