ردونتى‏

مدير انجمن: pejuhesh237

ردونتى‏

پستتوسط pejuhesh237 » جمعه اکتبر 24, 2014 3:48 pm

بسم الله الرحمان الرحیم
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

ردونتى‏

پستتوسط pejuhesh237 » جمعه اکتبر 24, 2014 3:50 pm

ردونتى‏
به ضم را و سكون دال مهملتين و فتح واو و سكون نون و كسر تاى مثناة فوقانيه

و يا و روونتى به دو واو اول ساكن دويّم مفتوح نيز شنيده شده.

فارسی:

عربی:

یونانی:

انگلیسی:

فرانسه:

آلمانی:

ایتالیائی:
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

معرفی گیاه

پستتوسط pejuhesh237 » جمعه اکتبر 24, 2014 3:53 pm

گياهى است هندى عظيم النفع جليل القدر شبيه به گياه نخود در شكل

و برگ آن از آن كوچكتر و پشت برگ آن به طرف آسمان و روى آن به طرف زمين و گويا از آن آب هميشه تراوش مى‏كند

و زير آن بقدر بوته آن به تدوير هميشه نمناك و سياه رنگ مى‏باشد مانند آنكه به روغن چراغ چرب كرده باشند

و از اين جهت آن را ردونتى نامند و برگ آن خوش طعم و مايل به شورى و در اطراف درخت آن مورچه بسيار مى‏باشد

و بعضى گويند از اين جهت آن را اودرونتى يعنى در آفتاب روينده و گريه كننده و عوام آن را لون كاپويى گويند

جهت آنكه در نمك‏زار مى‏رويد و دو نوع مى‏باشد يكى بزرگ بقدر يك ذرع دست

و شاخ‏هاى آن بقدر ارتفاع چهار پنج انگشت از زمين از تنه آن رسته

و مايل به زمين پهن شده قريب يك دو انگشت از زمين مرتفع مى‏باشد

و كوچك آن بقدر يك شبر تا يك و نيم شبر و به همان هيأت و بهتر و مستعمل كوچك آنست.کتاب مخزن الادویه طبع قدیم ص 411

pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

محل رویش

پستتوسط pejuhesh237 » جمعه اکتبر 24, 2014 3:53 pm

. و منبت آن مواضع آفتاب رو و شوره زار و قرب دريا

و در صوبه اله‏آباد در سركاركژه در ديه بندراپور و در وزيرآباد سه گروهى شاه‏جهان‏آباد متصل تغار نمك سازان

و در دكهن نيز به هم مى‏رسد..کتاب مخزن الادویه طبع قدیم ص 411

pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

اجزاءمصرفی و سمی گیاه

پستتوسط pejuhesh237 » جمعه اکتبر 24, 2014 3:54 pm

.
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

طبع گیاه

پستتوسط pejuhesh237 » جمعه اکتبر 24, 2014 4:10 pm

گرم و تر با رطوبت فضليه کتاب مخزن الادویه طبع قدیم ص 411
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

خواص و كاربردهاي گياه

پستتوسط pejuhesh237 » جمعه اکتبر 24, 2014 4:13 pm

گويند كه چون هنگام بودن قمر در منزل نثره كه برج سرطان است

و به هندى آن را مكهه بچهتر نامند كه در روز يكشنبه اتفاق افتد آن گياه را به نحوى كه سايه آن كس بر آن نيفتد

از بيخ و بار و برگ از زمين بركنند و پنج شب در زير آسمان تبخيم نمايند

پس در سايه خشك كرده نگاه دارند و سوده هر روز يك درم آن را با نبات و عسل هم وزن آن بخورند تقويت عظيم بخشد

و بدن را فربه و اشتهاى طعام آورد و هاضمه را قوّت و باه را زياده گرداند و هيچ ضرر ندارد

و اگر با آب درخت موز كه به هندى كيله نامند بيست و يك مرتبه تسقيه نمايند

و يا با عرق قندى تند پس با هم وزن آن نبات سفيد با روغن گاو بريان كنند

و قدرى دانه هيل‏بوا و قرنفل و مشك و كافور سوده بر آن بپاشند و معجون سازند

و هر روز سه درم آن را با شير تازه دوشيده بخورند تقويت باه عظيم بخشد

و نيز گويند كه اگر آب تازه آن را بر طلق محلول ريزند كه هر دو در وزن مساوى باشند

و هر روز قدرى از آن بخورند آثار عجيبه مشاهده نمايند

و چون چهل روز متوالى هر روز دو درم سفوف آن را با هم وزن آن نبات به زنى كه حمل نگيرد بخورانند حامله شود

و چون از سفوف برگ آن يك سير و از ترپهله كه عبارت از هليله و بليله و آمله است

نيم سير و تركته كه دارفلفل و فلفل و زنجبيل است ربع سير

و به وزن مجموع كه يك سير و سه ربع سير است شكر سفيد درهم نموده هر روز مقدار يك كف دست آن را بخورند

و بالاى آن يك پياله شير تازه دوشيده كه تخميناً نيم آثار باشد بياشامند

و از ترشى و بادى پرهيز نمايند جميع اوجاع اعضا را برطرف سازد و تقويت بخشد

و آشاميدن سفوف برگ آن به تنهايى و غذاى گرم و چرب خوردن نيز منافع بسيار دارد

و اگر بدون شرط مزبور اوقات ديگر گياه آن را اخذ نمايند و در سايه خشك كرده سفوف سازند و بخورند نيز منفعت دارد

و گويند چون يك توله قلعى را گداخته چهار بوته تر و تازه آن را ماليده بر آن ريزنده آن را نقره سازد کتاب مخزن الادویه طبع قدیم ص 411
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

نسخه ها

پستتوسط pejuhesh237 » جمعه اکتبر 24, 2014 4:14 pm

گويند كه چون هنگام بودن قمر در منزل نثره كه برج سرطان است

و به هندى آن را مكهه بچهتر نامند كه در روز يكشنبه اتفاق افتد آن گياه را به نحوى كه سايه آن كس بر آن نيفتد

از بيخ و بار و برگ از زمين بركنند و پنج شب در زير آسمان تبخيم نمايند

پس در سايه خشك كرده نگاه دارند و سوده هر روز يك درم آن را با نبات و عسل هم وزن آن بخورند تقويت عظيم بخشد

و بدن را فربه و اشتهاى طعام آورد و هاضمه را قوّت و باه را زياده گرداند و هيچ ضرر ندارد

و اگر با آب درخت موز كه به هندى كيله نامند بيست و يك مرتبه تسقيه نمايند

و يا با عرق قندى تند پس با هم وزن آن نبات سفيد با روغن گاو بريان كنند

و قدرى دانه هيل‏بوا و قرنفل و مشك و كافور سوده بر آن بپاشند و معجون سازند

و هر روز سه درم آن را با شير تازه دوشيده بخورند تقويت باه عظيم بخشد

و نيز گويند كه اگر آب تازه آن را بر طلق محلول ريزند كه هر دو در وزن مساوى باشند

و هر روز قدرى از آن بخورند آثار عجيبه مشاهده نمايند

و چون چهل روز متوالى هر روز دو درم سفوف آن را با هم وزن آن نبات به زنى كه حمل نگيرد بخورانند حامله شود

و چون از سفوف برگ آن يك سير و از ترپهله كه عبارت از هليله و بليله و آمله است

نيم سير و تركته كه دارفلفل و فلفل و زنجبيل است ربع سير

و به وزن مجموع كه يك سير و سه ربع سير است شكر سفيد درهم نموده هر روز مقدار يك كف دست آن را بخورند

و بالاى آن يك پياله شير تازه دوشيده كه تخميناً نيم آثار باشد بياشامند

و از ترشى و بادى پرهيز نمايند جميع اوجاع اعضا را برطرف سازد و تقويت بخشد

و آشاميدن سفوف برگ آن به تنهايى و غذاى گرم و چرب خوردن نيز منافع بسيار دارد

و اگر بدون شرط مزبور اوقات ديگر گياه آن را اخذ نمايند و در سايه خشك كرده سفوف سازند و بخورند نيز منفعت دارد

و گويند چون يك توله قلعى را گداخته چهار بوته تر و تازه آن را ماليده بر آن ريزنده آن را نقره سازد
کتاب مخزن الادویه طبع قدیم ص 411
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

منع مصرف

پستتوسط pejuhesh237 » جمعه اکتبر 24, 2014 4:23 pm

.
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

تحقيقات و تجربيات براي نتايج كاربرد درماني

پستتوسط pejuhesh237 » جمعه اکتبر 24, 2014 4:24 pm

.
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

بعدي

بازگشت به ر


Aelaa.Net