صفحه 1 از 1

L’Annuel du Calendrier concis lunaire تقويم فشرده فرانسوي

پستارسال شده در: شنبه سپتامبر 01, 2012 11:37 pm
توسط najm111
L’Annuel du Calendrier concis lunaire
سالنامه تقويم فشرده قمري به زبان فرانسه

L’Annuel du Calendrier concis lunaire1434

پستارسال شده در: شنبه سپتامبر 01, 2012 11:42 pm
توسط najm111
سالنامه تقويم فشرده قمري 1434 به زبان فرانسه
L’Annuel du Calendrier concis lunaire1434
Ersaal/10/Taqwim-Feshorde-1434-French6.pdf

Font - فونت مرسولات لاتين
Ersaal/10/FontMarsulaatLaatin1.rar

تصوير

L’Annuel du Calendrier concis lunaire 1435

پستارسال شده در: چهارشنبه ژوئن 26, 2013 6:09 am
توسط najm111
سالنامه تقويم فشرده قمري 1435 به زبان فرانسه
L’Annuel du Calendrier concis lunaire 1435
2014 - 2013
Ersaal/10/Taqwim-Feshorde-1435-FR18.pdf

Font - فونت مرسولات لاتين
Ersaal/10/FontMarsulaatLaatin1.rar

L’Annuel du Calendrier concis lunaire 1436

پستارسال شده در: پنج شنبه ژوئن 05, 2014 7:51 am
توسط najm111
سالنامه تقويم فشرده قمري 1436 به زبان فرانسه
L’Annuel du Calendrier concis lunaire 1436
2015 - 2014
http://aelaa.net/Ersaal/6/Taqwim-Feshorde-1436-FR8.pdf

Font - فونت مرسولات لاتين
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/FontMarsulaatLaatin1.rar

L’Annuel du Calendrier concis lunaire 1437

پستارسال شده در: يکشنبه ژوئن 14, 2015 6:58 am
توسط najm111
سالنامه تقويم فشرده قمري 1437 به زبان فرانسه
L’Annuel du Calendrier concis lunaire 1437
2016 - 2015
http://aelaa.net/110.aspx?id=8478

Font - فونت مرسولات لاتين
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/FontMarsulaatLaatin1.rar

1438 L’Annuel du Calendrier concis lunaire

پستارسال شده در: چهارشنبه ژوئن 08, 2016 1:08 pm
توسط najm111
سالنامه تقويم فشرده قمري 1438 به زبان فرانسه
L’Annuel du Calendrier concis lunaire 1438
2016 - 2017
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Taq ... RENCH5.pdf

Font - فونت مرسولات لاتين
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/FontMarsulaatLaatin1.rar

L’Annuel du Calendrier concis lunaire 1439

پستارسال شده در: سه شنبه مه 02, 2017 6:33 pm
توسط najm111
سالنامه تقويم فشرده قمري 1439 به زبان فرانسه
L’Annuel du Calendrier concis lunaire 1439
2017 - 2018
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Taq ... 39-FR4.pdf

Font - فونت مرسولات لاتين
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/FontMarsulaatLaatin1.rar

L’Annuel du Calendrier concis lunaire 1440

پستارسال شده در: سه شنبه مه 15, 2018 7:34 pm
توسط najm111
سالنامه تقويم فشرده قمري 1440 به زبان فرانسه
L’Annuel du Calendrier concis lunaire 1440
2018 - 2019
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Taq ... 40-FR5.pdf

Font - فونت مرسولات لاتين
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/FontMarsulaatLaatin1.rar

1441 L’Annuel du Calendrier concis lunaire

پستارسال شده در: دوشنبه مه 06, 2019 1:59 am
توسط najm111
سالنامه تقويم فشرده قمري 1441 به زبان فرانسه
L’Annuel du Calendrier concis lunaire 1441
2019 - 2020
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Taq ... 41-FR3.pdf

Font - فونت مرسولات لاتين
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/FontMarsulaatLaatin1.rar

1442 L’Annuel du Calendrier concis lunaire تقويم فشرده فرانس

پستارسال شده در: دوشنبه مه 11, 2020 4:26 am
توسط najm111
سالنامه تقويم فشرده قمري 1442 به زبان فرانسه
L’Annuel du Calendrier concis lunaire 1442
2020 - 2021
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Taq ... 42-FR1.pdf

Font - فونت مرسولات لاتين
http://aelaa.net/Fa/Ersaal/10/FontMarsulaatLaatin1.rar