آبار

مديران انجمن: pejuhesh237, pejuhesh237

آبار

پستتوسط pejuhesh237 » يکشنبه جولاي 08, 2012 7:28 pm

بسم الله الرحمان الرحیم
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

آبار

پستتوسط pejuhesh237 » شنبه فبريه 02, 2013 10:25 am

تحفه حکیم مومن
آبار: لغة عربى و آن سُرب سوخته است و طريق احراق او در دستورات مذكور است
در دويم سرد و خشك و مغسول او جهة قرحهء چشم
و جوشش آن و جراحت خصيه و اعصاب و بواسير و زخمهاى كهنه و نزف الدّم و سيلان رطوبات
و با روغن گلسرخ جهة قروح مقعد و با سركه جهة تحليل ورمها و استسقا نافع و بدلش سرنج و خوردنش كشنده است.
کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم-ص 10
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am


بازگشت به الف


cron
Aelaa.Net