بادگیر آبگیر

مديران انجمن: مُزْن, مُزْن, مُزْن

بادگیر آبگیر

پستتوسط مُزْن » چهارشنبه جولاي 28, 2021 5:09 pm

بسم الله الرحمان الرحیم
مُزْن
 
پست ها : 71
تاريخ عضويت: دوشنبه ژانويه 28, 2019 11:18 pm

Re: بادگیر آبگیر

پستتوسط مُزْن » چهارشنبه جولاي 28, 2021 5:10 pm

بادگیر آبگیر


مرسوله بادگیر آبگیر
http://aelaa.net/110.aspx?id=403

اﻳﻦ دﺳﺘﻜﺎه ﻳﻚ ﻃﺮح ﺳﺎده ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻜﺎر طﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت خيريه در ﺻﺪد ﺟﻤﻊ آوري کمکهای ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺮاى تولید اﻧﺒﻮه اﻳﻦ دﺳﺘﻜﺎه جهت اﻣﺪاد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ آب و ﻓﻘﺮزده و ﺧﺸﻚ جهان ھﺴﺘﻨﺪ.

Image

ﻣﻌﺮﻓﻲ دﺳﺘﻜَﺎه: ﻇﺎھﺮا ﺳﺎزﻧﺪه ﻃﺮح بادگیر اﻳﺮاﻧﻲ را مجهز و ﻣﺪرن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻛﺎرآﻳﻲ بيشتر آﻧﺮا از ﺣﺎﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ درآورده اﺳﺖ، و ﺑﺎﻳﻪ ﻛَﺮداﻧﻲ ﺑﻪ آن داده اﺳﺖ، همجنين ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺠﻢ بیشتری ﺑﺎد ﻛﺮﻓﺘﻪ و ﻛﺎرآي بهتري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻨﺲ آﻧﺮا از ﻓﺎﻳﺒﺮﻛَﻼس ﺳﺒﻚ وزن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﻜﺎت آﻳﺮودﻳﻨﺎميكي و اﺻﻄﻜﺎك ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎ ھﻮا را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ، ﻟﺬا دﺳﺘﻜﺎه از ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ شبيه دم ھﻮابيماﺳﺖ، زﻳﺮ آن ھﻢ ﻛﻪ ﻣﺨﺰن ﺟﻤﻊ آوري آب و ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻳﻪ و ﺳﺘﻮن ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه آب ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻧﺼﺐ آن در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻗﻄﺮه أي آبياري ﻣﻲ ﺷﻮد مستقيما ﺑﻪ سيستم ﻗﻄﺮه اى آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
مُزْن
 
پست ها : 71
تاريخ عضويت: دوشنبه ژانويه 28, 2019 11:18 pm


بازگشت به راهكارهاى تهيه آب از هوا


cron
Aelaa.Net