تولید آب از باد

مدير انجمن: مُزْن

تولید آب از باد

پستتوسط مُزْن » چهارشنبه جولاي 28, 2021 5:07 pm

بسم الله الرحمان الرحیم
مُزْن
 
پست ها : 71
تاريخ عضويت: دوشنبه ژانويه 28, 2019 11:18 pm

Re: تولید آب از باد

پستتوسط مُزْن » چهارشنبه جولاي 28, 2021 5:08 pm

تولید آب از باد


مرسوله آب از باد
http://aelaa.net/110.aspx?id=404

ﻳﻚ ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺘﺮاليايي ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن داﻧﺶ الهي ﻛﻪ در آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ نهاده ﺷﺪه، و ﺑﻜﺎركيري ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻗﻮام ﺑﻮﻣﻲ و ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮاليا، ﺗﻮاﻧﺴﺖ جيزي را اﺧﺘﺮاع ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮزي اﺑﺰاري ﻣﺪرن را ﺷﻜﻔﺖ زده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، نيروي ﻣﺤﺮﻛﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻜﺎه ﺑﺎد و ﻣﻨﺒﻊ توليد ھﻢ ﺑﺎد ﻣﺤﺼﻮل ھﻢ آب شيرين!

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﻣﺒﺘﻜﺮ اﺳﺘﺮاليايي ، بهترين راه ﺑﺮاي ﺗﺎمين ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻮرد نياز اﻧﺴﺎن ﻳﻌﻨﻲ آب، از ﻳﻚ بادگیر ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ بادگیر ﻣﻲﺗﻮان در محيطهاي بياباني، در زﻣﺎن ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻳﺎ غيرﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ آب تهيه ﻛﺮد.

تنها ﻛﺎر دﺷﻮار پیش روي وﻳﺴﻮن آن ﺑﻮد ﻛﻪ ھﻮا را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ شبیه ﺑﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﺻﺒﺤﮕﺎھﻲ، رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد و اﻳﻦ ھﻤﺎن ﻛﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ در تهویه ﻣﻄﺒﻮعھﺎﻳﻲ ﻛﻪ از انها آب ﭼﻜﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ، دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد.

راه ﺣﻞ پیشنهادی اﻳﻦ ﻣﺒﺘﻜﺮ، ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ بادگیر اﺳﺖ كه ﭼﻨﺪﻳﻦ تیغه دارد ﻛﻪ دور ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻮا را از ھﻤﻪ جهات ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻮ ھﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
راز اﻳﻦ بادگیر ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺮد ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ تیغه های آن اﺳﺖ. اﻳﻦ تيغه ھﻮا را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻳﻚ ﺟﻌﺒﻪ chiller ھﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﻣﻮﻟﻜﻮلهاي آب روي ﺻﻔﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ وﻳﮋهاي دارﻧﺪ، ﻓﺸﺮده ﻳﺎ "ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪه " ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎد، ﻧﻪ تنها تيغه ها را ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درﻣﻲآورد، ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺮد ﺷﺪن را ھﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدھﺪ. ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ نسيمي ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دو كيلومتر در ﺳﺎﻋﺖ نيز ﻣﻲﺗﻮان آب تهيه ﻛﺮد، ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ، آب بيشتري در اختيار ﻣﻲﮔﺬارد.

وﻳﺴﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻳﻚ بادگیر ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ۵ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ۶ﻣﺘﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ ﺳﺎﻋﺖ ده ھﺰار ليتر آب توليد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار، ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاليا ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮد و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺷﺪﻳﺪ آب روﺑﺮوﺳﺖ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺷﺎھﺮگ حياتي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻳﺴﻮن ،" ﺳﺎﻣﺎﻧﻪھﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ جهان ﺑﺮاي تهيه آب ﺑﻜﺎر ﻣﻲرود، ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي رودﺧﺎﻧﻪھﺎ و زﻳﺴﺖ ﺑﻮمھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.و از اﻳﻦ آسیابهای ﺑﺎدي ﻣﻲﺗﻮان همیشه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﭼﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﭼﻪ غیرﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ".
مُزْن
 
پست ها : 71
تاريخ عضويت: دوشنبه ژانويه 28, 2019 11:18 pm


بازگشت به راهكارهاى تهيه آب از هوا


cron
Aelaa.Net