مشاوره نجومي: اختیارات امور طبي

مشاوره هاي نجومي براي همكاران فعال

مشاوره نجومي: اختیارات امور طبي

پستتوسط najm111 » چهارشنبه آپريل 20, 2011 11:48 pm

بسم الله الرحمان الرحيم
مشاوره نجومي: اختيارات امور طبي
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1462
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

دلائل فلكي اختیارات امور طبي

پستتوسط najm111 » سه شنبه ژوئن 21, 2011 1:26 pm

دلائل فلكي اختیارات امور طبي

در امور طبي وسلامت كوكب قمر مهمترين است كه نبايد نحس باشد + ارتباط قمربا برج و كوكب عضو مورد معالجه
براي دستكاري عضو و اقدامات تهاجمي مانند جراحي - تزريق - حجامت و .. قمر در برج منسوب به آن عضو نبايد باشد جون رطوبات بدن به سمت آن عضوكه قمر جر برج آن است جاري مي شوند و باعث افزايش خونريزي مي شوند
براي معالجات ديكر مانند خوردن دارو بهتر است قمر جر برج منسوب بدان عضو باشد تا اثر دارو ر آن عضو ظاهر شود.============================

شروع گرفتن كودك از شير مادر
دلائل فلكي: 6 نشانه دارد = 3 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 1 كمال (وقت) دارد:

محذورات: مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب ، رصد قمر در منازل رصدي مطلقا نحس (اقتران يا اقتراب با نجوم منازل:دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - اتصال قمر با زهره- قمر در بیوت زهره و شرف آن (ثور و میزان و حوت)
شرائط: قمر ناقص النور – قمر در بروج ثابت(اسد دلو).

============================

كشيدن دندان و دندانپزشكي
تعمیرات دندان
دلائل فلكي: 4 نشانه دارد = 2 محذور (وقت) + 1 شرط (سعادت وقت) + 1 كمال (وقت) دارد:

محذورات: مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب ، رصد قمر در منازل رصدي مطلقا نحس (اقتران يا اقتراب با نجوم منازل:دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - قمر در بروج ثور و جدي

شرائط: قمر ناقص النور.

كمالات: ساعات مشتری زهره شمس.

============================

آهن به اندام بردن (جراحي تزريقات عضوي و هر گونه اقدام تهاجمي بزشكي
دلائل فلكي: 6 نشانه دارد = 3 محذور (وقت) + 1 شرط (سعادت وقت) + 2 كمال (وقت) دارد:

مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب ، رصد قمر در منازل رصدي مطلقا نحس (اقتران يا اقتراب با نجوم منازل:دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - قمر در برج منسوب به عضو مورد تهاجم

شرائط: اگر مقصود از معالجه نقصان باشد مانند کاهش وزن و یا استفراغ خلطی باشد قمر ناقص النور باشد و اگر برای فربهی باشد زاید النور باشد.

كمالات: قمر مسعود و قوی حال باشد- ساعات مشتری زهره شمس.

============================

هر گونه اقدام ابزاري چشم پزشكي
دلائل فلكي: 8 نشانه دارد = 3 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 3 كمال (وقت) دارد:

محذورات: مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب ، رصد قمر در منازل رصدي مطلقا نحس (اقتران يا اقتراب با نجوم منازل:دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) خصوصا اتصال قمر با مريخ- قمر در اجتماع- قمر در برج حمل

شرائط: قمر زاید النور- مشتری از نحوس ساقط باشد.

كمالات: قمر اتصال با سعدین داشته باشد خصوصا با مشتری- قمر ناظر به شمس و مقبول باشد- ساعات مشتری زهره.

============================

شروع درمان
دلائل فلكي: 5 نشانه دارد = 1 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 2 كمال (وقت) دارد:

محذورات: مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب ، رصد قمر در منازل رصدي مطلقا نحس (اقتران يا اقتراب با نجوم منازل:دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))

شرائط: قمر زاید النور- قمر در بروج منقلب(حمل سرطان میزان).

كمالات: قمر از سعدی منصرف و به سعد دیگر بپیوندد- ساعات مشتری زهره و قمر.

=============================

دارو در بينى و گوش چكانيدن
دلائل فلكي: 4 نشانه دارد = 1 محذور (وقت) + 1 شرط (سعادت وقت) + 1 كمال (وقت) دارد:

محذورات: نظر قمر به كوكب راجع

شرائط: قمر در بروج سرطان اسد سنبله

كمالات: ساعات مشتری زهره شمس.

==============================

علاج سفيدى و ورم چشم
دلائل فلكي: 8 نشانه دارد = 2 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 4 كمال (وقت) دارد:

محذورات: اتصال قمر با مريخ و زحل

شرائط: قمر زاید النور باشد- قمر در بروج ثابت(ثور اسد عقرب دلو).

كمالات: قمر ناظر به آفتاب باشد بنظر دوستی- شمس و قمر قوی حال باشند- در صورتیکه قمر نظر به سعدین داشته باشد نظر دوستی با زحل جایز است- ساعات مشتری زهره شمس.

===============================

فصد
دلائل فلكي: 17 نشانه دارد = 8 محذور (وقت) + 4 شرط (سعادت وقت) + 5 كمال (وقت) دارد:

محذورات: نظر قمر به مریخ و زحل- قمر خالی السیر- قمر در برج منقلب و ذوجسدین خصوصا جوزا و حوت و برجی که منسوب به عضو مورد فصد است- تا 12 ساعت پس از اجتماع قمر- زمان استقبال

شرائط: قمر زاید النور و اگر بخواهند خون اندک بردارند قمر ناقص النور و بطیء السیر باشد- قمر در بروج ثابت(ثور اسد عقرب دلو).

كمالات: قمر متصل بسعود خصوصا زهره باشد تا خون فاسد به راحتی خارج گردد- ساعت زهره.

===============================

مسهل خوردن و مصرف داروی دفع كننده زوائد اخلاط اربعه
دلائل فلكي: 17 نشانه دارد = 7 محذور (وقت) + 3 شرط (سعادت وقت) + 7 كمال (وقت) دارد:

محذورات محذورات: قمر در برج اسد سنبله و جدی( در اسد بغایت تباه باشد و در سنبله و جدی نیز نیکو نیست) - نظر عداوت قمر به مريخ که درد ناف و پیچیدن روده پدیده آید و از تثلیث و تسدیس جایز است تا دارو نیک کارگراید و هر جند ماه بمریخ نزدیکتر بود عمل دارو بیشتر بود و نظر عداوت قمر به شمس(که حرارت و یبوست ارد )- اتصال قمر به زحل (که دارو کارگر نیاید و شاید که علتهای دیگر تولد کند) - اتصال قمر به كوكب راجع (که دارو فصد اعالی (یعنی اعضای بالایی بدن) کند و به قی براید) - مقارنه قمر با مشتري اثر دارو را ضعيف مي كند (برای آنکه قمر بتنوع قوت طبعی است و چون با مشتری باشد طبیعت قوت تمام گیرد پس از موثر غریب بسهولت منفعل نگردد) - میان قمر و ذنب كمتر از 13 درجه باشد-

شرائط: قمر ناقص النور و الحساب- قمر در بروج آبی (سرطان عقرب حوت) خاصه عقرب قمر در برج آبی اقتضائی حصول رطوبات گنده در ابدان حیوانات و یا حصول رطوبات داروی مسهل را عوارض منفی زیادت نتواند بود و سیلان اخلاط باسانی میسر گردد - ابومعشر: قمر کثیر السعاده یا کثیر النحوسه نباشد. بجهت آنکه قمر دلیل طبیعت است و اگر طبیعت قوی بود مسهل کار نکند و اگر ضعیف بود زیان دارد

كمالات: قمر بطیء السیر- قمر منصرف از سعدی و متصل بسعد دیگر باشد- اتصال قمر با کوکب سفلی مانند زهره و عطارد و ان کوکب اگر تحت الارض باشد بهتر است تا دارو متوجه اسافل شود - اگر مسهل جهت علاج اندامی باشد باید سعدی در برج منسوب به آن اندام باشد- بهتر است که قمر در حد زهره باشد- عرض ماه جنوبی باشد - ماه هابط باشد در جنوب تا خلط فرود آید - میان ماه و ذنب زیاده از سیزده درجه بود

===============================

مصرف داروی مسهلی که سودا بیرون أورد
دلائل فلكي: 4 نشانه دارد = 2 محذور (وقت) + 1 شرط (سعادت وقت) + 1 كمال (وقت) دارد:

محذورات: قمر دربروج خاکی(ثور سنبله جدي)- نظر قمر به زحل

شرائط: قمر ناقص النور- قمر در بروج آبی (سرطان عقرب حوت).

كمالات: نظر قمر به کوکب سعد خصوصا مشتری.

===============================

مصرف داروی مسهلی که صفرا بیرون أورد
دلائل فلكي: 4 نشانه دارد = 3 محذور (وقت) + 1 شرط (سعادت وقت) + 0 كمال (وقت) دارد:

محذورات: قمر در بروج آتشی(حمل اسد قوس)- اتصال قمر با مریخ و شمس-

شرائط: قمر ناقص النور- قمر در بروج هوایی(جوزا میزان دلو).

===============================

مصرف داروی مسهلی که بلغم بیرون أورد
دلائل فلكي: 12 نشانه دارد = 3 محذور (وقت) + 4 شرط (سعادت وقت) + 5 كمال (وقت) دارد:

محذورات: قمر در بروج آبی(سرطان عقرب حوت)- نظر به زهره(كه زيان مند است).

شرائط: قمر ناقص النور- قمر در بروج آتشی(حمل اسد قوس).

كمالات: اتصال قمر با آفتاب به نظر دوستی.

===============================

حجامت
دلائل فلكي: 8 نشانه دارد = 5 محذور (وقت) + 1 شرط (سعادت وقت) + 2 كمال (وقت) دارد:

محذورات: نظر قمر به زحل- نظر قمر به عطارد- قمر در بروج خاکی(ثور سنبله جدی) بخصوص ثور- قمر در بروج آبی(سرطان عقرب حوت)- قمر در برج منسوب به موضع حجامت

شرائط: قمر ناقص النور.

كمالات: هفته سوم ماه قمری بخصوص 17، 19، 21 ماه- نظر قمر به مشتری.

===============================

حمام (سونا)
دلائل فلكي: 10 نشانه دارد = 4 محذور (وقت) + 4 شرط (سعادت وقت) + 2 كمال (وقت) دارد:

محذورات: قمر در بروج خاکی(ثور سنبله جدي)- قمر در بروج هوایی(جوزا ميزان دلو)- قمر در خانه های زهره( ثور ميزان) و زحل(جدي دلو) مقارنه قمر با عطارد- اتصال قمر با زحل- اتصال قمر با شمس خصوصا در برج قوس

شرائط: قمر در بروج آبی(سرطان عقرب حوت) و آتشی(حمل اسد قوس) باشد- قمر در خانه های مریخ(حمل عقرب) و مشتری(قوس حوت) باشد به شرطیکه به زحل متصل نباشد.

كمالات: قمر در سرطان باشد و متصل به سعود باشد- اگر قمر در حوت باشد متصل به زهره باشد.

===============================

اصلاح موي سر
دلائل فلكي: 8 نشانه دارد = 4 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 2 كمال (وقت) دارد:

محذورات: قمر در بروج منقلب(حمل سرطان میزان جدی) بخصوص جدی و بروج ثابت(ثور اسد عقرب دلو)- اتصال قمر با زحل و مریخ

شرائط: قمر زاید النور باشد بخصوص در ایام استقبال- قمر در بروج مجسده(جوزا سنبله قوس حوت) به جز سنبله و در برج آبی(حوت) باشد.

كمالات: اتصال قمر با مشتری و زهره- ساعات زهره و مشتری.

================================

تنظيف و تنوير و ستردن موي بدن
دلائل فلكي: 9 نشانه دارد = 3 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 4 كمال (وقت) دارد:

محذورات: قمر در بروج حمل، ثور، اسد و جدی- قمر در بیوت مشتری(قوس حوت) و عطارد(جوزا سنبله)

شرائط: قمر ناقص النور- قمر در بروج آبی(سرطان عقرب)- .

كمالات: اتصال قمر با سعود- قمر در تحت الشعاع و منصرف از آفتاب- بهتر است که قمر در برج عقرب و ناظر بمریخ و ساقط از زحل باشد- باید قمر متصل به ستارگان هابط یا محترق یا راجع باشد تا مو دیر برآید.

================================

اخراج طفل مرده از رحم
دلائل فلكي: 4 نشانه دارد = 1 محذور (وقت) + 1 شرط (سعادت وقت) + 2 كمال (وقت) دارد:

محذورات: قمر در بروج منسوب به اندام مورد تهاجم در این رابطه نباشد(عقرب)

شرائط: قمر ناقص النور.

كمالات: قمر جنوبی هابط- قمر به سعدین ناظر باشد بنظر مودت و تربیع.

================================

علاج دردهاي مفاصل
دلائل فلكي: 4 نشانه دارد = 2 محذور (وقت) + 1 شرط (سعادت وقت) + 1 كمال (وقت) دارد:

محذورات: مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب ، رصد قمر در منازل رصدي مطلقا نحس (اقتران يا اقتراب با نجوم منازل:دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))- باید نحوس از قمر ساقط باشد(اگر علاج با مسهل است باید قمر بدوستی به مریخ نگرد)

شرائط: قمر در بروج جدی دلو یا حوت.

كمالات: اتصال قمر با سعود

================================

شروع مصرف قرص دارو
دلائل فلكي: 12 نشانه دارد = 3 محذور (وقت) + 4 شرط (سعادت وقت) + 5 كمال (وقت) دارد:

محذورات: قمر در برج قوس

شرائط: قمر زاید النور- قمر در برج عقرب.

كمالات: قمر در تسدیس با عطارد باشد.


================================

براي دريافت اختيارات اين موضوعات به تقويم نجومي طبي مراجعه نماييد:
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52&t=654

براي محاسبه ساير اوقات جهت اختيارات طبي به تقويم نجومي تخصصي مراجعه نماييد:
http://aelaa.net/Fa/nojum.aspx

در صورت اضطرار از انجام عملي در وقت با برخي محذورات توصيه هاي انجام در محذور را انجام نماييد:
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52& ... t=10#p1093

براي تدبير عوارض فلكي (علاج فلكي) به اين آدرس مراجعه نماييد:
http://aelaa.net/Fa/viewtopic.php?f=52& ... 8117#p8117

براي تعيين ساعات كواكب به افق شهر مورد نظر از منجم تقويم ساعات كواكب استفاده نماييد:
http://aelaa.net/Fa/Saaeat-Kawaakeb.htm

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1462
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مشاوره نجومي: اختیارات عمل گوش

پستتوسط najm111 » سه شنبه ژوئن 21, 2011 3:18 pm

مشاوره نجومی:
برای عمل گوش جهت برداشتن مايع تجمع شده در آن براي افزايش شنوايي در ماه ربیع الاول راهنمايي بفرماييد كه وقت مناسب كدام است؟

جواب:
1- مورد مورد نظر مربوط به اختیارات امور طبی در مورد عضو گوش است که در آن قمر و عطارد مهمترين هستند (عطارد دلالت بر اعضاء مرکبه گوش دارد) و قمر چر برج منسوب به عضو جراحي نبايد باشد (برج حمل منسوب به سر)

محذورات: محذورات كلي(ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))-نظر قمر به كوكب راجع- قمر در حمل نباشد.-قمر در طالع نباشد

شرائط: قمر ناقص النور -

كمالات: - عطارد در بيت خود و قوي حال ( چون عطارد مربوط به این عضو است.) -عطارد منحوس نباشد-ساعت مشتری- عطارد

2- تعیین وقت مناسب:
شب19 س 19:46 تا شب 20 س 19:50
در ساعتهای (مشتری - عطارد)
که از جهت دلالت بر جنبه بنهان داخل عضو و ايجاد زخم به جهت بهبودي در نيمه دوم ماه می باشد و در این محدوده زمانی ذکز شده قمر و عطارد که وضعیت آنها بسیار مهم است خالی از هر نحوست هستند و با وجود آنکه قمر با مریخ اتصال دارد اما چون مریخ در شرف خود است ایرادی ندارد و قبل از این محدوده هم قمر در حد زحل بوده و از آن خارج شده و پس از آن هم وارد احتراق قمر می شویم که از مناحس فمر است و در همین محدوده از شروع آن تا روز 19 س 13:54 بهترین حالت است زیرا قمر با عطارد در تثلیث است.3- قوتهاي اين وقت:
خارج از محذورات عمومي:محذورات كلي(ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))
-عطارد در تراجع نیست.
-عطارد منحوس نیست.
-قمر با زحل که کوکب راجع است اتصال ندارد.
-قمر در برج نجمي حمل(منسوب به سر) نيست و در برج ميزان است.
-عطارد در مثلثه خود برج نجمی دلو است.
-عطارد قوی است زیرا در حد خودش است.
-فمر با عطارد در تثلیث است.
.


4-ساعات كواكب مناسب و نبودن قمر در طالع:
ساعات کواکب مناسب با عمل جراحی گوش(ساعات مشتری -عطارد )زیرا مشتري به جهت سعد اكبر بودن آن و اینکه از موارد مربوط به مشتری صحت و اعتدال مزاج است وعطارد هم که مربوط به این عضو است دلالات عطارد به اعضاء مرکبه زبان ، چشم، گوش و بینی است. زحل نيز به حس سمع دلالت دارد ولي ساعت زحل براي جراحي خوب نيست و سختي و نحوست دارد
شبانه روز نوزدهم و بیستم ربیع الاول مصادف با شب و روز 4 شنبه و5 شنبه است:
شب4 شنبه : ساعت اول شب زحل –ساعت دوم ونهم مشتری(ساعت ششم عطارد است و براي وقت مناسب قمر نبايد در طالع باشد بس ساعت ششم مناسب نيست)
روز4 شنبه : ساعت اول روز و ساعت هشتم عطارد-ساعت جهارم و يازدهم مشتري مي باشد.
شب5 شنبه : ساعت اول شب شمس-ساعت سوم ودهم عطارد (ساعت ششم مشتری است و براي وقت مناسب قمر نبايد در طالع باشد بس ساعت ششم مناسب نيست)


برای تعیین ساعات کواکب به افق شهر مورد نظر به منجم تقویم ساعات کواکب مراجعه نمایید:
http://aelaa.net/Fa/Saaeat-Kawaakeb.htm


موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1462
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am


بازگشت به مشاوره نجومي


Aelaa.Net