آمليلس

مديران انجمن: pejuhesh237, pejuhesh237

آمليلس

پستتوسط pejuhesh237 » يکشنبه جولاي 08, 2012 7:24 pm

بسم الله الرحمان الرحیم
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

آمليلس‏

پستتوسط pejuhesh237 » شنبه فبريه 02, 2013 10:23 am

آمليلس‏:

به مد الف و كسر ميم و لام و سكون ياى مثناة تحتانيه و لام و سين مهمله لغت بربرى است معروف به بلاد مغرب.

فارسی:

عربی:

یونانی:

انگلیسی:

فرانسه:

آلمانی:

ایتالیائی:
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

معرفی گیاه

پستتوسط pejuhesh237 » دوشنبه آگوست 05, 2013 12:19 am

طول او به قدر قامت و زياده از آن و برگش مانند مورد

و نرم و ثمرش به قدر بار سرو و سبز

و چون برسد سياه و نرم شود و چوب او بسيار صلب و اندرون او سفيد و زرد و مايل به سرخى

و مستعمل او ريشهاى باريك او است کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم-ص 10

متن مخزن الادويه مراجعه شد و مطالب آن موافق تحفه بود.
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

محل رویش

پستتوسط pejuhesh237 » دوشنبه آگوست 05, 2013 12:21 am

و در بلاد مغرب به هم می رسد حوالى افريقيه به هم مى‏رسد کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم-ص 10

متن مخزن الادويه مراجعه شد و مطالب آن موافق تحفه بود.
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

اجزاءمصرفی و سمی گیاه

پستتوسط pejuhesh237 » دوشنبه آگوست 05, 2013 12:22 am

.
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

طبع گیاه ااملياس

پستتوسط pejuhesh237 » دوشنبه آگوست 05, 2013 12:23 am

و برودت و یبوست در او غالب و بسيار قابض . کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم-ص 10

متن مخزن الادويه مراجعه شد و مطالب آن موافق تحفه بود.
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

منع مصرف

پستتوسط pejuhesh237 » دوشنبه آگوست 05, 2013 12:24 am

.
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

خواص و کاربردهای گیاه

پستتوسط pejuhesh237 » دوشنبه آگوست 05, 2013 12:25 am

مركبّ القوى

و آب خيسانيدهء او كه رنگ او بگردد

جهة استسقاء و زردى رخسار مجرّب دانسته‌اند

و به دستور چون با گوشت طبخ نمايند

و گوشت او را بياشامند همين عمل كند

و جرم و طبيخ او مقوى جگر و سپُرز

و مفتّح سُدّهء آن و قدر شربت از جرم او دو درهم است. کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم-ص 10

متن مخزن الادويه مراجعه شد و مطالب آن موافق تحفه بود.
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

نسخه ها

پستتوسط pejuhesh237 » دوشنبه آگوست 05, 2013 12:27 am

مركبّ القوى

و آب خيسانيدهء او كه رنگ او بگردد

جهة استسقاء و زردى رخسار مجرّب دانسته‌اند

و به دستور چون با گوشت طبخ نمايند

و گوشت او را بياشامند همين عمل كند

و جرم و طبيخ او مقوى جگر و سپُرز

و مفتّح سُدّهء آن و قدر شربت از جرم او دو درهم است. کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم-ص 10

متن مخزن الادويه مراجعه شد و مطالب آن موافق تحفه بود.
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

تحقیقات و تجربیات برای نتایج کاربرد درمانی

پستتوسط pejuhesh237 » دوشنبه آگوست 05, 2013 12:27 am

.
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

بعدي

بازگشت به الف


cron
Aelaa.Net