نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 21507

بازگشت به جستجوي پيشرفته

معرفی گیاه

درختى است هندى چوب آن زرد و گويند رسوت كه حضض هندى باشد عصاره آنست چنانچه در حرف الحا در حضض ذكر يافت.کتاب مخزن الادویه طبع قدیم ص 379
توسط pejuhesh237
چهارشنبه اکتبر 22, 2014 10:04 pm
 
انجمن: د
مبحث: دارهلد
پاسخ ها: 11
بازديدها: 4735

دارهلد

دارهلد:به فتح دال و الف و راى مهمله و فتح ها و سكون لام و دال مهمله آن را دارچوبه و به هندى انبى هلدى نيز نامند


فارسی:

عربی:

یونانی:

انگلیسی:

فرانسه:

آلمانی:

ایتالیائی:
توسط pejuhesh237
چهارشنبه اکتبر 22, 2014 10:04 pm
 
انجمن: د
مبحث: دارهلد
پاسخ ها: 11
بازديدها: 4735

دارهلد

بسم الله الرحمان الرحیم
توسط pejuhesh237
چهارشنبه اکتبر 22, 2014 10:03 pm
 
انجمن: د
مبحث: دارهلد
پاسخ ها: 11
بازديدها: 4735

ترکیبات شیمیایی

.
توسط pejuhesh237
چهارشنبه اکتبر 22, 2014 9:49 pm
 
انجمن: د
مبحث: دوسر
پاسخ ها: 11
بازديدها: 4350

صور دارویی

.
توسط pejuhesh237
چهارشنبه اکتبر 22, 2014 9:49 pm
 
انجمن: د
مبحث: دوسر
پاسخ ها: 11
بازديدها: 4350

تحقيقات و تجربيات براي نتايج كاربرد درماني

.
توسط pejuhesh237
چهارشنبه اکتبر 22, 2014 9:48 pm
 
انجمن: د
مبحث: دوسر
پاسخ ها: 11
بازديدها: 4350

نسخه ها

منضج و محلل و مجفف و ملين اورام صلبه و دو درم آن مسهل و مخرج اقسام كرم معده و ضماد آن با آرد گندم جهت غرب غير منفجر و ممضوغ آن جهت غرب منفجر و اكتحال آن با تشميزج و نبات مصرى جهت تحليل دانه كه در چشم برآمده باشد و ضماد آن به تنهايى جهت جرب و ابتداى اورام صلبه و داء الثعلب نافع. مضر انثيين و مصلح‏ آ...
توسط pejuhesh237
چهارشنبه اکتبر 22, 2014 9:47 pm
 
انجمن: د
مبحث: دوسر
پاسخ ها: 11
بازديدها: 4350

خواص و كاربردهاي گياه

منضج و محلل و مجفف و ملين اورام صلبه و دو درم آن مسهل و مخرج اقسام كرم معده و ضماد آن با آرد گندم جهت غرب غير منفجر و ممضوغ آن جهت غرب منفجر و اكتحال آن با تشميزج و نبات مصرى جهت تحليل دانه كه در چشم برآمده باشد و ضماد آن به تنهايى جهت جرب و ابتداى اورام صلبه و داء الثعلب نافع. مضر انثيين و مصلح‏ آن...
توسط pejuhesh237
چهارشنبه اکتبر 22, 2014 9:47 pm
 
انجمن: د
مبحث: دوسر
پاسخ ها: 11
بازديدها: 4350

منع مصرف

.
توسط pejuhesh237
چهارشنبه اکتبر 22, 2014 9:46 pm
 
انجمن: د
مبحث: دوسر
پاسخ ها: 11
بازديدها: 4350

طبع گیاه

گرم در اول و خشك در دويّم و بعضى سرد دانسته‏اندکتاب مخزن الادویه طبع قدیم ص 393
توسط pejuhesh237
چهارشنبه اکتبر 22, 2014 9:46 pm
 
انجمن: د
مبحث: دوسر
پاسخ ها: 11
بازديدها: 4350
قبليبعدي

بازگشت به جستجوي پيشرفته


Aelaa.Net