بيماريهايي كه با طب رايج متوقف يا اخفاي علايم شده، ولي سبب بيماريها و عوارض جسمي ديگر مي شود

شما اجازه خواندن مبحث ها را در اين انجمن نداريد.

ورود  •  عضويت

 

Aelaa.Net