هزينه هاى اضافي و اسراف مواد و نيروي كار و زمان

شما اجازه خواندن مبحث ها را در اين انجمن نداريد.

ورود  •  عضويت

 

Aelaa.Net