آلسُن

مديران انجمن: pejuhesh237, pejuhesh237

آلسُن

پستتوسط pejuhesh237 » يکشنبه جولاي 08, 2012 7:17 pm

بسم الله الرحمان الرحیم
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

آلسُن

پستتوسط pejuhesh237 » شنبه فبريه 02, 2013 10:16 amو چون این گیاه را قدما در بیماری هاری بکار می بردند آن را شجرةالکلب نیز گفته اند.

آلسن‏:به مد الف و ضم لام و فتح سين و در شام معروف به حشيشة النجات و حشیشةالسلحفاة نيز است


فارسی:

عربی:

یونانی :لغت نامه دهخدا :آلسن . [ ل ُ س ُ ] (از یونانی ، اِ) (از یونانی آلوسُن به معنی مبرّی الکلب ، از آنرو که بگمان قدما او زهر سگ دیوانه را علاج میکرده است )

انگلیسی:

فرانسه:

آلمانی:

ایتالیایی:
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

معرفی گیاه

پستتوسط pejuhesh237 » يکشنبه آگوست 04, 2013 11:30 pm

و آن نباتيست ساقش به قدر زرعى و شبيه به ساق رازيانه و بركش شبيه به برگ فراسيون

و از آن درشت تر و خارناك و ما بين سرخى و سياهى و تخم آن مايل به پهنى و سبز تيره

و در غلاف دو طبقه و از ترمس كوچكتر

و در طعم به حدّت و شدى و تلخى نانخواه

و گلش سرخ مايل به تیرگی و از زير برگها روید کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم-ص 9

متن مخزن الادويه مراجعه شد و مطالب آن موافق تحفه بود با اين اضافات:

: و گفته‏اند گياه آن شبيه به شبت است در ساق و برگ و بو و منابت آن زمينهاى پست با سنگ‏ريزه

و بيخ آن طولانى مانند شلغم دراز و زردك و در طعم آن اندك حلاوتى است.کتاب مخزن الادویه طبع قدیم ص 114
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

محل رویش

پستتوسط pejuhesh237 » يکشنبه آگوست 04, 2013 11:31 pm

و مؤلف جامع الادويه از محمد بن احمد نقل می كند كه اين گياه در شام بسيار است .کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم-ص 9

متن مخزن الادويه مراجعه شد و مطالب آن موافق تحفه بود
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

اجزاءمصرفی و سمی گیاه

پستتوسط pejuhesh237 » يکشنبه آگوست 04, 2013 11:31 pm

.
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

طبع گیاه آلسن

پستتوسط pejuhesh237 » يکشنبه آگوست 04, 2013 11:32 pm

در اول سيم گرم و در آخر اول خشك .کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم-ص 9

متن مخزن الادويه مراجعه شد و مطالب آن موافق تحفه بود
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

منع مصرف

پستتوسط pejuhesh237 » يکشنبه آگوست 04, 2013 11:34 pm

.
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

خواص و کاربردهای گیاه

پستتوسط pejuhesh237 » يکشنبه آگوست 04, 2013 11:35 pm

و محلّل و جالى و مقطّع

و مدر فضلات و هاضم و منقى بلغم و رياح معده و گرده

و مفاصل و وركين و مجفف باعتدال و طبیخ او جهة جمود

و برودت مفرط وسعوط او جهة زكام و ضيق النفس و بلغم مجتمع در قصبه ريه نافع

و تخم او در اطعمهء شخصى كه سگ ديوانه گزيده باشد پادزهر آن

و ضمادش جهة كلف و با عسل جهة جوششهاى سركه زرد آب ازو آيد مفيد

و قدر شربتش تا دو درهم و مضر جگر حار و مصلحش كثيرا

و بدلش نصف وزنش جت الغاريا دو وزن آن نانخواه

و جالينوس فرموده كه چون او را در وسط تابستان خشك كرده كوبيده نگاهدارند

و با سى و سه مثقال عسل به دفعات يا بدو دفعه يك روز در ميان سك ديوانه گزيده بنوشد به غايت مفيد است

و دو درهم از بیخ او كه با شير تازه بياشامند بقى رفع زهر سگ ديوانه گزيده نمايد

هر چند كه از آب نيز ترسد

و گويند چون گياه او را به جميع اجزاء به پارچهء سرخى بسته بر اعضاء دردناك مواشى ببندند رفع الم میكند

و صاحب جامع انطاكى مخصوص درد سر انسان می داند

و گويند تعليق او بر در خانه موجب حفظ صحت اهل خانه است

و حشيشه السّلحفاة نامند .کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم-ص 9

متن مخزن الادويه مراجعه شد و مطالب آن موافق تحفه بود با اين اضافات:


ماليقى گفته چون بياشامند مطبوخ آن را نافض بدون تب را ساكن گرداند.

و بايد كه آب سه بيخ طولانى تازه آن باشد و اگر تازه بدست نيايد يك درهم تا دو درهم به حسب قوّت

و علت از بيخ خشك ساييده آن و اگر با شير بخورانند بهتر است...کتاب مخزن الادویه طبع قدیم ص 114-115
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

نسخه ها

پستتوسط pejuhesh237 » يکشنبه آگوست 04, 2013 11:38 pm

و محلّل و جالى و مقطّع

و مدر فضلات و هاضم و منقى بلغم و رياح معده و گرده

و مفاصل و وركين و مجفف باعتدال و طبیخ او جهة جمود

و برودت مفرط وسعوط او جهة زكام و ضيق النفس و بلغم مجتمع در قصبه ريه نافع

و تخم او در اطعمهء شخصى كه سگ ديوانه گزيده باشد پادزهر آن

و ضمادش جهة كلف و با عسل جهة جوششهاى سركه زرد آب ازو آيد مفيد

و قدر شربتش تا دو درهم و مضر جگر حار و مصلحش كثيرا

و بدلش نصف وزنش جت الغاريا دو وزن آن نانخواه

و جالينوس فرموده كه چون او را در وسط تابستان خشك كرده كوبيده نگاهدارند

و با سى و سه مثقال عسل به دفعات يا بدو دفعه يك روز در ميان سك ديوانه گزيده بنوشد به غايت مفيد است

و دو درهم از بیخ او كه با شير تازه بياشامند بقى رفع زهر سگ ديوانه گزيده نمايد

هر چند كه از آب نيز ترسد

و گويند چون گياه او را به جميع اجزاء به پارچهء سرخى بسته بر اعضاء دردناك مواشى ببندند رفع الم میكند

و صاحب جامع انطاكى مخصوص درد سر انسان می داند

و گويند تعليق او بر در خانه موجب حفظ صحت اهل خانه است

و حشيشه السّلحفاة نامند
.کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم-ص 9

متن مخزن الادويه مراجعه شد و مطالب آن موافق تحفه بود با اين اضافات:


ماليقى گفته چون بياشامند مطبوخ آن را نافض بدون تب را ساكن گرداند.

و بايد كه آب سه بيخ طولانى تازه آن باشد و اگر تازه بدست نيايد يك درهم تا دو درهم به حسب قوّت

و علت از بيخ خشك ساييده آن و اگر با شير بخورانند بهتر است
...کتاب مخزن الادویه طبع قدیم ص 114-115
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

تحقیقات و تجربیات برای نتایج کاربرد درمانی آلسُن

پستتوسط pejuhesh237 » يکشنبه آگوست 04, 2013 11:38 pm

.
pejuhesh237
 
پست ها : 9693
تاريخ عضويت: چهارشنبه دسامبر 08, 2010 12:09 am

بعدي

بازگشت به الف


Aelaa.Net