نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 21507

بازگشت به جستجوي پيشرفته

منع مصرف

.
توسط pejuhesh237
جمعه اکتبر 24, 2014 4:23 pm
 
انجمن: ر
مبحث: ردونتى‏
پاسخ ها: 11
بازديدها: 5234

نسخه ها

گويند كه چون هنگام بودن قمر در منزل نثره كه برج سرطان است و به هندى آن را مكهه بچهتر نامند كه در روز يكشنبه اتفاق افتد آن گياه را به نحوى كه سايه آن كس بر آن نيفتد از بيخ و بار و برگ از زمين بركنند و پنج شب در زير آسمان تبخيم نمايند پس در سايه خشك كرده نگاه دارند و سوده هر روز يك درم آن را با نبات ...
توسط pejuhesh237
جمعه اکتبر 24, 2014 4:14 pm
 
انجمن: ر
مبحث: ردونتى‏
پاسخ ها: 11
بازديدها: 5234

خواص و كاربردهاي گياه

گويند كه چون هنگام بودن قمر در منزل نثره كه برج سرطان است و به هندى آن را مكهه بچهتر نامند كه در روز يكشنبه اتفاق افتد آن گياه را به نحوى كه سايه آن كس بر آن نيفتد از بيخ و بار و برگ از زمين بركنند و پنج شب در زير آسمان تبخيم نمايند پس در سايه خشك كرده نگاه دارند و سوده هر روز يك درم آن را با نبات و...
توسط pejuhesh237
جمعه اکتبر 24, 2014 4:13 pm
 
انجمن: ر
مبحث: ردونتى‏
پاسخ ها: 11
بازديدها: 5234

طبع گیاه

گرم و تر با رطوبت فضليه کتاب مخزن الادویه طبع قدیم ص 411
توسط pejuhesh237
جمعه اکتبر 24, 2014 4:10 pm
 
انجمن: ر
مبحث: ردونتى‏
پاسخ ها: 11
بازديدها: 5234

اجزاءمصرفی و سمی گیاه

.
توسط pejuhesh237
جمعه اکتبر 24, 2014 3:54 pm
 
انجمن: ر
مبحث: ردونتى‏
پاسخ ها: 11
بازديدها: 5234

محل رویش

. و منبت آن مواضع آفتاب رو و شوره زار و قرب دريا

و در صوبه اله‏آباد در سركاركژه در ديه بندراپور و در وزيرآباد سه گروهى شاه‏جهان‏آباد متصل تغار نمك سازان

و در دكهن نيز به هم مى‏رسد..کتاب مخزن الادویه طبع قدیم ص 411

توسط pejuhesh237
جمعه اکتبر 24, 2014 3:53 pm
 
انجمن: ر
مبحث: ردونتى‏
پاسخ ها: 11
بازديدها: 5234

معرفی گیاه

گياهى است هندى عظيم النفع جليل القدر شبيه به گياه نخود در شكل و برگ آن از آن كوچكتر و پشت برگ آن به طرف آسمان و روى آن به طرف زمين و گويا از آن آب هميشه تراوش مى‏كند و زير آن بقدر بوته آن به تدوير هميشه نمناك و سياه رنگ مى‏باشد مانند آنكه به روغن چراغ چرب كرده باشند و از اين جهت آن را ردونتى نامند و...
توسط pejuhesh237
جمعه اکتبر 24, 2014 3:53 pm
 
انجمن: ر
مبحث: ردونتى‏
پاسخ ها: 11
بازديدها: 5234

ردونتى‏

ردونتى‏
به ضم را و سكون دال مهملتين و فتح واو و سكون نون و كسر تاى مثناة فوقانيه

و يا و روونتى به دو واو اول ساكن دويّم مفتوح نيز شنيده شده.

فارسی:

عربی:

یونانی:

انگلیسی:

فرانسه:

آلمانی:

ایتالیائی:
توسط pejuhesh237
جمعه اکتبر 24, 2014 3:50 pm
 
انجمن: ر
مبحث: ردونتى‏
پاسخ ها: 11
بازديدها: 5234

ردونتى‏

بسم الله الرحمان الرحیم
توسط pejuhesh237
جمعه اکتبر 24, 2014 3:48 pm
 
انجمن: ر
مبحث: ردونتى‏
پاسخ ها: 11
بازديدها: 5234

ترکیبات شیمیایی

.
توسط pejuhesh237
جمعه اکتبر 24, 2014 12:03 am
 
انجمن: ز
مبحث: زمجايى‏
پاسخ ها: 11
بازديدها: 4880
قبليبعدي

بازگشت به جستجوي پيشرفته


Aelaa.Net