درس 1 = فارغ شدن (لاقل) از اغلاط سیاه در اذان و نماز و تلاوت

مديران انجمن: pejuhesh232, إشراف

درس 1 = فارغ شدن (لاقل) از اغلاط سیاه در اذان و نماز و تلاوت

پستتوسط barresi.telawat » يکشنبه آپريل 18, 2021 1:32 pm

بسم الله الرحمان الرحیم
barresi.telawat
 
پست ها : 82
تاريخ عضويت: سه شنبه آگوست 19, 2014 10:20 pm

Re: درس 1 = فارغ شدن (لاقل) از اغلاط سیاه در اذان و نماز و تلاوت

پستتوسط barresi.telawat » يکشنبه آپريل 18, 2021 1:36 pm

فارغ شدن (لاقل) از اغلاط سیاه در اذان و نماز و تلاوت


1- تکمیل طرح جایزه رضوی (فارغ شدن از اغلاط سیاه کارنامه تلاوت) به حدی که سایر افرادی که هنوز از این مرحله فارغ نشده اند تا پایان ماه مبارک رمضان، فاقد اغلاط سیاه کارنامه شوند.

2- موضوع: داشتن اذان و نماز صحیح است
البته در سطح ضروري و بايسته كه بدون آن صحت شرعي اذان و نماز مخدوش مي شود و اين امر ضروريترين امر ديني است، چه اينكه وقتي نماز مهمترين فريضه ديني است، و نماز وقتي نماز است كه صحيح باشد، بديهي است كه تحصيل صحت اداى نماز؛ ضروريترين امر ديني باشد.

اكثر دانشجويان را كساني تشكيل مي دهند كه سالياني (بلكه ده تا پنجاه سال) از سن تكليفشان گذشته است و هر روزي كه گذشته و صحت اداي نماز حاصل نشده؛ نوعي اهمال در تحقق اين وظيفه عظيم نموده اند، ولذا فرصت تاخير نمي باشد؛ بجز اينكه در طول سالهاى تحصيل معارف الهي مرتبا اين مهم توصيه و پيگيري شده است.

افزون بر اينها بعد از طرح جایزه میهمان رضوی بطور خاص مركز آموزش و آموزشكده ها و حوزه هاي معارف الهي و نيز دفاتر آموزش تلاوت هر محل مجدانه پيگير تحقق سريع آن بوده اند.
از اين رو مهلت يكماهه تا انتهای ماه مبارک رمضان آخرين فرصت تاخير و نوعي آزمودن همت و جديت دانشجويان است

3- مراتب آموزش و تمرين و آزمون و اولويتها
قبلا اين موارد شرح و توضيح شده است، نقل مجدد آنها در اينجا به جهت يادآوري است:

موضوع اداى بايسته و شايسته اذان نماز تلاوت و ساير اذكار و نصوص ديني سه مرحله دارد:
مرحله اول: غلط نبودن (صحيح بودن)
مرحله دوم: دقيق بودن )فصيح بودن(
مرحله سوم: زيبايي اداء (جودت و نيكويي اداء و رعايت هنرمندي و نكات حرفه اى)

 مرتبه يك = صيانت از اشتباه آشكار = غلط نبودن = بيرون آمدن از وضعيت سیاه
یعني ضرورياتي كه اگر رعايت نشود موجب تغيير معنا و غلط بودن و بطلان اثر آن ذكر مي شود؛ مانند صحت مخارج حروف و اعراب كلمات، در اصطلاح علمي به آن لحن جلي مي گويند، لحن يعني اشكال و غلط در اداي زبان، جلي هم يعني آشكار، آن غلطهايي كه براى همه واضح و آشكار است.ما به اين قسم مبحث داشتن اجمالا لهجه عربي را ملحق كرده ايم.

 مرتبه دو = صيانت از اشتباه پنهان = دقيق بودن = بيرون آمدن از وضعيت قرمز و نارنجی
يعني ضمن داشتن كيفيت قبلي، به اشتباهاتي كه در طي قواعد علم تجويد به توضيح و اصلاح آن پرداخته مي شود دچار نباشد، مثل مباحث صفات حروف و... در اصطلاح علمي به آن لحن خفي مي گويند، لحن يعني اشكال و غلط در اداي زبان، خفي هم يعني بسيار پنهان، آن غلطهايي كه براى همه واضح و آشكار نيست، و با يادگرفتن شنيداري تلاوت اساتيد الگوي تعليم، و نيز آشنايي با قواعد علم تجويد مي توان آنرا تشخيص داد. ما به اين قسم مبحث آشنايي با لهجه و سبك حجازي را نيز ملحق كرده ايم.

 مرتبه سه = زيبايي در اداء = رعايت هنرمندي و نكات حرفه اى = رسيدن به وضعيت شايسته
مباحث تزييني علم تجويد مثل:
*مباحث جودت (نيكويي) اداء مانند رعايت نكاتي همچون غنه مدود
* نداشتن اغلاط حرفه اى مثل قلقله كاف
* اجراى دقيق مكث در تلاوت (رعايت صحيح وقف و ابتدا)
* اجراى نغمات و مقامات تلاوت.

4- موفقيت در رسيدن سريع به صحت اداء
مرهون چند نكته است:
* محور تعلم و تمرين نمونه آموزشي باشد،
* استماع نمونه همزمان با اداء تمريني باشد
* اداء تمريني با صداى بلند باشد كه بطور قوي و كامل امكان اداء فراهم باشد
* تمرين مستمر روزانه چندين ساعته
* آخر هروز صداي خود را ضبط نموده و سپس خودش با ملاحظه نمونه آموزشي و تحليل كتبي قبلي آموزشكده تلاوت آخرين نمونه خود را تحليل نموده و اشكالات باقيمانده يا حادثه را مشخص نموده تا در تمرين فردايش به آنها مبتلا نشده و با تكرار اشتباه و تمرين غلط، آن نقيصه در ادائش ريشه ننمايد.

5- اماكن آموزشي تلاوت
* دفاتر تلاوت حوزه هاى معارف الهي، و آموزشكده هاى تلاوت در حسينيه ها و بلاد مختلف؛ عمدتا بر اين امور متمركز است:
الف: تعليم اصول و مباني تلاوت كلام وحي براساس تعاليم مكتب وحي، مثل تدريس مباحث كلام خواني و تشريح نكات مرسولات بوستان تلاوت
ب: تعليم متد صحيح و فصيح فراگيري و تمرين فنون تلاوت كلام وحي
ج: رساندن مواد آموزشي و توضيحي
د: ضبط نمونه صوتي اذان نماز تلاوت دانشجويان
هـ: تحليل مشروح و كتبي نمونه هاى صوتي دانشجويان و ارائه به ايشان
و: پيگيري استمرار تمرين تا رسيدن به مرتبه شايسته در اداء اذان نماز تلاوت

* اما خود اين مراكز متكفل مباشر تمرينات و رساندن دانشجويان به مرحله شايسته نيستند و نبايد دانشجويان كل كار تمرين و تصحيح مستمر روزانه خود را به جلسات هفتگي عمومي يا ارتباطهاى اونلاين موردي محدود كنند كه در اين صورت براى كمترين موفقيتي عمر نوح لازم است.

* در اين راستا اگر تمرينات چندين ساعته روزانه خود را به نحو مذكور را داشته و براى تصحيح آنرا كافي نمي بينند مي توانند از همه مراكز اموزشي قرآني بيرون كه در نزديكيشان هست؛ با رعايت اصول و متد مقرره استفاده كنند؛ چون مي دانند چه نقاطي هدف وصولشان است، روش صحيح كار هم چيست، مواد و نمونه آموزشي هم كدام است؛ با لحاظ اينها و در اين چهارچوب از فضا و امكانات آموزشي اين اماكن قرآني بهره مي جويند و مراقبند كه تنها در برنامه مقرر خود متمركز باشند.

و اگر آن اماكن طبق عادت شايع نقايصي در برنامه شان هست (مثل پرداختن به نكات مربوط به مرتبه تزيين اداء يا استفاده از نمونه هاى آموزشي ضعيف يا ابتلاء به اشكلات فني تلاوت كه در درسها بعضا اشاره شده است)
بدون ايجاد حساسيت يا ابراز مخالفتي صرفا در جهت تمرين تصحيحي خود؛ از آن اماكن كمك مي جويند.
* در هرصورت مثل موارد تمرين شخصي؛ در پايان روز اقدام به ضبط صوتي و تحليل آخرين وضعيت خود مي نمايند.

6- آماده شدن براى عرضه نهايي:
هر دانشجو بعد از اينكه در تمرينات مستمر روزانه خود به مرحله اى رسيد كه ملاحظه كرد طي چند ضبط تحليل متوالي روزانه تمام اشكالات مندرج در تحاليل دريافتي خود را برطرف نموده و در مقايسه با نمونه آموزشي ديگر هيچ اشكالي كه غلط محسوب شود ندارد؛ آنوقت چند نمونه روزهاي اخير را به دفتر تلاوت حوزه آموزشي خود ارائه نموده تا في المجلس بررسي شود.
در صورت فاقد اشكال بودن در بررسي حضوري دفاتر تلاوت، يك نمونه صوتي هم بطور حضوري توسط دفتر تلاوت از دانشجو ضبط مي شود
مجموع نمونه ها با مشخص بودن تاريخ و نام همراه با گزارشي توسط دفتر تلاوت (درباره كيفيت نمونه و تحليل آن) به آدرس بخش بررسي barresi.telawat@gmail.com
جهت اعلام نظر نهايي ارسال مي گردد.

7-عرضه نهايي:
نمونه نهايي تا آخر روز 30 رمضان المبارک 1438 به دفاتر تلاوت محلي تحويل دهند. ارسال مستقيم دانشجويان (اماكن واجد دفتر تلاوت محلي) به بخش بررسي؛ نتيجه نداشته و نمونه ارسالي نفرستاده تلقي مي شود
دانشجويان مستقر در بلاد فاقد دفتر تلاوت محلي؛ مستقيما به آدرس بخش بررسي ارسال كنند.

8- موفقيت در صحت اداي اذان نماز تلاوت:
ان شاء الله كه همه دانشجويان فاقد صحت و دقت از اين فرصت ارزشمند كمال استفاده را بنمايند؛ و با موفقيت در صحت و دقت اذان و نماز ضمن اداي وظيفه ديني فردي، به شرط لازم استفاده از برنامه هاى آموزشي در رشته هاى كوناكون معارف الهي نائل شده و از آن علوم نيز بهره ببرند
مانعي براى شروع تحصيل ايشان در رشته هاى ديگر نيست مگر همين نقيصه كه اميدواريم در اين ايام مرتفع شود.

والحمدلله رب العالمین
barresi.telawat
 
پست ها : 82
تاريخ عضويت: سه شنبه آگوست 19, 2014 10:20 pm


بازگشت به دروس کلامخوانی


cron
Aelaa.Net