نام شهر :
1- ابتدا شهر محل اقامت را جستجو نماييد.
2- با بزرگنمايي لازم؛ ساختمان مورد نظر را پيدا كنيد.
3- بوسيله ماوس روی محل مورد نظر کلیک کنید، خط زرد سمت دقيق قبله آن محل را نشان می دهد.

تذكر: به علت تفاوت شمال مغناطيسي و جغرافيائي و عدم دقت شمال مغناطيسي براى تعيين قبله، و نيز غير مطمئن بودن استفاده از قطب نما در محيطهاى امروزي آلوده به فلز و جريانهاى الكترومغناطيسي، براي اينکه تعيين سمت قبله محل مورد نظر شما دقيق، و نیازي به قطب نما براى تعيين جهت آن نباشد، توصيه مي كنيم: محل مورد نظر را تا بالاترين حد بزرگنمايی کنيد، تا طبق پرينت نقشه و تعيين قبله از نشانه های مکانی؛ بتوانيد در محل و روي زمين هم سمت دقيق قبله را رسم کنيد.
طول:     عرض:     زاويه قبله نسبت به شمال:     فاصله تا كعبه مشرفه:   مايل
لينک موقعيت در حال نمايش:
توضيح: اگر نشاني موقعيت فوق را در رايانه تان حفظ نمائيد؛ براى مراجعه بعدي به نقشه قبله اين محل؛ نيازي به جستجو و تنظيم مجدد نداريد.
از آنجا كه زمين کروی است، و براى تعيين قبله؛ تنها محاسبات مثلثات کروی دقيق بوده، فلذا خط مستقيم بر روي کره؛ بايد در نقشه مسطح؛ به صورت قوسی باشد، مانند نقشه اي كه در اينجا مي بينيد، مگر در فواصل نزديک که محسوس نبوده؛ و مستقيم به نظر می رسد
فلذا نقشه های مسطحی که در برخی سايتها يا كتابها مي بينيد؛ كه خط سمت قبله در فواصل دور را هم مستقيم نشان مي دهند، از نظر تعيين سمت دقيق نمی باشند.