عشرق

مديران انجمن: pejuhesh237, pejuhesh237, pejuhesh237

عشرق

پستتوسط pejuhesh237 » يکشنبه ژانويه 13, 2013 12:58 pm

بسم الله الرحمان الرحیم
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

عشرق

پستتوسط pejuhesh237 » يکشنبه ژانويه 13, 2013 12:58 pm

عشرق
فارسی:

عربی:

یونانی:

انگلیسی:

فرانسه:

آلمانی:

ایتالیائی:
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

معرفی گیاه

پستتوسط pejuhesh237 » پنج شنبه ژانويه 08, 2015 9:38 pm

به لغة حجاز سنا عريض الورق است

و بعضى گويند مرو است

و ابن تلميذ گويد گياهيست برگش شبيه به برگ غار

و سرخ و خوشبو و عروسان استعمال مي كنند

و دینورى غير او دانسته است.کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم ص -182

متن مخزن الادويه مراجعه شد و مطالب آن موافق تحفه بود با اين اضافات:

. برگ آن از برگ سنا عريض‏تر و سبزتر و گل آن مايل به سرخى

و بعضى لاجوردى رنگ و كوچك به استداره و غلاف آن شبيه به غلاف نخود مزغب

و تخم آن عدسى شكل كوچك و بعضى مرو دانسته

ديسقوريدوس در ثالثه گفته قرحا نباتى است برگ آن شبيه به برگ عنب الثعلب بستانى

و با شعبه بسيار و بزرگ سياه رنگ تخم آن شبيه به جاورس و در غلاف‏هاى شبيه به خرنوب شامى

و عروق آن سه يا چهار به قدر يك شبر سفيد رنگ خوشبو. کتاب مخزن الادویه طبع قدیم ص 549
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

محل رویش

پستتوسط pejuhesh237 » پنج شنبه ژانويه 08, 2015 9:39 pm

منبت آن بيشتر سنگلاخها كه آفتاب بر آن تابنده باشد.. کتاب مخزن الادویه طبع قدیم ص 549
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

اجزاءمصرفی و سمی گیاه

پستتوسط pejuhesh237 » پنج شنبه ژانويه 08, 2015 9:39 pm

.
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

طبع گیاه

پستتوسط pejuhesh237 » پنج شنبه ژانويه 08, 2015 9:40 pm

‏ گرم و خشك. کتاب مخزن الادویه طبع قدیم ص 549
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

منع مصرف

پستتوسط pejuhesh237 » پنج شنبه ژانويه 08, 2015 9:40 pm

.
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

خواص و كاربردهاي گياه

پستتوسط pejuhesh237 » پنج شنبه ژانويه 08, 2015 9:41 pm

چون از بيخ آن مقدار ربع يك من نيم كوفته در شش قوطولى شراب حلو يك شب و يك روز بخيسانند پس صاف نموده

سه روز بنوشند جهت تنقيه رحم و تخم آن را چون در حسو داخل كرده بنوشند ادرار بول و شير آورد

و خوردن حب آن خواه تر باشد خواه خشك جهت بواسير و سياه كردن موى نافع. کتاب مخزن الادویه طبع قدیم ص 549
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

نسخه ها

پستتوسط pejuhesh237 » پنج شنبه ژانويه 08, 2015 9:41 pm

چون از بيخ آن مقدار ربع يك من نيم كوفته در شش قوطولى شراب حلو يك شب و يك روز بخيسانند پس صاف نموده

سه روز بنوشند جهت تنقيه رحم و تخم آن را چون در حسو داخل كرده بنوشند ادرار بول و شير آورد

و خوردن حب آن خواه تر باشد خواه خشك جهت بواسير و سياه كردن موى نافع. کتاب مخزن الادویه طبع قدیم ص 549
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

تحقيقات و تجربيات براي نتايج كاربرد درماني

پستتوسط pejuhesh237 » پنج شنبه ژانويه 08, 2015 9:42 pm

.
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

بعدي

بازگشت به ع


Aelaa.Net