صفحه 1 از 1

عماره

پستارسال شده در: يکشنبه سپتامبر 11, 2022 10:23 am
توسط najm137
بسم الله

مرقد سيد احمد الرفاعی الكبير

پستارسال شده در: يکشنبه سپتامبر 11, 2022 4:07 pm
توسط najm137
مرقد سيد احمد الرفاعی الكبير


تصوير

تصوير

تصوير

تصوير

تصوير

تصوير

تصوير

تصوير

آدرس: از العماره که به سمت نجف حرکت کنیم بر لب جاده میسان (البتيرة) يک مزاری هست بنام "السيدابوعربانة" (سيدگاريچی) جنوب جاده با فاصله كمی (كه البته با ماشين بايد رفت) مزار سيداحمدرفاعی واقع شده است.

مزار ابوعربانة مقصود نیست و آن يک نشانی لب جاده براى مزار سيد احمد رفاعی است چون روی نقشه نشان بر مسير زائران است و در جنوب آن ابوعربانه مزار رفاعی است كه البته مسير فرعی است و بايد سواره رفت
و اگر شب در آن حدود اقامت كرديد و ميزبان آمادگی داشت بگوييد با ماشين ببرندتان مزار رفاعی را زيارت كنيد. ابوعربانه سرجاده است و رفتن جداگانه و در شب لازم ندارد از جلويش عبور می كرديد. و در هر صورت مزار ابوعربانه (سيدگاريچى) هم خوب است.

مزار سيداحمدالرفاعی الكبير = مفصل است در نوع خودش و شب و روز چراغ و روشنايی دارد. سید احمد رفاعی از اولياء الهی است ايشان شخصيتهاى عرفانی كه طريقتهاى بسياری در كشورهاى اسلامی به ايشان منسوب هستند.

در عراق اگر پيغمبر را يهوديها بيايند زيارت نقض ارزش نيست و به زيارتش می روند بلكه دليل بر ارزش مضاعف می دانند مثل عزير و يوشع و كفل ووو اما اگر امامزاده ای را سنيها بروند زيارت ديگر شيعه ها نمی روند زيارتش!!! در بغداد برخی مزارات كه امامزاده است چون در مناطق سنيها و مزار آنهاست شيعه ها نمی روند و سيداحمد رفاعی هم از اين قبيل است و از تعصب دينی مذهبين شان است.

و هنگامی که می خواهید به زیارت ایشان بروید بايد بگویيد ما رفتيم زيارت سيدابوعربانه شنيديم برادرش هم رفاعی پايين دفن است!!؟ می خواهيم آن را هم برويم چه جايی است و البته موكب و ميزبانی كه خيلی تحويل بگيرد این گونه عمل کنیم و نه در حد قبول اجمالی.

در حاليكه اين سادات قرنها قبل مدفون شده اند وقتی كه همه جا غالبا سنی ها بوده اند و بعد تدريجا مردم شيعه شده اند و مناطقی اكثريت شده حالا آن امامزاده ها كه وسط نواحی غالب سنی گيرافتاده اند مزاراتشان كم رونق ساختمان بی عمارت و ووو آنها كه در مناطق شيعی واقع شده اند خوش شانس بوده اند و يک بی بی شريفه اش در ظرف چند سال بقدر امام معصوم علیه السلام و بيشتر موقعيت پيدا می كند و برخی را هم كه رسما اسم امام می گذارند مثل عون كه می گويند امام عون ووو با اينكه خودشان را 12 امامی می دانند و جزو 12 امام نام عون نيست. اينها بخاطر ضعف معممين عراقی است.

و الا ضمن تصحيح اين مواد و امنيت دادن به مزارات واقعه در نواحی سنی خودشان را متكفل يا اقلا شريک در تصدی می كردند اما عقلش ندارند؛ مثل سامراء كه حرم مهدوی منه السلام در منابع هست كه خانه امام عسكری علیه السلام است و روی سرداب غيبت هم هست و در تاريخچه بنايش هم نوشته اند سازنده از امرای ایرانی و در زمان صفويه ساخته روی سرداب و خانه امام عسكری علیه السلام فقط به خاطر اينكه چند سال سنيها آنرا تصرف كرده بودند ديگر زمين آنجا را اصلا طاهر نمی دانند العاذ بالله و با انباری كردن هتک می كنند تازه چند سال پيش كل زمین و حرم و ساختمان را به ملياردها از وقف سنی كه مسلط شده بود خریده اند اما باز حرم مهدوی منه السلام در نظرشان مطرود و سنی است اين قدر بيشعورند روؤسای دينی شان و ابتاعشان؛ ديگر چه برسد بخواهند مزار پرطرفدار رفاعی را شريک بشوند هزار سال عقلشان رشد كند به آنجا نمی رسد. تظاهر به تعصب در برابر سنی می كنند اما با كمترين چيزی همپيمان می شوند در امور سياسی با سنیهاىی كه با شيعه بدند = فلذا اين تشددشان هم روی غيرت نيست از روی جهلشان است.

=====================

لینک خبر و نقشه:

مرقد سيد احمد الرفاعي الكبير

https://www.google.com/maps/place/%D9%8 ... 46.6748944


https://www.google.com/maps/dir/31.8472 ... 802304!3e2
مزار سيداحمدرفاعی در جنوب و پايين نقشه و ابوعربانه است