ارباب النّهار يا نشانگان روزها: هر روز هفته متعلق به يک کوکب است و ساعت أول آن روز به نام آن كوكب نامگذاري شده است: روز يكشنبه خورشيد، روز دوشنبه قمر، روز سه شنبه مريخ، روز چهارشنبه عطارد، روز پنجشنبه مشتري، روز جمعه زهره، روز شنبه زحل؛ نامهاي هفته را كه غربيها بر روزهاي هفته خود گذاشته اند نيز برگرفته از همين تعلق روزها به كواكب است كه برخي از نامهاي يوناني اقتباس شده است (روز يكشنبه Sunday به معني روز خورشيد، روز دوشنبه Monday به معني روز ماه و ...)

 

اين اوقات را خواجه نصیر الدين طوسي به نظم بيان فرموده است:

روز یکشنبه است نسبت خَور = وآن دوشنبه است روز قمر

روز سه شنبه آنِ بهرام است = آنکه مریخ مر ورا نام است

چارشنبه گرفت کوکب تیر = مشتري پنجشنبه آمد میر

زهره را داد جمعه، و به زحل = داد شنبه خدای عزّوجلّ

ارباب اللّیل يا نشانگان شبها: به همين ترتيب هر يك از شبهاي هفته نيز به نام كوكبي منسوب است و آن كوكب رب آن شب مي شود و دلالتش در آن شب قويتر است. و ساعت اول هر شب نيز به نام آن كوكب نامگذاري شده است. ترتيب كواكب شبهاي هفته چنين مي باشد: شب يكشنبه عطارد، شب دوشنبه مشتري، شب سه شنبه زهره، شب چهارشنبه زحل، شب پنجشنبه شمس، شب جمعه قمر، شب شنبه مریخ،

اين اوقات را خواجه نصیر الدين طوسي به نظم بيان فرموده است:

شب یکشنبه آنِ تیر آمد = زین قِبَل فرّخیش تیر آمد

شب دوشنبه آن برجیس است = اندر این قولها چه تلبیس است

شب سه شنبه آنِ زهره شناس = چارشنبه شب زحل به قیاس

پس شب پنجشنبه آنِ خَور است = شب آدینه خود شبِ قمر است

شب شنبه است ای گزین انام = نجم مریخ زان اوست مدام

 

هر ساعت از روز و یا شب مرتبط با يكي از كواكب سبعه است، كه انجام امور مربوط به هر كوكب در ساعات مربوطه موفقتر يا كم آسيبتر است، اگر براى كاري تناسب كوكبي روز و شب آنرا رعايت كرديم، با رعايت تناسب كوكبي در ساعات آن نتيجه بهتري مي گيريم. اولين ساعت هر روز و يا شب به نام كوكب همان روز و يا شب مي باشد.

 

ارباب السّاعات يا نشانگان ساعات

ساعت اولین ز روز و ز شب = دان که باشد از آنِ آن کوکب

که آن شب و روز را بدو نسبت = کرده باشد حکیم از حکمت

و آن دگر کوکبی کأز اوست فرو = دویّمین ساعت است ساعت او

مرسوم را همین شناس اساس = بر همین کن به جمله قیاس

خواجه نصیر الدين طوسي

 

ساعات كواكب در ايام و ليالى هفته

ايام
ساعات
روز يكشنبه
 شب پنجشنبه
روز دوشنبه
شب جمعه
روز سه شنبه
شب شنبه
روز چهارشنبه
شب يكشنبه
روز پنج شنبه
 شب دوشنبه
روز جمعه
 شب سه شنبه
روز شنبه
 شب چهارشنبه

اول

شمس

قمر

مريخ

عطارد

مشتري

زهره

زحل

دوم

زهره

زحل

شمس

قمر

مريخ

عطارد

مشتري

سوم

عطارد

مشتري

زهره

زحل

شمس

قمر

مريخ

چهارم

قمر

مريخ

عطارد

مشتري

زهره

زحل

شمس

پنجم

زحل

شمس

قمر

مريخ

عطارد

مشتري

زهره

ششم

مشتري

زهره

زحل

شمس

قمر

مريخ

عطارد

هفتم

مريخ

عطارد

مشتري

زهره

زحل

شمس

قمر

هشتم

شمس

قمر

مريخ

عطارد

مشتري

زهره

زحل

نهم

زهره

زحل

شمس

قمر

مريخ

عطارد

مشتري

دهم

عطارد

مشتري

زهره

زحل

شمس

قمر

مريخ

يازدهم

قمر

مريخ

عطارد

مشتري

زهره

زحل

شمس

دوازدهم

زحل

شمس

قمر

مريخ

عطارد

مشتري

زهره

 

تذكر مهم: ساعات مصطلح در موضوع ساعات كواكب ساعات معوجه بوده كه هر جند تعدادش در هر يك از شب و از روز 12 عدد مي باشد، ولي مقدارش از نظر دقيقه بر حسب فصل و موقعيت جغرافيائي كم و زياد مي شود، و نبايد با ساعات مستويه كه اندازه اش همواره يكسان بوده و مورد استفاده امور روزمره است اشتباه بشود، همچنين دقت شود كه اصطلاح فلكي مثلا ساعت دوم با اصطلاح عاميانه ساعت دو؛ متفاوت است، هر ساعت بعد از كامل شدن ساعت قبلي شروع مي شود، فلذا ساعت دوم بعد از ساعت 2 نبوده و بعد از ساعت اول شروع مي شود.

 

نحوه محاسبه ساعات كواكب: ساعات كواكب با ساعت قرار دادي و رسمي كه استفاده مي كنيم متفاوت است. از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب را محاسبه كرده اين مقدار زمان را تقسيم بر 12 كرده و مقدار هر ساعت به دست مي آيد و به اندازه آن كه از طلوع آفتاب بگذرد ساعت اول است و وارد ساعت دوم مي شويم ساعات كواكب در شب نيز همينطور حساب مي شود مقدار زمان از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب را حساب كرده و اين مقدار را بر 12 تقسيم كرده و طول هر ساعت به دست مي آيد ساعت اول شب به اندازه يك ساعت كواكب از هنكام غروب است.

 

به عنوان مثال اگر در يك روز دوشنبه آفتاب ساعت 7:00 طلوع كند و ساعت 6:00 عصر غروب كند مقدار طول روز از طلوع آفتاب تا غروب مي شود 11 ساعت اين مقدار را بر 12 تقسيم مي كنيم طول هر ساعت كواكب روز به دست مي آيد كه مي شود 55 دقيقه بس ساعت اول اين روز كه دوشنبه است و ساعت قمر است مي شود از ساعت 7 تا 7:55 دقيقه. از ساعت 7:55 دقيقه تا ساعت 8:50 دقيقه ساعت دوم يعني ساعت زحل است به همين ترتيب براي ساعات شب از هنگام غروب آفتاب حساب مي شود.

 

بدين ترتيب در هر روز طلوع آفتاب ابتداي ساعت اول است و وقت چاشت(ضحى) ابتداي ساعت چهارم و اذان ظهر دقيقا ابتداي ساعت هفتم هر روز است و نماز عصر ابتداي ساعت دهم و نماز مغرب ابتداي ساعت اول شب است و نيمه شب شرعي ابتداي ساعت هفتم شب مي باشد.

 

ساعات كواكب از ساعت اول روز يكشنبه بدين ترتيب هستند: شمس، زهره، عطارد، قمر، زحل، مشتري، مريخ و بعد از آن دوباره اين ترتيب تكرار مي شود و اين ساعات به دنبال هم هستند تا يكشنبه هفته بعد كه آخرين ساعت شب يكشنبه مريخ مي شود و ساعت بعد آن كه طلوع آفتاب يكشنبه صبح مي شود ساعت شمس است.

 

 

1- ساعت شمس: شمس دلالت دارد بر اشخاص صاحب سلطه و تأثير و چون نور دهنده عالم است دلالت دارد بر جلوه كردن و نمود پيدا كردن. ساعت شمس مبارك و مساعد براي آن دسته از كارهايي است كه نياز به ثبات شخصيت و اقتدار حقيقي و اعتماد به نفس دروني دارد، گزارش احوال و در صورت لزوم ضعفها و مشكلات، رفتن به اجتماعات و مراسم مهم رسمي و ملاقات با اشخاص مهم و متنفذ و درخواست حمايت و مساعدت و پشتيباني ، و نيز افزايش موقعيت، ارتقاي رتبه يا افزايش حقوق و دستمزد، انجام قراردادهاي مالي خريد و فروش واجاره و نيز تبليغ موفقيتها و يا انفصال و تصميمهايي كه نياز به شجاعت و خودباوري دارد، درخواست از شوهر يا پدر يا مدير و كارفرماي شغلي و يا مسؤول حكومتي، ثبت اختراعات و انتشار آراء خاص و فراتر از معمول و شروع پرو‍ژه هاي جديد.

 

2- ساعت زهره: ساعتي سعد است و فرخنده و مبارك براي هرنوع آشنائي خصوصا روابط عاطفي و قرارگذاشتن و البته براي مزدوج شدن. زمان خوب براي هرنوع سرگرمي,شادماني و تفريح و برگزاري جشن. مهمانيها, گرداوريهاي اجتماعي مراسم عقد و عروسي, ديد و بازديدها, رفتن به تئاتر و نمايش و گالري هاي هنر. موفقيت هنرمندانه و اجتماعي. فعاليتهاي لذت بخش, دوستانه و انس گير از جمله تك نوازيها, پنهان كردن زيورالات. خريد هديه, لباس و وسائل راحتي. درمانهاي زيبائي و مساعدت خواستن از زنان.

همدردي هاي دوطرفه افزايش يافته و ممكن است فرصتي براي مصالحه و بازگرداندن روابط شكست خورده پديدار شود. زهره الهام و القاء را افزايش مي دهد و به هنرمندان, موسيقي دانان, بازيگران و ديگر مردمان خلاق كمك ميكند. اين ساعت براي انجام امور محاسباتي و كارهايي كه دقت فوق العاده مي خواهد خوب نيست.

 

3- ساعت عطارد: زمان مساعد براي هر نوع فعاليت فكري شامل مطالعه,تحقيق, تدريس يا امتحان دادن و همچنين براي هرچيزي كه با پردازش و فرايند اطلاعات مرتبط است. عطارد زيركي و زبردستي, ابتكار و حس كنجكاوي را افزايش مي دهد. تاجران و همينطور دزدان را تشويق مي كند. ساعت عطارد ساعت خوبي براي شروع سفر, نوشتن نامه يا گزارش, نامه هاي مهم كاري، تماسهاي تلفني, جلساتي براي پيشرفت يا مرتبط كردن ايده ها، ارتباط برقراركردن و فرستادن مدارك مي باشد.

مناسب با موفقيت كودكان, تاثير خوب گذاشتن; فعاليتهاي روزمره و فعاليتهائي كه نيازمند ارتباطات آشكار هستند مانند تدريس, يادگيري, خريد، فروش, خريد روزمره, ماموريت, مسافرت, درخواستهاي شغلي و مصاحبات و مساعدت خواستن از همسايگان و همكاران.

 

4- ساعت قمر: زمان مساعد براي آشپزي, غذا خوردن (يك وعده غذائي داشتن), اتوكشيدن, نظافت كردن, حفظ و نگهداري منزل. ساعت قمر ساعتي است براي سر و كارداشتن با زنان, بچه هاي كوچك و روابط خانوادگي بهبودي و تندرستي,خريد منزل يا جابجائي, سياحت كردن و به تعطيلات رفتن  (زمان ترك منزل يازمان پرواز), مراقبه (عبادت و تفكر), رزروكردن. پيداكردن افراد يا اشياء گمشده. کشت محصولات غذايي. استخدام كارمند. مساعدت خواستن از مادر, همسر(زن), كارمندان.

هر چيزي كه قابل تغيير است و وابسته به احساسات درساعت قمر مناسب است بنابراين ممكن است زمان خوبي براي شروع چيزهاي مهم نباشد. توجه خود را به چيزهائي جلب كنيد كه روز به روز انجام مي شوند.

 

5- ساعت زحل: زماني است براي آن دسته از فعاليتهائي كه به زمان قابل توجه نياز دارند, نظم وبردباري, تمركز و اصولي وارد گفتگوشدن,و همچنين سروكارداشتن با زمين و املاك. در اين ساعت پول قرض نكنيد و نيز مسافرت را اغاز نكنيد چرا كه ممكن است در هردو تاخير و نا اميدي باشد.

يك زمان مساعد براي راهنمائي خواستن از فردي بالغ و مجرب براي تسكين احساسات عميق و نفساني, براي نگريستن و درك چيزها در روزنه اعتدال و ميانه روي و براي رهاشدن از عادات بد, چيره شدن برموانع, موفقيت در وظايف سخت و پيروزشدن بر مردم سختگير, پروژه هاي طولاني مدت, پي ريزي كردن و مستقركردن چيزهاي بادوام و هميشگي, درمان بيماريهاي مزمن و شديد, انجام تعميرات. مساعدت طلب كردن از بزرگترها (نه آشنايان) يا افراد سختگير.

 

6- ساعت مشتري: سعدترين ساعتهاست زمان مناسب براي اكثر امور و فعاليتها خصوصا فعاليتهائي كه بر ثروت و كاميابي هدفگذاري شده اند. مشتري به وسعت دادن افق هاي فكري شخص كمك ميكند تا به سطح جديدي از تجربه و برتري دست يابد براي شتافتن به سوي پيشرفت. زمان خوبي براي گرداوري هاي عمومي, كمك و مشورت خواستن از افراد توانگر و خردمند, شروع يك سفر, مباحثات فلسفي و تشريفات مذهبي مي باشد.

بهترين ساعت براي خردمندي و نيك بيني, امور مالي (قرض گرفتن, قرض دادن, سرمايه گذاري كردن, بدست آوردن, برنده شدن). فعاليتهائي كه مستلزم جديت و اشتياق هستند; راهنمائي و مشورت خواستن, تصفيه حساب كردن مشاجرات. مساعدت خواستن از پدربزرگ و مادربزرگ, عمه, خاله, عمو, دائي, راهنمايان, مشاوران (اهل علم، وكلا, حسابدارها, منجمين(عالمان تنجيم).

 

7- ساعت مريخ: زمان افزايش يافتن انرژي, و ساعت جنگ است. زمان مساعد براي آن دسته از فعاليتها كه نيازمند ثبات قدم, جرأت، شجاعت و دلاوري, ماجراجوئي و ريسك كردن و تلاشهاي فيزيكي هستند. خوب است براي ورزش, تمرين, انواع كارهائي كه با آتش و ابزار تيز سروكار دارند, اما احتياط لازم است تا از سوختگي و جراحت جلوگيري شود. تمايلات جنسي افزايش مي يابد اما وقوع حالتهاي متضاد مانند مشاجره و نفرت نيز ممكن است. ساعت مريخ ساعتي خوب براي داد خواهي و موفق شدن با اقدام مؤثر و جدي و حمله به دشمنان يا به رقابت كشيده شدن است.

بسياري از درگيريها و مشاجرات و نزاعها، اخراجها در اين ساعت اتفاق مي افتد و براي امور عاطفي و ارتباطات مناسب نيست، به معني اينكه اين هنگام براى محبت و مودت آسيب مي رساند و پايه گذاري و شروع اقدامات عاطفي در اين وقت مناسب نيست، ولي نه اينكه كلا رفتار عاطفي نداشته و رفتار سرد مشكل موجود در زمينه اين وقت را تشديد مي كند، بلكه براى حفظ ارتباطات و روابط موجود از قبل؛ لازم است كه اين زمينه منفي در اين وقت را با رفتار عاطفي جبران كند.

 

 

برای بدست آوردن "ساعات کواکب" برای کل سال از منجم تقويم ساعت كواكب كمك بگیرید