مشاوره نجومي: اختيارات امور اقتصادي

مشاوره هاي نجومي براي همكاران فعال

مشاوره نجومي: اختيارات امور اقتصادي

پستتوسط najm111 » پنج شنبه آپريل 21, 2011 12:19 am

بسم الله الرحمان الرحيم
مشاوره نجومي: اختيارات امور اقتصادي
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1536
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

دلائل فلكي اختيارات امور اقتصادي

پستتوسط najm111 » جمعه ژوئن 10, 2011 12:13 pm

دلائل فلكي اختيارات امور اقتصادي

در هريك از امور اقتصادي و مالي، شراكت و اجاره، وام و قرض و امانت، بيمه و ... شرط اصلي منحوس نبودن قمر و قوي حال بودنش مي باشد و اينكه برج قمر و كوكب مرتبط با قمر به تناسب جنس مورد معامله انتخاب شود و نور قمر هم متناسب با موضوع باشد (براي خريد زائد النور و براي فروش ناقص النور) و رعايت ساير سعادتها و كمالات
در امانت سياره مشتري دلالات بر آن دارد و شرط است


================================
خريد كردن (اموال منقول)
دلائل فلكي: 10 نشانه دارد = 4 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 4 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - قمر در بروج معوجه(بروج بهار و زمستان)- مقارنه قمر با ذنب
شرائط: قمر زاید النور.
كمالات: عطارد از مريخ ساقط باشند- قمر در بروج منقلب (سرطان میزان فقط)- اتصال با سعود(مشتري زهره)- ساعات مشتری زهره شمس عطارد قمر.

================================

فروختن
دلائل فلكي: 11 نشانه دارد = 4 محذور (وقت) + 3 شرط (سعادت وقت) + 4 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - قمر در بروج مستقيمه- قمر از سعدی منصرف شود و به نحسی بپیوندد-
شرائط: قمر ناقص النور و العدد - عطارد در تحت الشعاع و بطيء السیر نباشد.
كمالات: اتصال با سعود(مشتري زهره)- مقارنه قمر با عطارد- عطارد مسعود- ساعات مشتری زهره شمس عطارد قمر.

===============================

خريد مسكن
دلائل فلكي: 9 نشانه دارد = 2 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 5 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))
شرائط: قمر زاید النور- قمر در بروج ثابت (ثور اسد دلو) یا شرف قمر.
كمالات: قمر ناظر به سعود (مشتري يا زهره)= ناظر به مشتري- قمر صاعد شمالي- مشتري صاعد در شمال باشد (رو به اوج و در نیمه شمالی دایره بروج)- بين شمس و قمر اتصال سعد باشد- ساعات مشتری زهره شمس عطارد قمر.

==============================
خريد ملك باغ و زمين زراعي:
دلائل فلكي: 14 نشانه دارد = 2 محذور (وقت) + 3 شرط (سعادت وقت) + 9 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))
شرائط: قمر زاید النور- قمر در بروج ثابت (ثور اسد دلو)- زحل از مريخ ساقط باشند.
كمالات: قمر در بروج ارضی (ثور سنبله)– بهتر است كه قمر در شرف خود باشد- قمر ناظر به مشتري باشد– زحل در يكي از حظوظ خود(بیت شرف مثلثه حد وجه زحل) باشد- قمر صاعد شمالي- قمر در بروج مستقیمه - قمر با زحل تسديس يا تثليث داشته باشد- اتصال سعد بین مشتری و زحل- ساعات مشتری زهره شمس عطارد قمر.

==============================

خرید مرکب سواری (اسب - استر ...، دوچرخه، موتور سیکلت- خودرو)
دلائل فلكي: 9 نشانه دارد = 4 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 3 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - اتصال قمر با کوکب مقیم و راجع و هابط و زحل و مریخ بخصوص نظر مقابله قمر با مریخ- قمر در برج منقلب (حمل سرطان میزان جدي) و سبعی(اسد).
شرائط: قمر زاید النور- قمر در برج ثور باشد.
كمالات: قمر در اتصال با کوکبی با شرایط مستقیم السیر، مشرقی و صاعد باشد و قمر در اتصال با مشتری باشد- نظر تثلیث یا تسدیس قمر به زهره- ساعات مشتری زهره شمس عطارد قمر.

=============================

عقد شراكت و اجاره:
دلائل فلكي: 6 نشانه دارد = 3 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 1 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - قمر در بروج حمل(زمينه جدايي)، ثور(عاقبت كار بد است و فايده اي حاصل نمي شود)، سرطان(زمينه غدر و خيانت)، ميزان(زمينه تباهي كار طرفين)، عقرب(زمينه جنگ و ناخوشي)، قوس(زمینه منفعت همراه با خصومت) و دلو(زمینه زیان) را فراهم مي كند.
شرائط: قمر زاید النور- قمر در بروح مجسده(جوزا سنبله حوت).
كمالات: اتصال قمر با سعود (مشتري زهره).

============================

وام گرفتن و انجام امور بانكي:
دلائل فلكي: 67 نشانه دارد = 33 محذور (وقت) + 11 شرط (سعادت وقت) + 23 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف)- مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ، زحل)، مقارنه با ذنب، هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))- مقابله قمر با شمس و زحل- نظر قمر بمرّيخ خصوصاً نظر تربيع- مقارنه قمر با زحل و اين از همه بدتر است - قمر از محاق بيرون آيد و بمرّيخ پيوندد كه آن دليل خصومت و آشكارا شدن وام است(و در زبان افتادن مردم)- بپرهيزد از ساعات زحل و آفتاب كه بغايت ناپسندیده بود.
[color=#FF0040]محذورات طالع: طالع و هفتم و صاحبان آنها اگر تباه (ضعيف و منحوس) باشد- بودن قمر در طالع خاصه در شب - نظر نحوس به طالع كه دليل دشواري كار است– صاحب طالع راجع يا محترق يا محصور بين النحسين (مريخ زحل) يا مجاسد كيد (مقارنه ذنب) باشد- صاحب طالع نحس (مریخ زحل) و از وتد بطالع نگرد - ذنب در طالع یا هفتم باشد - صاحب طالع از طالع ساقط باشد - ساقط بودن قمر از طالع – بودن قمر در زايل الوتد (به جز سوم كه فرح قمر است و از همه بدتر نهم) - خداوند طالع مغربى باشد (يعنى بعد از شمس غروب كند) كه عاقبت آن كار وخيم بود- مغربي بودن صاحب هفتم يا خداوند خانه قمر - بودن خداوند هشتم در وتد كه صاحب آن اختيار را افت رسد - قمر در ششم يا هشتم يا دوازدهم از سهم السعاده باشد- قمر از كوكبى برگردد كه در وتد باشد و بكوكبى پيوندد كه از طالع ساقط باشد - طالع يكى از درجات ابار باشد يا صاحب طالع نيز در يكى از اين درجات بود.
[/color]

شرائط: قمر ناقص النور- قمر در بروج قوس، اسد، دلو، حوت- قوت عطارد و عدم اتصال آن با نحوس (مريخ و زحل) در غير اين صورت زمینه تعویق در ادای وام و خصومت فراهم می شود - غیر ساعات آفتاب و زحل.
شرایط طالع: حكما گفته اند طالع دليل وام ستاننده باشد و سابع وام دهنده و قمر و عطارد دليل نفس وام (و بايد نيكو باشند) - صاحب طالع قوي حال باشد- طالع یکی از بروج قوس، أسد، دلو، حوت باشد - خداوند خانه قمر به قمر ناظر باشد (و الا صلاح حال قمر در اين باب سودمند نباشد و دليل دشوارى و رنج بود در آن عمل و باتمام نرسد مگر كه سعدى او را مدد كند و نظر عداوت نبايد باشد و اگر خداوندش نحس است (مريخ زحل) از اوتاد بايد ناظر باشد)- بیت قمر از نحوس (مریخ زحل) و نظر آنها سليم باشد- صاحب بیت قمر در موضع نيك حال (شرف، بيت، حد، مثلثه، وجه، اوج، سرعت، سير، استقامت، در اوتاد و مايل، فرح، خير...) و نحوس از وي ساقط باشد (و الا با محمود بودن قمر ولي عاقبت كار نكوهيده است و اگر صاحبش نحس است بايد در وتد باشد) – بايد صاحب طالع ناظر بود به طالع و به هيچ وجه ساقط نشايد و اگر نحس است از اوتاد نباشد كه دليل فساد اختيار باشد و به نظر مودت باشد.

كمالات: اتصال قمر با سعود (مشتري زهره)- اتصال عطارد به كواكب سعد (مشتري زهره) - اتصال سعد قمر به عطارد- ساعات مشتری زهره شمس عطارد قمر- اگر وام گرفتن پنهانی مطلوب است در تحت الشعاع در حالیکه قمر از آفتاب منصرف می شود و به سعدی می پیوندد مناسب است.
کمالات طالع: عطارد در طالع بود و سعدى بدو ناظر و نحسين از او ساقط و خداوند هفتم با او يا خداوند خانه او قوى حال تا انكار باسانى تمام گردد و در اين حال قمر در طالع نيز روا داشته اند- بايد كه صاحب طالع و صاحب سابع مشاكل يكديگر باشند و از نحوس پاك شوند- (کوکب غرض) عطارد و قمر به طالع ناظر باشد- عطارد به هفتم ناظر باشد- عطارد به صاحب طالع ناظر باشد- ممازجت محمود ميان صاحب هفتم و خداوند طالع اختيار باشد كه دليل حسن عاقبت باشد- سعود(زهره مشتری) در بیت هفتم باشد یا به آن ناظر باشند. - بودن سعدى (مشتري زهره) در طالع كه اصلاح همه فسادها بكند - در بیت قمر سعدى (زهره یا مشتری) باشد- نظر خداوند خانه قمر به قمر از اوتاد باشد- سعود (مشتری زهره) به صاحب خانه قمر، خانه قمر، طالع، اوتاد، صاحب طالع، ناظر باشند- قمر در وتدی از اوتاد اربعه باشد (در دهم و هفتم و چهارم به جز طالع) و در مایل الاوتاد نیز نیکو باشد - طالع از بروج مستقيم الطلوع باشد تا آنكار بر مراد باتمام رسد (بروج تابستان و پاييز) و حذر بايد كرد از آنكه طالع برجى باشد از بروج معوجة الطلوع (زمستان و بهار) خصوصاً در مهمّات ملكى كه آن کار بر سنن استقامت نرود - در طالع سعود (مشتري زهره) را حظي تمام باشد (شرف، بيت، حد)- سهم السعادة مقارن صاحب طالع باشد- صاحب طالع به قمر ناظر باشد و اگر نحس باشد از اوتاد نظر نكند- حذر كند از شهادت سهم زحل و سهم مريخ و نظر خداوندان ايشان بسهم الحاجة و خداوند آن.


==========================

وام و قرض دادن:
دلائل فلكي: 63 نشانه دارد = 32 محذور (وقت) + 10 شرط (سعادت وقت) + 21 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف)- مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ، زحل)، مقارنه با ذنب، هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))- قمر جنوبي هابط- قمر عديم العرض (تحت الارض) - قمر در اوّل در برجهاى جوزا و اسد و قوس باشد- ساعات آفتاب و مرّيخ كه در آن هيچ خير نبود- حذر كند از نحوست قمر و عطارد و ممازجت (اتصال) ايشان با زحل كه دليل تعويق (مطل) باشد - نبايد كه ماه و عطارد بمرّيخ پيوندد كه آن دليل خصومت بود.
محذورات طالع: طالع از اين درجات(اوّل در برجهاى جوزا و اسد و قوس) باشد- طالع و هفتم و صاحبان آنها تباه باشد (ضعيف و منحوس) - بودن قمر در طالع خاصه در شب - نظر نحوس به طالع كه دليل دشواري كار است– صاحب طالع راجع يا محترق يا محصور بين النحسين (مريخ زحل) يا مجاسد كيد (مقارنه ذنب) باشد- صاحب طالع نحس (مریخ زحل) و از وتد بطالع نگرد - ذنب در طالع یا طالع و هفتم باشد - صاحب طالع از طالع ساقط باشد - ساقط بودن قمر از طالع – بودن قمر در زايل الوتد (به جز سوم كه فرح قمر است و از همه بدتر نهم) - خداوند طالع مغربى باشد (يعنى بعد از شمس غروب كند) كه عاقبت آن كار وخيم بود- مغربي بودن صاحب هفتم يا خداوند خانه قمر - بودن خداوند هشتم در وتد كه صاحب آن اختيار را افت رسد - قمر در ششم يا هشتم يا دوازدهم از سهم السعاده باشد- قمر از كوكبى برگردد كه در وتد باشد و بكوكبى پيوندد كه از طالع ساقط باشد - طالع يكى از درجات ابار باشد يا صاحب طالع نيز در يكى از اين درجات بود.


شرائط: اجتناب از نحوست عطارد و اتصال آن با زحل و مریخ- و در غیر ساعات(آفتاب و مریخ)- قمر شمالي صاعد باشد- حكما گفته اند اصل الباب در اين اختيار آنست كه قمر را بسعود نظرى باشد و قمر و عطارد دليل نفس وامند پس چون قمر را بسعود اتّصال بود در آن وام سهولتى باشد.
شرایط طالع: طالع دليل وام ستاننده باشد و سابع وام دهنده و نيكو باشند- خداوند خانه قمر به قمر ناظر باشد (و الا صلاح حال قمر در اين باب سودمند نباشد و دليل دشوارى و رنج بود در آن عمل و باتمام نرسد مگر كه سعدى او را مدد كند و نظر عداوت نبايد باشد و اگر خداوندش نحس است (مريخ زحل) از اوتاد بايد ناظر باشد)- بیت قمر از نحوس (مریخ زحل) و نظر آنها سليم باشد- صاحب بیت قمر در موضع نيك حال (شرف، بيت، حد، مثلثه، وجه، اوج، سرعت، سير، استقامت، در اوتاد و مايل، فرح، خير...) و نحوس از وي ساقط باشد (و الا با محمود بودن قمر ولي عاقبت كار نكوهيده است و اگر صاحبش نحس است بايد در وتد باشد) – بايد صاحب طالع ناظر بود به طالع و به هيچ وجه ساقط نشايد و اگر نحس است از اوتاد نباشد كه دليل فساد اختيار باشد و به نظر مودت باشد- صاحب طالع قوي حال باشد

کمالات: هم آيي قمر با منازل مطلقا سعد(ثریا، صرفة، سماك، سعد السعود)- ناظر بودن قمر به مشتري كه آن دليل شادى و زود يافتن وام است - اتصال عطارد با یکی از سعود تا آن وام بخوشدل باز رسد - ساعات مشتری، زهره، عطارد، قمر
کمالات طالع: سعود(زهره مشتری) در بیت هفتم باشد یا به آن ناظر باشند - کوکب غرض (قمر عطارد) به طالع، صاحب طالع و بیت هفتم ناظر باشد- بودن سعدى (مشتري زهره) در طالع يا هفتم كه اصلاح همه فسادها بكند - سعود در اوتاد باشند- ممازجت (نظر) محمود ميان خداوند بیت هفتم و خداوند طالع اختيار باشد كه دليل حسن عاقبت باشد- سعود (زهره مشتری) در بیت حاجت باشد یا به آن ناظر باشند- در بیت قمر سعدى (زهره یا مشتری) باشد- نظر خداوند خانه قمر به قمر از اوتاد باشد- سعود (مشتری زهره) به صاحب خانه قمر، خانه قمر، طالع، اوتاد، صاحب طالع، ناظر باشند- قمر در وتدی از اوتاد اربعه باشد (در دهم و هفتم و چهارم به جز طالع) و در مایل الاوتاد نیز نیکو باشد - طالع از بروج مستقيم الطلوع باشد تا آنكار بر مراد باتمام رسد (بروج تابستان و پاييز) و حذر بايد كرد از آنكه طالع برجى باشد از بروج معوجة الطلوع (زمستان و بهار) خصوصاً در مهمّات ملكى كه آن کار بر سنن استقامت نرود - در طالع سعود (مشتري زهره) را حظي تمام باشد (شرف، بيت، حد)- سهم السعادة مقارن صاحب طالع باشد- صاحب طالع به قمر ناظر باشد و اگر نحس باشد از اوتاد نظر نكند- حذر كند از شهادت سهم زحل و سهم مريخ و نظر خداوندان ايشان بسهم الحاجة و خداوند آن.


==========================

امانت دادن:
دلائل فلكي: 6 نشانه دارد = 2 (وقت) + 1 شرط (سعادت وقت) + 3 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))
شرائط: قمر در بروج منقلب (حمل سرطان ميزان) و دلو.
كمالات: قمر با سعود(مشتري زهره)- و يا اتصال قمر با عطارد مسعود- حال نیک مشتری- ساعت مشتری.

==========================

براي دريافت اختيارات اين موضوعات به سالنامه اختيارات نجومي مراجعه نماييد:
viewtopic.php?f=52&t=654

براي محاسبه ساير اوقات جهت اختيارات به تقويم نجومي تخصصي مراجعه نماييد:
viewtopic.php?f=52&t=31
كه بر اساس بروج نجمي رصدي استخراج مي شود

در صورت اضطرار از انجام عملي در وقت با برخي محذورات توصيه هاي انجام در محذور را انجام نماييد:
viewtopic.php?f=52&t=35&start=10#p1093

براي تدبير عوارض فلكي (علاج فلكي) به اين آدرس مراجعه نماييد:
viewtopic.php?f=52&t=34&p=8117#p8117

براي تعيين ساعات كواكب به افق شهر مورد نظر از منجم تقويم ساعات كواكب استفاده نماييد:
Saaeat-Kawaakeb.htm

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1536
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am

مشاوره نجومي: اختيارات سفر تجاري وخرید

پستتوسط آموزشيار نجوم 3 » شنبه ژوئن 11, 2011 11:17 pm

در خواست مشاوره نجومی:
برای تجارت و خرید اجناس در سفری به شهر ... از 24 ماه جمادی الاخری تا 8 ماه رجب راهنمايي بفرماييد كه وقت مناسب كدام است؟

جواب:
1- مورد مورد نظر مربوط به اختیارات امور اقتصادی در زمینه خرید اموال منقول است.که البته در این مورد خرید ومسافرت هر دو مورد نظر هستند که برای این موارد می بایست وضعیت قوت و سعادت قمر در نظر گرفته شود كه هم براي سفر و هم براي تجارت شرط است
برای خرید ماه باید زایدالنور باشد . پس از روز 24 تا انتهای ماه جمادی الاخری و خصوصا ایام تحت الشعاع این ماه که از شب 28 تا انتهای ماه است از خرید پرهیز کنید وخصوصا در روز 28 که هم چهارشنبه آخر ماه است و هم روز محذور ماه قمری است بسیار مواظبت کنید

و بطور کلی برای خرید اموال منقول می بایست موارد زیر در نظر گرفته شود.

دلائل فلكي: 10 نشانه دارد = 4 محذور (وقت) + 2 شرط (سعادت وقت) + 4 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - قمر در بروج معوجه(بروج بهار و زمستان)- مقارنه قمر با ذنب

شرائط: قمر زاید النور.

كمالات: عطارد از مريخ ساقط باشند- قمر در بروج منقلب (سرطان میزان فقط)- اتصال با سعود(مشتري زهره)- ساعات مشتری زهره شمس عطارد قمر.


اين تجارت در سفر انجام مي شود بس بايد شرايط سفر نيز در آن در نظر گرفته شو:

سفر زميني:
دلائل فلكي: 14 نشانه دارد = 2 محذور (وقت) + 4 شرط (سعادت وقت) + 8 كمال (وقت) دارد:

محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - قمر در برج آبی (سرطان عقرب حوت) خصوصا عقرب

شرائط: قمر زاید النور- شرایط عمومی سفر- قمر در برج خاكي(ثور سنبله)- مریخ در فرح و قوی حال و متصل بسعود باشد تا ضرر کمتر رسد.
كمالات: ترجيحا قمر در برج منقلب(حمل ميزان جدي) - مقارنه عطارد با قمر- قمر در نظر به مشتري و يا اتصال دوستي با آفتاب باشد- نظر قمر به سعود (مشتري زهره) يا در بيوت سعود (میزان و ثور قوس) باشد- قمر زاید در عدد باشد - نظر دوستی عطارد با مشتری و اگر به تربیع با مشتری باشد نشان رجعت سریع است- اگر آفتاب به تربیع یا مقابله سعود باشد زود از سفر باز میگردد- اتصال قمر به کوکبی که دلالت بر مردمانی دارد که مسافر بسوی آنها میرود- ساعات مشتری عطارد زهره شمس قمر.


2- تعیین وقت مناسب:
در این محدوده زمانی ماه رجب از شب 6 ساعت 00:43 تا روز 6 ساعت 19:34 برای خرید و مسافرت مناسب است.
در ساعتهای (مشتری–زهره- شمس-عطارد-قمر)

3- قوتهاي اين وقت:
- خارج از همه محذورات عمومي سفر و تجارت:محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - قمر در بروج معوجه(بروج بهار و زمستان)-قمر در برج آبی (سرطان عقرب حوت) خصوصا عقرب
- قمر زائد النور
-قمر دربرج اسد (از بروج مستقيمه: باعث رشد تجارت)و چر برج غیر أبی (برج أتشی)
- قمر سريع السير (باعث سرعت در انجام معامله و سفر)
-عطارد در حد خود (قوت ارتباطات)
-مريخ در بيت خود: حمل (قوي حال ت ضرر در سفر كمتر رسد)
- مشتري در بيت خود و قوي حال(مستقيم - سريع در تشريق)
-عطارد ساقط از مريخ


4- ساعات كواكب مناسب:
-------------------------
ساعات کواکب مناسب با سفر و تجارت(ساعات مشتری عطارد زهره شمس قمر)
روز ششم رجب مصادف با روز 4 شنبه است:
ساعت اول روز عطارد- دوم قمر - جهارم : مشتري -
ششم تا نهم (شمس - زهره - عطارد - قمر) -
ساعت يازدهم مشتري مي باشد

برای تعیین ساعات کواکب به منجم تقویم ساعات کواکب مراجعه نمایید:
http://aelaa.net/Fa/Saaeat-Kawaakeb.htm

5- این ایام جزء هفت روز قبل از کسوف و از ایام محذور است وجون منطقه مسافرت شما بدان مربوط نمي شود بس اشكالي ندارد.
قمر اتصال با مريخ دارد ولي جون مريخ در بيت خود (حمل) است اين اتصال مقبول و ضرر نمي رساند
قمر با شمس نيز در اتصال است و شمس در شرف قمر يعني برج نجمي ثور است و اين اتصال نيز مقبول مي باشد

بقيه ايام اين محدوده محذوريت دارند:

آخر ماه جمادى الاخرى قمر ناقص النور است به همراه ساير محذورات
یکم و دوم رجب که از روزهای محذور ایام شمسی قمری اسکندری هم هستند و قمر در حدود نحس مريخ و زحل نيز مي باشد
روز چهارم هم با مریخ اتصال نحس که بازهم مناسب نیست
روز بنجم قمر با منزل طرفه هم آیی دارد که جزء منازل نحس قمر است
روز هفتم هم از روزهای محذور ماه است


موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
آموزشيار نجوم 3
 
پست ها : 10
تاريخ عضويت: شنبه ژوئن 11, 2011 11:47 am

مشاوره نجومي: اختيارات عقد اجاره فضاي سايت و دوماين

پستتوسط najm111 » سه شنبه ژوئن 21, 2011 1:11 pm

مشاوره نجومي:
يك وقت مناسب براي اجاره فضای سایت و دوماين در ماه ذيحجه سال ... به افق شهر .... مي خواستيم و اينكه چه شرايطي در آن بايد لحاظ شود؟

جواب:
1- اين كار از نوع امور اقتصادي و عقد اجاره و شراكت است و رعايت شرايط عقد اجاره در آن مهم مي باشد و ابتدا اين مورد شرط است
در مرحله بعد به جهت ارتباط با كار اطلاعات و ارتباطات حال قمر و عطارد و ارتباط آنها نيز مهم است كه دلالت بر جنس مورد معامله دارد (عطارد دلالت بر ارتباطات و اطلاعات)


از جهت عقد اجاره:
محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح)) - قمر در بروج حمل(زمينه جدايي)، ثور(عاقبت كار بد است و فايده اي حاصل نمي شود)، سرطان(زمينه غدر و خيانت)، ميزان(زمينه تباهي كار طرفين)، عقرب(زمينه جنگ و ناخوشي)، قوس(زمینه منفعت همراه با خصومت) و دلو(زمینه زیان) را فراهم مي كند.

شرائط: قمر زاید النور- قمر در بروح مجسده(جوزا سنبله حوت) برج ذوجسد به جهت مدت محدود اجاره و اينكه اكَر فضاي بهتري بيدا شد بتوان ميزبان را تغيير داد و در برج ثابت يا منقلب خوب نيست.
كمالات: اتصال قمر با سعود (مشتري زهره).

امور ارتباطات رسانه ها وسايل ارتباط جمعي
محذورات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري، رومي، شمسي باستاني، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))

شرائط سعادت: قمر زاید النور- قمر در بروج انسی(جوزا، سنبله، قوس و دلو).
كمالات: حال نیکو و قوی قمر (اتصال تسدیس با مشتری)- عطارد مستقیم السیر باشد- قمر در خانه عطارد (سنبله و جوزا) یا اتصال قمر با عطارد- قوت حال عطارد- ساعات عطارد مشتری زهره شمس قمر.

البته اين شرايط و كمالات در مورد ارتباطات بيشتر براي زمان افتتاح سايت مي باشد ولي برج ذوجسدين قمر و شرايط عطارد رعايتش باعث سعادت و كمال اين اختيار است.

2- وقت مناسب:
ساعت 9:30 صبح7 ذيحجه تا غروب آفتاب به وقت شهر.... يعني ساعت16:10 دقيقه بعد از ظهر

3- قوتهاي اين وقت:
- قمر در برج حوت (برج مجسده مناسب براي عقد اجاره)
- قمر زائد النور (مناسب براي عقد اجاره و ارتباطات)
-عطارد مستقیم السیر
- قمر در حد مشتري و عطارد
- عطارد در حد عطارد
- اتصال مقبول قمر با عطارد(در حدود يكديكَر هستند)

- خارج از همه محذورات عقد اجاره و ارتباطات: محذورات كلي(روز نامناسب ماه قمري و شمسي، ايام محذور خسوف و كسوف) - مناحس عمومی قمر (تحت الشعاع، هبوط(قمر در عقرب)، وبال(قمر در جدی)، احتراق، خالي السير، بعيد الاتصال، وحشی السیر، قمر در حدود نحس(حدود مریخ و زحل)، اتصال نحس قمر با نحوس(مریخ زحل)، مقارنه با ذنب و هم آيي قمر با منازل مطلقا نحس(دبران، اکلیل، طرفة، سعد ذابح))-قمر در بروج حمل(زمينه جدايي)، ثور(عاقبت كار بد است و فايده اي حاصل نمي شود)، سرطان(زمينه غدر و خيانت)، ميزان(زمينه تباهي كار طرفين)، عقرب(زمينه جنگ و ناخوشي)، قوس(زمینه منفعت همراه با خصومت) و دلو(زمینه زیان) را فراهم مي كند.

4- و بهتر است در يكي از اين ساعتها انجام شود:

از لحاظ ساعات كواكب به افق شهر ....
-------------------------------------------
از ساعت9:30 تا 10:05 ساعت مشتري
و بعد آن ساعت مريخ است و ساعت جنكَ است و براي معامله خوب نيست
از ساعت 10:48 تا 13:40 ساعت شمس و زهره عطارد قمر است و اين وقت خوب است
و بعد ساعت زحل است و خوب نيست
و ساعت 14:23 تا 15:06 مشتري است و خوب است
و بعد آن خوب نيست

ساعت مشتري بهترين ساعت است

نتيجه:
بهترين وقت: ساعت مشتري روز 7 ذيحجه به وقت شهر.... كشور ...


برای تعیین ساعات کواکب به منجم تقویم ساعات کواکب مراجعه نمایید:
http://aelaa.net/Fa/Saaeat-Kawaakeb.htm

5- در اين زمان عطارد با مريخ نيز در اتصال است ولي به جهت حضور عطارد در حد خود اين اتصال مقبول و ضرري نمي رساند

موفق باشيد

والحمد لله رب العالمين
najm111
Site Admin
 
پست ها : 1536
تاريخ عضويت: چهارشنبه فبريه 03, 2010 10:09 am


بازگشت به مشاوره نجومي


Aelaa.Net