مربیات و بعضی حلویات

مدير انجمن: pejuhesh237

ترحلوا

پستتوسط pejuhesh237 » شنبه ژانويه 19, 2013 11:50 am

تحفه حکیم مومن:

ترحلوا
انچه از نشاسته ترتيب دهند موافق سينه و حلق و قرحهء امعا و ترطيب اعضاء
و جهة سل و سرفه و تب دق نافع است
نشاسته را با آب بجوشانند تا غليظ شود و طبخ تمام يابد
و شكر صاف كرده اضافه نمايند
و بعد از انكه قريب به انعقاد شود قدرى روغن بادام شيرين و مغز تخم كدو و خشخاش سفيد مخلوط كنند
و انچه از خرفه ترتيب دهند جهة امراض مذكوره به دستور نافع و سردتر از قسم سابق است
تخم خرفه را شيرهء غليظى گرفته با نشاسته بالمناصفه بجوشانند
و شكر و روغن به دستور اضافه نمايند و چندان بجوشانند كه روغن جذب كرده شروع به دفع كند
و آنچه از برنج ترتيب دهند قابض و مقوى بدن و مولد خون صالح است
بجاى نشاسته شيرهء برنج كند يا برنج را چندان بجوشانند كه حل گردد و به دستور شكر و روغن اضافه نمايند
و به دستور طبخ دهند تا منعقد گردد و قدرى زعفران داخل كنند
و اگر در آن و در حلواى نشاسته دارچينى مخلوط نمايند مسمى بترک دارچينى خواهد بود

کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم- ص338
pejuhesh237
 
پست ها : 9689
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

Re: مربیات و بعضی حلویات

پستتوسط pejuhesh237 » شنبه ژانويه 19, 2013 11:52 am

تحفه حکیم مومن:

حلواى سيب و به
كه مقوى معده و جگر و مولد خلط صالح و معتدل الكيفيه اند
هر يك از آن را كه خواهند بعد از پاك كردن از تخم و پوست بكوبند و طبخ نمايند تا مهرا شود و آب آن بسوزد
و اگر قدرى گلاب با آب او اضافه كنند بهتر است و عسل كف گرفته با شكر بقوام آمده بقدريكه شيرينى او مطلب باشد اضافه نموده طبخ دهند تا منعقد گردد
و مغز پسته بو داده بقدر احتياج مخلوط نمايند

کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم- ص338
pejuhesh237
 
پست ها : 9689
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

حلواى نارنج

پستتوسط pejuhesh237 » شنبه ژانويه 19, 2013 11:54 am

تحفه حکیم مومن:

حلواى نارنج
و حلواى بالنگ نيز گويند
بهترين حلويات و مقوى احشا و موافق محرورين است
پوست بالنگ خشک را بعد از گرفتن پوست بيرون و رفع تلخى آن كه قدرى در آب جوشانيده باشند نرم بكوبند
و به دستور حلواى سيب با شكر بقوام آورند
و قدر آب نارنج كه او را ترش كند اضافه نمايند
و بعد از جذب ترشى مغز پستهء بو داده با او مخلوط كنند
و اگر بجاى آب نارنج آب ليمو يا آب ترنج كنند پسنديده است
و اگر قدرى از پوست نارنج كه شيرين كرده باشند ملحق سازند اولى و انسب و انفع خواهد بود
و اگر بجاى آب بالنگ زردک را مهرا پخته به دستور بعمل آورند در تقويه باه قويتر و ثقيل تر از حلواى سيب و نارنج است

کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم- ص338
pejuhesh237
 
پست ها : 9689
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

طريق بو دادن

پستتوسط pejuhesh237 » شنبه ژانويه 19, 2013 11:55 am

تحفه حکیم مومن:

طريق بو دادن
مغز پسته و بادام بجهة حلويات آن است كه با سبوس گندم در ديگى كرده برشته كنند و بسرعت بر هم زنند كه مغزها نسوزد و بو بر دارد
پس از سبوس پاك كرده استعمال نمايند

کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم- ص338
pejuhesh237
 
پست ها : 9689
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

فالوذج

پستتوسط pejuhesh237 » شنبه ژانويه 19, 2013 11:56 am

تحفه حکیم مومن:

فالوذج
معرب از پالوده است
از تر حلواى نشاسته اعدل و در منافع مثل آن
و مضر معدهء سرد و مرطوبين است
نشاسته را با قدرى شكر كه مايل به شيرينى كرده چندان بجوشانند كه چون سرد شود بسته گردد
پس در طبقى كرده بعد از بسته شدن به كارد ريزه كنند
و با شربت قند و عسل و هيل بحسب امزجه استعمال نمايند

کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم- ص338
pejuhesh237
 
پست ها : 9689
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

فرنى

پستتوسط pejuhesh237 » شنبه ژانويه 19, 2013 11:58 am

تحفه حکیم مومن:

فرنى
كثير الغذا و مبهى و مسمن بدن و مقوى گرده
و جهة خشونة حلق و سرفه و طول عمر و تولد منى و يبوسته طبع نافع
و مسدد و مضر جگر ضعيف و درد معدهء سرد
بطيئ الهضم است
آرد برنج را با آب و شير بالمناصفه چندان بجوشانند كه مهرا شود و شكر بقدر حاجت اضافه نمايند و طبخ دهند تا بسته شود

کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم- ص339-338
pejuhesh237
 
پست ها : 9689
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

صفة حلواى مشهور به يخ در بهشت

پستتوسط pejuhesh237 » شنبه ژانويه 19, 2013 12:00 pm

تحفه حکیم مومن:

صفة
حلواى مشهور به يخ در بهشت
سريع الانحدار و كثير الغذاء و لطيف و موافق اكثر امزجه
و جهة ناقهين و ضعف احشا مفيد است
و بهترين حلوياتست
برنج كوبيده اندك بو داده را در پاتيل كرده و قند سفيد را در اندك آبى حل نموده
با ٦٠٠ ل مجموع آب و گلاب و عرق بيدمشك در پاتيل كرده به آتش نرم بجوشانند تا به قوام پالوده شود

کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم- ص339
pejuhesh237
 
پست ها : 9689
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

قبلي

بازگشت به داروسازی


Aelaa.Net