نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 21507

بازگشت به جستجوي پيشرفته

منع مصرف

.
توسط pejuhesh237
پنج شنبه ژانويه 08, 2015 9:40 pm
 
انجمن: ع
مبحث: عشرق
پاسخ ها: 11
بازديدها: 3910

طبع گیاه

‏ گرم و خشك. کتاب مخزن الادویه طبع قدیم ص 549
توسط pejuhesh237
پنج شنبه ژانويه 08, 2015 9:40 pm
 
انجمن: ع
مبحث: عشرق
پاسخ ها: 11
بازديدها: 3910

اجزاءمصرفی و سمی گیاه

.
توسط pejuhesh237
پنج شنبه ژانويه 08, 2015 9:39 pm
 
انجمن: ع
مبحث: عشرق
پاسخ ها: 11
بازديدها: 3910

محل رویش

منبت آن بيشتر سنگلاخها كه آفتاب بر آن تابنده باشد.. کتاب مخزن الادویه طبع قدیم ص 549
توسط pejuhesh237
پنج شنبه ژانويه 08, 2015 9:39 pm
 
انجمن: ع
مبحث: عشرق
پاسخ ها: 11
بازديدها: 3910

معرفی گیاه

به لغة حجاز سنا عريض الورق است و بعضى گويند مرو است و ابن تلميذ گويد گياهيست برگش شبيه به برگ غار و سرخ و خوشبو و عروسان استعمال مي كنند و دینورى غير او دانسته است. کتاب تحفه حکیم مومن-طبع قدیم ص -182 متن مخزن الادويه مراجعه شد و مطالب آن موافق تحفه بود با اين اضافات: . برگ آن از برگ سنا عريض‏تر و س...
توسط pejuhesh237
پنج شنبه ژانويه 08, 2015 9:38 pm
 
انجمن: ع
مبحث: عشرق
پاسخ ها: 11
بازديدها: 3910

ترکیبات شیمیایی

.
توسط pejuhesh237
پنج شنبه ژانويه 08, 2015 9:14 pm
 
انجمن: ع
مبحث: عشر
پاسخ ها: 11
بازديدها: 4166

صور دارویی

.
توسط pejuhesh237
پنج شنبه ژانويه 08, 2015 9:13 pm
 
انجمن: ع
مبحث: عشر
پاسخ ها: 11
بازديدها: 4166

تحقيقات و تجربيات براي نتايج كاربرد درماني

.
توسط pejuhesh237
پنج شنبه ژانويه 08, 2015 9:13 pm
 
انجمن: ع
مبحث: عشر
پاسخ ها: 11
بازديدها: 4166

نسخه ها

‏: اكال و مقرح جلد و قاطع بلغم و با قوّت مسهله قويه و سترنده موى است و حادترين شير نباتات شيردار است و دباغان اهل حجاز و سند و هند شير آن را در ستردن موى جلود مستعمل دارند. طلاى آن رافع كچلى و سعفه و قوبا و قالع دانه بواسير و مضمضه آن با عسل جهت قلاع دهان اطفال نافع و چون لبن آن را به پنبه آلوده بر ...
توسط pejuhesh237
پنج شنبه ژانويه 08, 2015 9:12 pm
 
انجمن: ع
مبحث: عشر
پاسخ ها: 11
بازديدها: 4166

خواص و كاربردهاي گياه

‏: اكال و مقرح جلد و قاطع بلغم و با قوّت مسهله قويه و سترنده موى است و حادترين شير نباتات شيردار است و دباغان اهل حجاز و سند و هند شير آن را در ستردن موى جلود مستعمل دارند. طلاى آن رافع كچلى و سعفه و قوبا و قالع دانه بواسير و مضمضه آن با عسل جهت قلاع دهان اطفال نافع و چون لبن آن را به پنبه آلوده بر ...
توسط pejuhesh237
پنج شنبه ژانويه 08, 2015 9:12 pm
 
انجمن: ع
مبحث: عشر
پاسخ ها: 11
بازديدها: 4166
قبليبعدي

بازگشت به جستجوي پيشرفته


cron
Aelaa.Net